Zapytaj
eksperta
Zapytaj
eksperta
Indos > Raporty bieżące > Informacja na temat wypłaty dywidendy

EBI 14/2022

Informacja na temat wypłaty dywidendy

Zarząd Indos SA informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło w dniu 30 czerwca 2022 r. decyzję o przeznaczeniu części zysku za rok obrotowy 2021 na dywidendę dla akcjonariuszy.

Wysokość dywidendy wyniesie 1.282.780,80 zł (słownie: jeden milion dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt 80/100 złotych), co daje 0,18 zł na jedną akcję. Dywidendą zostaje objętych 7.126.560 akcji. Jako dzień nabycia praw do dywidendy (dzień dywidendy) został ustalony dzień 15 lipca 2022 r, a jako termin wypłaty dywidendy dzień 2 sierpnia 2022 r.

Podstawa prawna: § 4. ust. 6. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

INDOS SA ul. Kościuszki 63, 41-503 Chorzów
NIP: 627-23-51-283 | REGON: 276591100
Wpis do KRS: 0000343763 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach | Kapitał zakładowy: 7.126.560,00 zł wpłacony w całości
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram