Zapytaj
eksperta
Zapytaj
eksperta
Indos > Raporty bieżące > ESPI > Emisja obligacji serii J

ESPI 12/2016

Emisja obligacji serii J

Zarząd Spółki INDOS S.A. z siedzibą we Chorzowie informuje, że w dniu 27 października 2016 r. podjął Uchwałę w sprawie emisji zabezpieczonych obligacji na okaziciela serii J.

Przedmiotem emisji jest 85.000 (słownie: osiemdziesiąt pięć tysięcy) zabezpieczonych obligacji na okaziciela serii J o wartości nominalnej 100,00 zł (słownie: sto złotych) każda, o łącznej wartości nominalnej równej 8.500.000,00 zł (słownie: osiem milionów pięćset tysięcy złotych). Obligacje zostaną zaoferowane w trybie art. 33 pkt 2) Ustawy o obligacjach poprzez kierowanie propozycji nabycia Obligacji do nie więcej niż 149 oznaczonych adresatów w sposób, który nie stanowi oferty publicznej papierów wartościowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Zgodnie z podjętą Uchwałą Zarządu z dnia 27 października 2016 r. w sprawie emisji obligacji na okaziciela serii J, będą to obligacje na okaziciela, oprocentowane, zabezpieczone, z terminem wykupu przypadającym na 36 miesięcy licząc od daty przydział obligacji oraz nie będą miały formy dokumentu.

Obligacje serii J będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie ich do Alternatywnego Systemu Obrotu Catalyst tj. alternatywnego systemu obrotu organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

INDOS SA ul. Kościuszki 63, 41-503 Chorzów
NIP: 627-23-51-283 | REGON: 276591100
Wpis do KRS: 0000343763 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach | Kapitał zakładowy: 7.126.560,00 zł wpłacony w całości
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram