Zapytaj
eksperta
Zapytaj
eksperta
Indos > Raporty bieżące > Zakończenie emisji obligacji serii J o wartości 8.500.000 zł

ESPI 16/2016

Zakończenie emisji obligacji serii J o wartości 8.500.000 zł

Zarząd Spółki INDOS SA z siedzibą w Chorzowie, w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 12/2016 z dnia 27 października 2016 r. informuje, że z dniem 22 listopada 2016 r. została zakończona emisja obligacji na okaziciela serii J przeprowadzona w trybie art. 33 pkt 2) Ustawy o obligacjach, emitowanych na podstawie uchwały Zarządu Spółki z dnia 27 października 2016 r.

Obligatariusze przyjęli skierowane przez Emitenta propozycję nabycia i prawidłowo opłacili wszystkie emitowane tj. 85.000 (osiemdziesiąt pięć tysięcy) obligacji, o wartości nominalnej 100,00 (sto) złotych każda obligacja i łącznej wartości nominalnej 8.500.000,00 (osiem milionów pięćset tysięcy) złotych. Obligacje były emitowane po cenie emisyjnej równej cenie nominalnej z oprocentowaniem według stawki w skali roku w wysokości równej stopie bazowej WIBOR 3M powiększonej o marżę w wysokości 4,60% z maksymalnym terminie wykupu przypadającym w dniu 22 listopada 2019 roku. Obligacje są zabezpieczone i nie mają formy dokumentu.

Obligacje serii J będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie ich do Alternatywnego Systemu Obrotu Catalyst tj. alternatywnego systemu obrotu organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA.

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

INDOS SA ul. Kościuszki 63, 41-503 Chorzów
NIP: 627-23-51-283 | REGON: 276591100
Wpis do KRS: 0000343763 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach | Kapitał zakładowy: 7.126.560,00 zł wpłacony w całości
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram