Zapytaj
eksperta
Zapytaj
eksperta
Indos > Raporty bieżące > Zawarcie kolejnej umowy pożyczki z kontrahentem z branży metalowej; korekta numeru raportu bieżącego ESPI nr 7/2016 z dnia 26 lipca 2016 r.

ESPI 9/2016

Zawarcie kolejnej umowy pożyczki z kontrahentem z branży metalowej; korekta numeru raportu bieżącego ESPI nr 7/2016 z dnia 26 lipca 2016 r.

Zarząd INDOS SA z siedzibą w Chorzowie informuje, że w dniu 1 sierpnia 2016 r. uzyskał informację o podpisaniu kolejnej umowy pożyczki z kontrahentem z branży metalowej, mającym siedzibę na terenie województwa śląskiego. Pożyczka udzielona została na kwotę 1.000.000,-zł _słownie: jeden milion złotych_ z terminem zwrotu do dnia 31 października 2016 r. Oprocentowanie ustalone zostało w wysokości nieodbiegającej od wysokości wynagrodzeń występujących na rynku. W pozostałym zakresie umowa w swych warunkach nie odbiega od standardowych umów zawieranych przez Emitenta. Zawarcie przedmiotowej umowy zostało uznane za informację poufną ze względu na wartość kontraktu.

Ponadto Zarząd INDOS SA z siedzibą w Chorzowie informuje, że w wyniku oczywistej omyłki pisarskiej nadano błędny numer raportowi ESPI z dnia 26 lipca 2016 r. dotyczącemu zawarcia dwóch istotnych umów handlowych przez Emitenta. Raport bieżący powinien mieć numer 8/2016, a nie jak wskazano omyłkowo 7/2016. W pozostałym zakresie treść ww. raportu bieżącego pozostaje bez zmian.
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

INDOS SA ul. Kościuszki 63, 41-503 Chorzów
NIP: 627-23-51-283 | REGON: 276591100
Wpis do KRS: 0000343763 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach | Kapitał zakładowy: 7.126.560,00 zł wpłacony w całości
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram