Zapytaj
eksperta
Zapytaj
eksperta
Indos > Raporty bieżące > Przedterminowy wykup i umorzenie obligacji serii C1, zakończenie subskrypcji obligacji serii C2

ESPI 21/2018

Przedterminowy wykup i umorzenie obligacji serii C1, zakończenie subskrypcji obligacji serii C2

Zarząd INDOS SA z siedzibą w Chorzowie w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 19/2018 z dnia 23 lipca 2018 r. oraz raportu bieżącego EBI 22/2016 z dnia 7 października 2016 r. informuje, że w dniu 25.07.2018 r. na wniosek obligatariuszy doszło do przedterminowego wykupu mających formę dokumentu, niezabezpieczonych, obligacji imiennych serii C1 Emitenta. Wykup objął wszystkie obligacje dotychczas niewykupione, tj. 16 szt. obligacji o wartości nominalnej 200.000 zł każda o łącznej wartości nominalnej równej 3.200.000 zł . Oprocentowanie stałe wynosiło 7% w skali roku, a wypłata odsetek następowała w okresach 6 miesięcznych. Z dniem wykupu obligacje zostały umorzone.

Kwota wykupu 15 obligacji serii C1 została zaliczona na poczet wpłaty równej cenie emisyjnej każdej obligacji serii C2, która nastąpiła 25.07.2018 r. Przedmiotem emisji obligacji serii C2 jest 15 mających formę dokumentu, niezabezpieczonych obligacji imiennych o wartości nominalnej 200.000 zł  każda, o łącznej wartości nominalnej równej 3.000.000 zł. Obligacje są oprocentowane w wysokości 9 % w skali roku, odsetki wypłacane będą w okresach co 6 miesięcy. Wykup obligacji nastąpi w dniu 25 lipca 2021 r. Obligacje serii C2 objęli dotychczasowi posiadacze obligacji serii C1.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

INDOS SA ul. Kościuszki 63, 41-503 Chorzów
NIP: 627-23-51-283 | REGON: 276591100
Wpis do KRS: 0000343763 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach | Kapitał zakładowy: 7.126.560,00 zł wpłacony w całości
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram