Zapytaj
eksperta
Zapytaj
eksperta
Indos > Raporty bieżące > Spłata pożyczki kontrahenta z branży metalowej i zawarcie nowej umowy pożyczki

ESPI 14/2016

Spłata pożyczki kontrahenta z branży metalowej i zawarcie nowej umowy pożyczki

Zarząd INDOS SA z siedzibą w Chorzowie w nawiązaniu do raportów bieżących ESPI nr 8/2016 oraz nr 9/2016 informuje, że w dniu 2 listopada 2016 r. została spłacona w całości pożyczka w wysokości 1.500.000,-zł (jeden milion pięćset tysięcy złotych) udzielona dnia 26 lipca 2016 r. kontrahentowi z branży metalowej. W tym samym dniu tj. 2 listopada 2016 r. została podpisana nowa umowa pożyczki z tym samym kontrahentem z branży metalowej. Pożyczka udzielona została na kwotę 1.500.000,-zł (jeden milion pięćset tysięcy złotych) z terminem zwrotu do dnia 31 stycznia 2017 r. Oprocentowanie ustalone zostało w wysokości nieodbiegającej od wysokości wynagrodzeń występujących na rynku.

W pozostałym zakresie umowa w swych warunkach nie odbiega od standardowych umów zawieranych przez emitenta. Zawarcie przedmiotowej umowy zostało uznane za informację poufną ze względu na wartość kontraktu.

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

INDOS SA ul. Kościuszki 63, 41-503 Chorzów
NIP: 627-23-51-283 | REGON: 276591100
Wpis do KRS: 0000343763 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach | Kapitał zakładowy: 7.126.560,00 zł wpłacony w całości
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram