Zapytaj
eksperta
Zapytaj
eksperta
Indos > Raporty bieżące > Wniosek Zarządu w przedmiocie proponowanego podziału zysku za rok obrotowy 2021 oraz wypłaty dywidendy.

ESPI 2/2022

Wniosek Zarządu w przedmiocie proponowanego podziału zysku za rok obrotowy 2021 oraz wypłaty dywidendy.

Zarząd Indos SA informuje, że w dniu 31 maja 2022 r. podjął uchwałę w sprawie wniosku do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o przeznaczeniu zysku netto Spółki za rok 2021.

Zarząd Indos SA rekomenduje podział zysku za rok 2021, który wyniósł 4.441.639,63 zł _słownie: cztery miliony czterysta czterdzieści jeden tysięcy sześćset trzydzieści dziewięć i 63/100 złotych _, w następujący sposób:
1. kwotę 1.282.780,80 zł _słownie: jeden milion dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt 80/100 złotych_ przeznaczyć na dywidendę dla akcjonariuszy w wysokości 0,18 zł na jedną akcję, ustalając 15 lipca 2022 r. jako dzień nabycia praw do dywidendy _dzień dywidendy_ oraz dzień 2 sierpnia 2022 r. jako termin wypłaty dywidendy .
2. kwotę 3.158.858,83 zł _słownie: trzy miliony sto pięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt osiem i 83/100 złotych_ przeznaczyć na kapitał zapasowy spółki.

Jednocześnie Emitent informuje, że w myśl art. 382 §3. KSH powyższa rekomendacja została przedłożona Radzie Nadzorczej Spółki celem jej oceny. Ostateczna decyzja w zakresie przeznaczenia zysku netto Spółki zostanie podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdzające sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2021.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

INDOS SA ul. Kościuszki 63, 41-503 Chorzów
NIP: 627-23-51-283 | REGON: 276591100
Wpis do KRS: 0000343763 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach | Kapitał zakładowy: 7.126.560,00 zł wpłacony w całości
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram