Zapytaj
eksperta
Zapytaj
eksperta

Wniosek o pożyczkę - jak wypełnić, żeby nie został odrzucony

Przedsiębiorcy mają do dyspozycji wiele różnych rozwiązań służących poprawie płynności finansowej. Pożyczka jest jednym ze sposobów pozyskania finansowania zewnętrznego.

Pierwszym krokiem do uzyskania pożyczki jest prawidłowe wypełnienie wniosku o jej udzielenie. Zwykle sporządza się go w formie papierowej i zeskanowaną kopię przesyła pożyczkodawcy. W przypadku pożyczek internetowych często taki dokument można wypełnić też online. W INDOS SA przedsiębiorca może wypełnić wniosek o pożyczkę samodzielnie i odesłać kopię e-mailem lub wypełnić go na spotkaniu w swojej firmie wspólnie z Doradcą Klienta.

Wniosek o pożyczkę – informacje o firmie pożyczkobiorcy

W pierwszej części wniosku przedsiębiorca uzupełnia swoje dane kontaktowe. Wskazuje adres siedziby swojej firmy; lokalizację, pod którą prowadzi działalność gospodarcza. Wiarygodność finansowa podmiotu ubiegającego się o pożyczkę jest większa, gdy te miejsca są wynajmowane lub stanowią własność wnioskodawcy, a nie są to tylko biura wirtualne.

We wniosku podaje się też zajmowaną powierzchnię użytkową.  Ta informacja ma pokazać jak duża jest firma, która wnioskuje o pożyczkę. Pod koniec tej części wniosku wpisuje się dane kontaktowe do osób decyzyjnych oraz służb księgowych. Jeśli wnioskodawcą jest osoba fizyczna prowadzącą działalność gospodarczą, to uzupełnia się dane o jej PESEL, adres zamieszkania oraz stan cywilny i sytuację majątkową.

W tej części znajdą się też pytania dotyczące prowadzonej działalności gospodarczej. Należy tutaj wpisać jej rodzaj.  Nie chodzi jednak o numerów PKD, ale faktycznie prowadzoną działalność.

Trzeba też wskazać rok powstania firmy oraz wielkość zatrudnienia, podać beneficjentów rzeczywistych i powiązania kapitałowe. Nie wolno pomijać tych ostatnich, bo każdy podmiot udzielający finansowania ma dostęp do baz danych np. KRS. Dzięki temu może odnaleźć wszelkie powiązane z Wnioskodawcą podmioty, a  tym samym błędy czy nieprawdziwe dane.

Wniosek o pożyczkę – informacje o zobowiązaniach finansowych

Jedną z ważniejszych części wniosku o pożyczkę jest informacja o zobowiązaniach. Należy podać, czy firma posiada zaległości wobec instytucji publiczno-prawnych (ZUS oraz US). Przy podawaniu kwoty zobowiązań trzeba poinformować o układzie ratalnym, jeśli taki został zawarty. Pożyczkobiorca musi też wypowiedzieć się w zakresie ewentualnie prowadzonych egzekucji u komornika i spraw sądowych oraz wszelkich zaciągniętych kredytów, gwarancji, leasingów, faktoringów. Każda informacja w tym zakresie niezgodna ze stanem  rzeczywistym może skutkować odrzuceniem wniosku.

Informacje o pożyczce

Część trzecia wniosku INDOS SA to informacje na temat samej usługi. Należy w niej określić kwotę pożyczki oraz proponowany okres, na jaki przedsiębiorca chce ją zaciągnąć (termin spłaty).

Kwestią najważniejszą w tym zakresie dla naszej spółki jest podanie wiarygodnego źródło spłaty pożyczki, czyli z czego zobowiązanie zostanie spłacone. Jest to podstawa do wyliczenia zdolności pożyczkowej wnioskodawcy. Przykładem wiarygodnego źródła spłaty pożyczki jest np. podpisana umowa/kontrakt na realizację robót.

Kolejną kwestią, którą poruszaną we wniosku jest proponowane majątkowe zabezpieczenie transakcji. Należy podać dane ruchomości bądź nieruchomości, które mogą stanowić zabezpieczenie.

Informacje o kontrahentach

W czwartej części wniosku o pożyczkę wpisuje się dane kontrahentów, z jakimi współpracuje wnioskodawca. Chodzi zarówno o  dostawców, jak i odbiorcy. Należy podać jak najwięcej takich podmiotów, wówczas wniosek wygląda bardziej wiarygodnie.

Ostatnie części wniosku to zgody RODO oraz zgody na sprawdzenie wnioskodawcy w BIG oraz KRD. Bez podpisania tych zgód wniosek nie może zostać przekierowany do weryfikacji. Negatywne wpisy dotyczące wnioskodawcy znajdujące się  w powyższych bazach mogą skutkować odrzuceniem wniosku. Składając podpisy należy przy tym pamiętać, żeby odpowiednio przybić pieczątki firmowe i imienne.

Załączniki do wniosku o pożyczkę

Integralną częścią wniosku są dokumenty jakie należy złożyć u Pożyczkodawcy. Chodzi o dokumenty finansowe firmy za dwa ostatnie lata obrachunkowe, zaświadczenia o stanie zobowiązań wobec ZUS i US, zestawienia środków trwałych, dokumenty (umowy/kontrakty/zamówienia) świadczące o wiarygodności źródła spłaty pożyczki.

Tak wypełniony wniosek rozpatrywany jest w zaledwie kilka dni. Procedura kończy się wydaniem decyzji kredytowej, którą przekazuje Klientowi jego dedykowany Doradca. Jeśli decyzja jest negatywna Doradca szczegółowo wyjaśnia, jakie są przyczyny odmowy udzielenia pożyczki i jakie warunki musiałyby być spełnione, żeby nastąpiła zmiana decyzji.

Przeczytaj również

Czas czytania: 3 minuty
7 marca, 2022
Doradca Klienta, tel. 661 073 384 email: [email protected]
BĄDŹ NA BIEŻĄCO!
Otrzymuj powiadomienia o najświeższych artykułach

Zobacz naszą ofertę

FAKTORING JAWNY
Koniec z czekaniem na przelewy od kontrahentów.
Do 90% wartości faktury wypłacimy Ci w 24 h
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
Faktoring cichy
Finansowanie faktur bez cesji 
i informowania kontrahenta. Do 75% wartości faktury wypłacimy Ci w 24 h
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
Faktoring odwrotny
Spłacimy Twoje zobowiązania w 24 h i otrzymasz prolongatę terminu płatności do 90 dni

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
PożyczkI
Finansowanie dla firm na dowolny cel do 3 mln zł. Rozpatrzenie wniosku nawet w ciągu 1 dnia
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
INDOS SA ul. Kościuszki 63, 41-503 Chorzów
NIP: 627-23-51-283 | REGON: 276591100
Wpis do KRS: 0000343763 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach | Kapitał zakładowy: 7.126.560,00 zł wpłacony w całości
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram