Zapytaj
eksperta
Zapytaj
eksperta

Wybierz faktoring najlepszy dla Twojej firmy

FAKTORING JAWNY
Koniec z czekaniem na przelewy od kontrahentów.
Do 90% wartości faktury wypłacimy Ci w 24 h
DOWIEDŹ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
Faktoring cichy
Finansowanie faktur bez cesji 
i informowania kontrahenta. Do 75% wartości faktury wypłacimy Ci w 24 h
DOWIEDŹ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
Faktoring odwrotny
Spłacimy Twoje zobowiązania w 24 h i otrzymasz prolongatę terminu płatności do 90 dni

DOWIEDŹ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek

Potrzebujesz rady? Skontaktuj się z naszymi ekspertami!

ZAPYTAJ EKSPERTA

Zostań jednym z naszych zadowolonych Klientów!

ZAUFAŁO NAM JUŻ BLISKO 5 000 PRZEDSIĘBIORCÓW
Faktoring jawny
Wartość udzielonego finansowania

47,4

mln zł
Liczba sfinansowanych faktur
592

Złóż wniosek
Faktoring cichy
Wartość udzielonego finansowania

57,2

mln zł
Liczba sfinansowanych faktur
294

Złóż wniosek
Faktoring odwrotny
Wartość udzielonego finansowania

61,1

mln zł
Liczba sfinansowanych faktur
2791

Złóż wniosek
Dane za 2024 r.

Pytania i odpowiedzi

Czym jest faktoring?
Faktoring to usługa finansowa świadczona przez faktora, którym może być bank lub inna instytucja finansowa na rzecz podmiotu gospodarczego (faktoranta). Polega ona na wykupie niewymagalnych faktur wystawionych tytułem sprzedaży towarów lub usług. Faktor wypłaca przedsiębiorcy (faktorantowi) korzystającemu z faktoringu do 90% wartości faktury w ciągu 24 godzin. Firma, która nabyła produkty lub usługi (płatnik faktoringowy) dokonuje zapłaty zgodnie z terminem płatności podanym na fakturze (np. po 60 dniach).
W jaki sposób działa faktoring?
Sposób działania faktoringu polega na wykupie przez faktora, czyli instytucję finansową lub bank niewymagalnych faktur wystawianych tytułem sprzedaży towarów lub usług. Przedsiębiorca realizuje zamówienie, wystawia fakturę i przesyła ją do firmy faktoringowej. Firma faktoringowa przekazuje mu do 90% wartości faktury w ciągu 24 godzin. Firma, która nabyła produkty lub usługi dokonuje zapłaty do firmy faktoringowej zgodnie z terminem płatności (np. po 60 dniach).
Kiedy stosować faktoring?
Faktoring warto stosować, gdy firma chce uzyskać dodatkowe środki finansowe na prowadzenie działalności gospodarczej bez ustanawiania zabezpieczenia majątkowego i konieczności posiadania zdolności kredytowej. Faktoring poprawia płynność finansową i jest dobrym sposobem na szybkie uzyskanie zastrzyku gotówki. Skorzystanie z faktoringu powinny także rozważyć firmy, które chcą być bardziej konkurencyjne i udzielać swoim klientom kredytu kupieckiego. Faktoring pomaga również w zdyscyplinowaniu i zmobilizowaniu kontrahentów do terminowego wywiązywania się z płatności.

Co daje faktoring?
Faktoring daje przedsiębiorcy możliwość zamiany faktury z odroczonym terminem płatności na gotówkę. Korzystanie z tej formy finansowania nie jest odnotowywane w BIK i nie pogarsza struktury bilansu firmy korzystającej z faktoringu (faktoranta).
Czy faktoring się opłaca?
Faktoring jako forma finansowania działalności firmy może opłacać się bardziej niż pożyczka ponieważ zazwyczaj ma niższe oprocentowanie oraz nie wymaga ustanowienia zabezpieczenia majątkowego. Dodatkową zaletą faktoringu jest również to, że łatwiej go uzyskać niż kredyt lub pożyczkę.
Kto płaci za faktoring?
Koszty faktoringu ponosi strona transakcji korzystająca z usługi. W przypadku faktoringu klasycznego (jawnego i niejawnego) płaci strona transakcji, która dokonuje sprzedaży towarów i/lub usług i wystawia fakturę. W przypadku faktoringu odwrotnego stroną korzystająca z usługi jest firma kupująca towary i/lub usług i otrzymująca fakturę do zapłaty od swojego dostawcy.
Jakie wierzytelności mogą zostać przekazane do faktoringu?
Wierzytelności przekazywane do faktoringu muszą być bezsporne, istniejące, wolne od zastawów, zajęć, protestów, nieobciążone na rzecz osób trzecich, wynikające z faktur z terminem płatności nie dłuższym niż 90 dni. Do faktoringu w formie klasycznej mogą zostać oddane faktury niewymagalne, czyli takie których termin płatności dopiero nadejdzie. Do faktoringu odwrotnego mogą zostać oddane zarówno faktury przed, jak i po terminie płatności, faktury zaliczkowe oraz proforma, raty leasingowe, kaucje.
Co jest przedmiotem faktoringu?
Przedmiotem faktoringu są wierzytelności wynikające z faktur sprzedażowych lub zakupowych. Wierzytelności te powinny być bezsporne, istniejące, wolne od zastawów, zajęć, protestów, nieobciążone na rzecz osób trzecich. Faktoring w formie klasycznej obejmuje wierzytelności przed terminem płatności (niewymagalne). Przedmiotem faktoringu odwrotnego mogą być zarówno wierzytelności przed, jak i po terminie płatności (wymagalne).
Jak działa umowa faktoringu?
W ramach umowy faktoringu firma faktoringowa (faktor) świadczy na rzecz swojego klienta (faktoranta) kompleks usług finansowych, z których najważniejszą jest nabywanie wierzytelności wynikających z faktur sprzedażowych wystawionych przez klienta jego odbiorcom (płatnikom faktoringowym).
Jak otrzymać faktoring?
Aby otrzymać faktoring potrzebne są:
• wypełniony wniosek faktoringowy
• dokumenty finansowe firmy (w przypadku spółek: bilans i RZiS; w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą: KPiR).
• dokumenty będące podstawą do wystawienia faktur (np. umowy, zamówienie)
• zaświadczenia z ZUS i US o stanie zobowiązań.
Następnie dokonywana jest weryfikacja przedstawionych dokumentów i jeśli jej wynik jest pozytywny podpisywana jest umowa faktoringu.
Czy faktoring jest cesją?
Cesja wierzytelności wynikającej z faktury przedstawionej do finansowania jest niezbędnym elementem umowy faktoringu jawnego. Na jej podstawie płatnik faktoringowy (strona transakcji, która dokonała zakupu) dokonuje zapłaty za fakturę na konto firmy faktoringowej. W przypadku korzystania z faktoringu cichego cesja wierzytelności nie jest potrzebna, a płatnik faktoringowy dokonuje płatności na konto faktoranta (strony transakcji, która dokonała sprzedaży produktów/usług). Faktoringu odwrotnego cesja w ogóle nie dotyczy.
Jaki jest koszt faktoringu?
Na koszt faktoringu składa się: liczona za liczbę dni finansowania prowizja faktoringowa (odsetki faktoringowe)  w wysokości od 0,08% dziennie wartości brutto faktury oddanej do faktoringu oraz jednorazowa prowizja przygotowawcza w wysokości do 3% przyznanego limitu faktoringowego.
INDOS SA ul. Kościuszki 63, 41-503 Chorzów
NIP: 627-23-51-283 | REGON: 276591100
Wpis do KRS: 0000343763 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach | Kapitał zakładowy: 7.126.560,00 zł wpłacony w całości
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram