Zapytaj
eksperta
Zapytaj
eksperta
Indos > Raporty bieżące > Zawarcie istotnej umowy pożyczki z kontrahentem z branży metalowej.

ESPI 15/2016

Zawarcie istotnej umowy pożyczki z kontrahentem z branży metalowej.

Zarząd INDOS SA z siedzibą w Chorzowie w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 14/2016 informuje, że w dniu 15 listopada 2016 została podpisana kolejna umowa pożyczki z tym samym kontrahentem z branży metalowej. Pożyczka udzielona została na kwotę 1.000.000,-zł (słownie: jeden milion złotych) z terminem zwrotu do dnia 14 marca 2017 r. Zawarcie przedmiotowej umowy zostało uznane za informację poufną ze względu na wartość kontraktu.

Na dzień publikacji raportu Emitent udzielił kontrahentowi z branży metalowej następujących pożyczek na łączną kwotę 3.000.000 zł : 1.500.000 zł z 2 listopada 2016 r. z terminem zwrotu do 31 stycznia 2017 r., 500.000 zł z 7 listopada 2016 r. z terminem zwrotu do 9 stycznia 2017 r., 1.000.000 zł z 15 listopada 2016 r. z terminem zwrotu do 14 marca 2017 r.

Oprocentowanie wszystkich pożyczek ustalone zostało w wysokości nieodbiegającej od wysokości wynagrodzeń występujących na rynku. W pozostałym zakresie umowy w swych warunkach nie odbiegają od standardowych umów zawieranych przez Emitenta.

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

INDOS SA ul. Kościuszki 63, 41-503 Chorzów
NIP: 627-23-51-283 | REGON: 276591100
Wpis do KRS: 0000343763 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach | Kapitał zakładowy: 7.126.560,00 zł wpłacony w całości
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram