Zapytaj
eksperta
Zapytaj
eksperta
Indos > Raporty bieżące > Wykup i umorzenie obligacji serii G

ESPI 4/2016

Wykup i umorzenie obligacji serii G

Zarząd INDOS SA z siedzibą w Chorzowie _"Emitent"_ informuje, że w dniu 30.06.2016 r. doszło do terminowego wykupu mających formę dokumentu, niezabezpieczonych, obligacji imiennych serii G Emitenta. Wykup objął całą serie tj. 15 szt. obligacji o wartości nominalnej 200.000,-zł _słownie: dwieście tysięcy złotych_ każda o łącznej wartości nominalnej równej 3.000.000,-zł _słownie: trzy miliony złotych_. Oprocentowanie stałe obligacji wynosiło 8,5 % w skali roku, a wypłata odsetek następowała w okresach 6 miesięcznych. Z dniem wykupu obligacje zostały umorzone.

INDOS SA ul. Kościuszki 63, 41-503 Chorzów
NIP: 627-23-51-283 | REGON: 276591100
Wpis do KRS: 0000343763 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach | Kapitał zakładowy: 7.126.560,00 zł wpłacony w całości
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram