Zapytaj
eksperta
Zapytaj
eksperta
Indos > Raporty bieżące > Wykup i umorzenie obligacji serii H

20/2016

Wykup i umorzenie obligacji serii H

Zarząd INDOS SA z siedzibą w Chorzowie („Emitent”) informuje, że w dniu 21.07.2016 r. doszło do terminowego wykupu mających formę dokumentu, niezabezpieczonych, obligacji imiennych serii H Emitenta. Wykup objął całą serię tj. 10 szt. obligacji o wartości nominalnej 200.000,-zł (słownie: dwieście tysięcy złotych) każda o łącznej wartości nominalnej równej 2.000.000,-zł (słownie: dwa miliony złotych). Oprocentowanie stałe obligacji wynosiło 8,5 % w skali roku, a wypłata odsetek następowała w okresach 6 miesięcznych. Z dniem wykupu obligacje zostały umorzone.
Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że zakończyła się emisja obligacji serii H1, o której Emitent informował w raporcie bieżącym EBI nr 17/2016 w dniu 27 czerwca 2016 r.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 6) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

INDOS SA ul. Kościuszki 63, 41-503 Chorzów
NIP: 627-23-51-283 | REGON: 276591100
Wpis do KRS: 0000343763 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach | Kapitał zakładowy: 7.126.560,00 zł wpłacony w całości
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram