Zapytaj
eksperta
Zapytaj
eksperta
Indos > Raporty bieżące > Zawarcie istotnej umowy pożyczki z kontrahentem z branży usługowo-handlowej

ESPI 17/2016

Zawarcie istotnej umowy pożyczki z kontrahentem z branży usługowo-handlowej

Zarząd Indos SA z siedzibą w Chorzowie informuje, że w dniu 8 grudnia 2016 r. została podpisana umowa pożyczki z kontrahentem z branży usługowo-handlowej. Pożyczka została udzielona na kwotę 2.000.000,- zł _dwa miliony złotych_ z terminem zwrotu do dnia 25 stycznia 2016 r. Oprocentowanie ustalone zostało w wysokości nieodbiegającej od wysokości wynagrodzeń występujących na rynku. W pozostałym zakresie umowa w swych warunkach nie odbiega od standardowych umów zawieranych przez emitenta.
Biorąc pod uwagę wcześniejsze poręczenie wekslowe na kwotę 650.000,00 zł _sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych_ udzielone na rzecz Emitenta przez wyżej wskazanego kontrahenta jako zabezpieczenie pożyczki udzielonej innemu podmiotowi, wartość umów Emitenta z ww. kontrahentem, wynosi na dzień przekazywania komunikatu łącznie 2.650.000,00 zł _dwa miliony sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych_.
Zawarcie przedmiotowej umowy zostało uznane za informację poufną ze względu na wartość kontraktu.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

INDOS SA ul. Kościuszki 63, 41-503 Chorzów
NIP: 627-23-51-283 | REGON: 276591100
Wpis do KRS: 0000343763 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach | Kapitał zakładowy: 7.126.560,00 zł wpłacony w całości
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram