Zapytaj
eksperta
Zapytaj
eksperta
Indos > Raporty bieżące > Zawarcie istotnych umów handlowych

ESPI 7/2016

Zawarcie istotnych umów handlowych

Zarząd INDOS S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, że w dniu 26 lipca 2016 r. uzyskał informację o podpisaniu dwóch umów pożyczki na łączną kwotę 2.500.000,-zł _słownie: dwa i pół miliona złotych_, mających charakter umów istotnych.

Pierwsza z objętych niniejszym raportem umów zawarta została z kontrahentem z branży handlowej. Pożyczka udzielona została na kwotę 1.000.000,-zł _słownie: jeden milion złotych_ z terminem zwrotu do dnia 27 września 2016 r. Oprocentowanie ustalone zostało w wysokości nieodbiegającej od wysokości wynagrodzeń występujących na rynku.
Druga umowa na kwotę 1.500.000,-zł _słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych_, zawarta została z kontrahentem z branży metalowej, mającym siedzibę na terenie województwa śląskiego. Termin zwrotu pożyczki ustalono na dzień 31 października 2016 r. Oprocentowanie: nieodbiegające od wysokości wynagrodzeń występujących na rynku.
W pozostałym zakresie umowy w swych warunkach nie odbiegają od standardowych umów zawieranych przez Emitenta. Zawarcie w.w. umów zostało uznane za informację poufną ze względu na wartość kontraktu.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

INDOS SA ul. Kościuszki 63, 41-503 Chorzów
NIP: 627-23-51-283 | REGON: 276591100
Wpis do KRS: 0000343763 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach | Kapitał zakładowy: 7.126.560,00 zł wpłacony w całości
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram