Zapytaj
eksperta
Zapytaj
eksperta
Indos > Spółka

Spółka

Podstawowe informacje o spółce

INDOS SA prowadzi działalność w obszarze finansowania przedsiębiorstw oraz zarządzania wierzytelnościami gospodarczymi
Jest partnerem finansowym dla małych i średnich przedsiębiorstw, który dysponuje komplementarnym zestawem produktów, wspierających klientów w zachowaniu płynności finansowej. Na bogate portfolio spółki składa się wiele rodzajów produktów faktoringowych i windykacyjnych, finansowanie krótkoterminowe, a także zakup wierzytelności.

Działalność spółki opiera się na stabilnych zasobach kapitałowych, bazie ponad 5 000 klientów oraz na zespole specjalistów z wieloletnim doświadczeniem. INDOS powstał w 1991 roku i dzisiaj w branży zarządzania należnościami jest firmą z najdłuższa tradycją. Doskonalony od ponad 30 lat know-how stanowi o jej przewadze konkurencyjnej.

INDOS SA nie posiada spółek zależnych.

16 lutego akcje INDOS SA zadebiutowały na NewConnect - alternatywnym rynku akcji GPW.

Autoryzowanym Doradcą INDOS SA jest spółka Adwokaci i Radcowie Prawni Żyglicka i Wspólnicy Sp. kom. z Katowic.

Strategia

INDOS SA dynamicznie rozwija działalność na atrakcyjnym dla inwestorów rynku wierzytelności gospodarczych oraz finansowania krótkoterminowego. Model biznesowy przyjęty przez spółkę ma zapewnić organizacji i inwestorom osiąganie zysków.

Strategia działania firmy ma na celu stabilny, bezpieczny i przewidywalny wzrost biznesu oparty na wysokorentownych, zdywersyfikowanych produktach, przy jednoczesnym zachowaniu dyscypliny finansowej w zakresie poziomu zadłużenia. Spółka uzyskuje wysoką, przekraczającą 20 proc., rentowność aktywów w relacji do zysków i nie zadłuża się powyżej 200 proc. kapitałów własnych. INDOS SA jest skutecznym emitentem: pozyskał kapitał w 23 emisjach obligacji na łączną kwotę ponad 130 mln zł. 20 emisji zostało już terminowo wykupionych.

INDOS SA dysponuje komplementarnym portfolio produktów w obszarze zarządzania wierzytelnościami oraz finansowania krótkoterminowego, skierowanym głownie do firm z sektora MSP. Powiększanie portfela produktów w obszarze finansowania, a także łączne ich stosowanie z produktami z linii biznesowej zarządzania wierzytelnościami, daje spółce i jej klientom efekt synergii finansowej. To pozwala na indywidualne, elastyczne podejście do klientów, którzy nierzadko korzystają z wielu produktów finansowych łącznie, a także budowanie długotrwałych, wzajemnie korzystnych relacji biznesowych, co jest podstawą filozofii działania INDOS SA i fundamentem rozwoju spółki.

Zarząd INDOS SA

Ireneusz Glensczyk
Prezes Zarządu
kadencja upływa w dniu 31 grudnia 2025 roku
Wykształcenie:
Wyższe – absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego im. Karola Adamieckiego w Katowicach
Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:
Założyciel i akcjonariusz INDOS SA. W latach 1991- 2009 pełnił funkcję dyrektora ds. finansowych w INDOS SA. Do 2010 roku Pan Ireneusz Glensczyk pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej Domter Sp. z o. o. w Chorzowie. Od 2009 – Prezes Zarządu.
Katarzyna Sokoła
Wiceprezes Zarządu
kadencja upływa w dniu 31 grudnia 2025 roku
Wykształcenie:
Wyższe – absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego im. Karola Adamieckiego w Katowicach
Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:
Od początku kariery zawodowej (od 1999 r.) związana z branżą windykacyjną i obrotem wierzytelnościami. W latach 2002 – 2009 pełniła funkcję Dyrektor Handlowy Cash Flow S.A. w Dąbrowie Górniczej. Od 2009 r. współpracuje z INDOS SA.– najpierw jako Dyrektor Handlowy, a od 2011 r. jako Dyrektor wsparcia sprzedaży. Od 2014 r. Dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu w INDOS SA. Uczestnik licznych kierunkowych kursów i szkoleń. Od 2013 Członek Zarządu, od 2018 – Wiceprezes Zarządu.

Rada nadzorcza INDOS SA

Tadeusz Zientek
Przewodniczący Rady Nadzorczej
kadencja upływa w dniu 25 czerwca 2024 roku
Wykształcenie:
Wyższe – Akademia Ekonomiczna w Katowicach i Uniwersytet Warszawski
Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:
Pracował jako ekonomista w przemyśle przetwórczym oraz jako dziennikarz i kierownik działu krajowego w jednym z dzienników ogólnopolskich. Założyciel i akcjonariusz INDOS SA, gdzie w latach 1991-2009 pełnił funkcję Prezesa Zarządu, a od 2009 roku pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Tadeusz Zientek jest także wspólnikiem w spółce Strefa Ruchu Sp. z o.o. oraz nieprowadzącej w chwili obecnej działalności „CERBUD” KOTARY Sp. z o. o. (produkcja materiałów budowlanych). Do 2010 roku Tadeusz Zientek pełnił funkcję w Radzie Nadzorczej Domter Sp. z o. o., a obecnie jest w tej spółce wspólnikiem. Od 09.10.2012 r. do 28.05.2014 r. był także członkiem Rady Nadzorczej w GEM S.A. w Warszawie.
Pan Tadeusz Zientek złożył oświadczenie o spełnieniu kryterium niezależności. Zgodnie z oświadczeniem Tadeusz Zientek posiada powyżej 5% ogólnej liczby głosów na WZA.
Artur Brodziński
Członek Rady Nadzorczej
kadencja upływa w dniu 25 czerwca 2024 roku
Wykształcenie:
Wyższe – Uniwersytet Śląski w Katowicach
Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:
Od 2016 roku jest wspólnikiem oraz Prezesem Zarządu w PRO-ECO-BUD Sp. z o.o. Warszawa. W latach 2014 – 2016 w firmie KOPEX SA pracował na stanowisku Pełnomocnika Zarządu ds. Systemów Jakości i Auditów Wewnętrznych. W latach 2010-2013 pełnił funkcję Wiceprezesa ds. ekonomiczno-administracyjnych w Konsorcjum Ochrony Kopalń Sp. z o.o. Zabrze, w latach 2010-2013 był Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej PPHUT „Kopalnie Rudzkie” Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu, w latach 2008-2010 był Dyrektorem ds. finansowych w firmie Hyperion S.A. Katowice. Wcześniej był związany z branżą bankową pełniąc funkcję dyrektora oddziału banków.
Pan Artur Brodziński złożył oświadczenie o spełnieniu kryterium niezależności oraz braku powiązań z akcjonariuszami dysponującymi powyżej 5% ogólnej liczby głosów na WZA.

Grzegorz Grygierzec
Członek Rady Nadzorczej
kadencja upływa w dniu 25 czerwca 2024 roku
Wykształcenie:
Wyższe – Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:
Po ukończeniu szkoły średniej rozpoczął pracę jako elektromechanik w Śląskich Zakładach Rafineryjnych w Czechowicach-Dziedzicach. Po ukończeniu studiów, do roku 2001 prowadził przedsiębiorstwo handlowe w ramach własnej działalności gospodarczej. W latach 2002-2003 likwidator spółki Mostostal Zabrze – Zakład Elementów Aluminiowych sp. z o. o., a następnie – do roku 2010 prezes zarządu trzech spółek z branży obrotu nieruchomościami i gastronomicznej. W latach 2011-2019 główny specjalista ds. handlowych w Wydawnictwie „Stapis”. Równolegle – w latach 2003-2019 zarządca kilku wspólnot mieszkaniowych. W roku 2020 był specjalistą ds. technicznych w spółce zarządzającej nieruchomościami.
Pan Grzegorz Grygierzec złożył oświadczenie o spełnieniu kryterium niezależności oraz braku powiązań z akcjonariuszami dysponującymi powyżej 5% ogólnej liczby głosów na WZA.

Roman Nawrot
Członek Rady Nadzorczej
kadencja upływa w dniu 25 czerwca 2024 roku
Wykształcenie:
Wyższe – Akademia Ekonomiczna w Katowicach
Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:
Karierę zawodową rozpoczął w 1991 roku w delegaturze Ministerstwa Przekształceń Własnościowych w Bielsku-Białej. W drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych XX wieku był członkiem rad nadzorczych oraz pracował w zarządach spółek, głównie, z okolic Bielska-Białej. Od roku 2000 prowadził własną działalność gospodarczą, początkowo, jako współwłaściciel sklepu z kawą w Bielsku-Białej. W latach 2004-2008 pracował w branży farmaceutycznej, między innymi jako dyrektor ds. inwestycji oraz pełnomocnik zarządu ds. rozwoju w spółkach prowadzących sieć aptek. Od roku 2008 - w ramach własnej działalności gospodarczej - jest reprezentantem spółek produkujących, importujących i dystrybuujących sprzęt medyczny i rehabilitacyjny.
Pan Roman Nawrot złożył oświadczenie o spełnieniu kryterium niezależności oraz braku powiązań z akcjonariuszami dysponującymi powyżej 5% ogólnej liczby głosów na WZA.

Paweł Maroczkaniec
Członek Rady Nadzorczej
kadencja upływa w dniu 25 czerwca 2024 roku
Wykształcenie:
Wyższe – Akademia Wychowania Fizycznego Katowice, Akademia Ekonomiczna w Katowicach
Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:
Przez całe życie zawodowe związany z branżą fitness. Początkowo krótko pracował jako koordynator trenerów, a następnie – od września 2014 do teraz – jako manager lub dyrektor operacyjny kilku śląskich klubów fitness - w Gliwicach, Zabrzu, Rybniku czy Tarnowskich Górach.
Pan Paweł Maroczkaniec złożył oświadczenie o spełnieniu kryterium niezależności. Zgodnie z oświadczeniem Paweł Maroczkaniec jest powiązany z akcjonariuszem dysponującym powyżej 5% ogólnej liczby głosów na WZA.

Akcjonariat

Akcjonariusz Seria Liczba akcji (szt.) Rodzaj akcji Udział w kapitale zakładowym  Liczba głosów Udział w ogólnej liczbie głosów 
RIVA Fundacja Rodzinna A 4 448 334 Imienne uprzywilejowane co do głosu 62,42% 8 896 668 76,86%
Tadeusz Zientek A 2 224 166 Zwykłe na okaziciela 31,21% 2 224 166 19,22%
Pozostali B 454 060 Zwykłe na okaziciela 6,37% 454 060 3,92%
RAZEM   7 126 560   100,00% 11 574 894 100,00%

Ład korporacyjny

INDOS SA stosuje zasady ładu korporacyjnego określone w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na New Connect.

Ład korporacyjny (corporate governance) to zbiór zasad postępowania, skierowanych zarówno do organów spółek oraz członków tych organów, jak i do większościowych i mniejszościowych akcjonariuszy. Zasady ładu korporacyjnego odnoszą się do szeroko rozumianego zarządzania spółką – efektem ich stosowania jest większa transparentność, poprawa jakości komunikacji spółek z inwestorami oraz wzmocnienie ochrony praw akcjonariuszy, także na płaszczyźnie nieregulowanej przez prawo.

Kontakt dla akcjonariuszy

tel. 32 771 88 88
e-mail: [email protected]
Do pobrania:

Statut INDOS SA 

Pobierz

Regulamin Zarządu INDOS SA

Pobierz

Regulamin Rady Nadzorczej

Pobierz

Regulamin Walnego Zgromadzenia INDOS SA

Pobierz

Oświadczenie o stosowaniu dobrych praktyk

Pobierz

Oświadczenie o stosowaniu dobrych praktyk 2024

Pobierz

INDOS SA ul. Kościuszki 63, 41-503 Chorzów
NIP: 627-23-51-283 | REGON: 276591100
Wpis do KRS: 0000343763 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach | Kapitał zakładowy: 7.126.560,00 zł wpłacony w całości
download linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram