Zapytaj
eksperta
Zapytaj
eksperta
Indos > Raporty bieżące > Emisja obligacji imiennych serii C2 i H2.

ESPI 19/2018

Emisja obligacji imiennych serii C2 i H2.

Zarząd Spółki INDOS SA informuje, że w dniu 23 lipca 2018 r. podjął uchwały w sprawie: emisji obligacji imiennych serii C2 oraz emisji obligacji imiennych serii H2.

Emisje serii C2 i H2 zostaną wyemitowane poza Programem emisji obligacji Indos SA z dnia 5 października 2017 r. dalej "Program Emisji", co oznacza, że ich wartość nie będzie zaliczona do wartości Programu Emisji a warunki emisji będą odmienne od ustalonych w Programie Emisji.

Przedmiotem emisji obligacji serii C2 będzie 15 mających formę dokumentu, niezabezpieczonych obligacji imiennych o wartości nominalnej 200.000 zł  każda, o łącznej wartości nominalnej równej 3.000.000 zł . Obligacje będą oprocentowane w wysokości 9 % w skali roku, odsetki wypłacane będą w okresach co 6 miesięcy. Wykupu obligacji nastąpi w dniu 25 lipca 2021 r.

Przedmiotem emisji obligacji serii H2 będzie 5 mających formę dokumentu, niezabezpieczonych obligacji imiennych o wartości nominalnej 200.000 zł każda, o łącznej wartości nominalnej równej 1.000.000 zł. Obligacje będą oprocentowane w wysokości 9% w skali roku, odsetki wypłacane będą w okresach co 6 miesięcy. Wykupu obligacji nastąpi w dniu 25 lipca 2021 r.

Obydwie serie Obligacji  C2 i H2  zostaną zaoferowane w trybie art. 33 pkt 2 Ustawy o obligacjach poprzez kierowanie propozycji nabycia Obligacji do oznaczonego adresata w sposób, który nie stanowi oferty publicznej papierów wartościowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Obligacje nie będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie ich do Alternatywnego Systemu Obrotu Catalyst tj. alternatywnego systemu obrotu organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

INDOS SA ul. Kościuszki 63, 41-503 Chorzów
NIP: 627-23-51-283 | REGON: 276591100
Wpis do KRS: 0000343763 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach | Kapitał zakładowy: 7.126.560,00 zł wpłacony w całości
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram