Zapytaj
eksperta
Zapytaj
eksperta
Indos > Raporty bieżące > Sprzedaż udziałów w spółce zależnej

ESPI 6/2022

Sprzedaż udziałów w spółce zależnej

Zarząd Indos SA _Emitent_ w nawiązaniu do raportów bieżących ESPI nr 22/2019 z 30 października 2019 r. oraz ESPI 4/2020 z 12 maja 2020 r. informuje, że w dniu 29 czerwca 2022 r. zostały wypełnione warunki opisane w "Umowie warunkowej sprzedaży udziałów", podpisanej przez wszystkie jej strony w dniu 28 czerwca 2022 r., na skutek spełnienia których, doszło do sprzedaży i przeniesienia na nabywcę udziałów Emitenta w spółce Advisero sp. z o. o.
Emitent sprzedał wszystkie posiadane udziały, tj. 54.236 udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł, stanowiących 84,51% w kapitale zakładowym Advisero sp. z o. o. za łączną cenę 4.000.000,00 zł _cztery miliony złotych_, tj 73,75 zł _siedemdziesiąt trzy złote 75 groszy_ za każdy udział. Nabywcą udziałów jest fizyczna osoba trzecia.
Opisana wyżej transakcja spowodowała, że Emitent nie posiada udziałów w innych podmiotach.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

INDOS SA ul. Kościuszki 63, 41-503 Chorzów
NIP: 627-23-51-283 | REGON: 276591100
Wpis do KRS: 0000343763 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach | Kapitał zakładowy: 7.126.560,00 zł wpłacony w całości
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram