Zapytaj
eksperta
Zapytaj
eksperta
Indos > Raporty bieżące > Emisja obligacji serii K6 o wartości 15.000.000,00 zł

ESPI 3/2022

Emisja obligacji serii K6 o wartości 15.000.000,00 zł

Zarząd Spółki Indos SA w nawiązaniu do raportów bieżących ESPI nr 28/2017 z dnia 5 października 2017 r. oraz ESPI nr 6/2020 z dnia 17 lipca 2020 r. informuje, że w dniu 3 czerwca 2022 r. podjął Uchwałę w sprawie emisji zabezpieczonych obligacji na okaziciela serii K6 w ramach Programu Emisji Obligacji z dnia 5 października 2017 r. zmienionego uchwałą Zarządu z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie zmiany Programu Emisji Obligacji. Przedmiotem emisji jest nie więcej, niż 150.000 sztuk zabezpieczonych obligacji na okaziciela serii oznaczonej symbolem "K6", o jednostkowej wartości nominalnej w wysokości 100,00 złotych i łącznej wartości nominalnej wszystkich Obligacji do 15.000.000 złotych. Emisja Obligacji nastąpi w trybie określonym w art. 33. ust. 1. Ustawy o obligacjach. Oferta stanowi ofertę publiczną w rozumieniu rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady UE 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia Dyrektywy 2003/71/WE, nie wymagającą sporządzania prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

INDOS SA ul. Kościuszki 63, 41-503 Chorzów
NIP: 627-23-51-283 | REGON: 276591100
Wpis do KRS: 0000343763 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach | Kapitał zakładowy: 7.126.560,00 zł wpłacony w całości
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram