Zapytaj
eksperta
Zapytaj
eksperta
Indos > Raporty okresowe > EBI 6/2018 Korekta raportu rocznego nr 4/2018 – Raport Roczny za rok 2017

EBI 6/2018 Korekta raportu rocznego nr 4/2018 – Raport Roczny za rok 2017

Zarząd Indos SA przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości korektę raportu rocznego za rok obrotowy 2017 opublikowanego w dniu 12 kwietnia 2018 roku.

Zarząd Spółki wyjaśnia, iż publikując raport za rok 2017 (raport nr 4/2018), błędnie zamieścił roboczą, nieostateczną wersję „Sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017”. Załącznik winien zawierać w miejscu zamieszczonej tabeli:

„RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH"

Rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 2016

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

Zysk/(strata) netto (6 346 808,15) 2 132 178,80

Korekty razem (4 448 862,03) 2 897 081,50

Amortyzacja 437 181,16 445 148,08

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) (346 607,61) 793 785,10

(Zysk)/Strata z działalności inwestycyjnej 512 006,09 (772 719,34)

Zmiana stanu rezerw (83 841,50) (14 688,07)

Zmiana stanu zapasów - 492 605,19

Zmiana stanu należności (37 307 937,21) 8 178 022,93

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek

(136 992,34) (6 303 016,79)

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 32 477 329,38 61 118,40

Inne korekty - 16 826,00

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej, razem

(10 795 670,18) 5 029 260,30

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 37 091 010,81 3 179 381,77

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 52 826,02 769 725,40

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Z aktywów finansowych, w tym: 4 400 793,44 1 109 312,21

b) w pozostałych jednostkach 4 400 793,44 1 109 312,21

- zbycie aktywów finansowych 2 532 234,91 -

- odsetki 1 868 558,53 1 109 312,21

Inne wpływy inwestycyjne 32 637 391,35 1 300 344,16

Wydatki (40 142 135,36) (1 244 871,41)

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

(204 365,34) (598 871,41)

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Na aktywa finansowe, w tym: (68 040,00) (646 000,00)

b) w pozostałych jednostkach (68 040,00) (646 000,00)

- nabycie aktywów finansowych - (646 000,00)

- udzielone pożyczki długoterminowe (68 040,00) -

Inne wydatki inwestycyjne (39 869 730,02) -

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej, razem

(3 051 124,55) 1 934 510,36

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 8 500 000,00 2 209 010,00

Wpływy netto z emisji akcji - 2 209 010,00

Emisja dłużnych papierów wartościowych 8 500 000,00 -

Wydatki (3 524 491,04) (4 441 442,22)

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli

(997 718,40) (1 223 193,20)

Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku

- -

Spłaty kredytów i pożyczek - (1 000 019,90)

Wykup dłużnych papierów wartościowych (1 200 000,00) (650 000,00)

Z tytułu innych zobowiązań finansowych - -

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego

- -

Odsetki (1 291 272,64) (1 568 229,12)

Inne wydatki finansowe (35 500,00) -

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej, razem

4 975 508,96 (2 232 432,22)

Przepływy pieniężne netto, razem (8 871 285,77) 4 731 338,44

Środki pieniężne na początek okresu 6 519 634,31 1 006 163,35

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym

(8 089 153,25) 4 731 693,44

- przepływy pieniężne netto (8 089 153,25) 4 731 693,44

Środki pieniężne na koniec okresu, w tym (2 351 651,44) 5 737 501,79

- o ograniczonej możliwości dysponowania - -”

tabelę o treści :

„RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 2016

zł zł

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

Zysk/(strata) netto (6 346 808,15) 2 132 178,80

Korekty razem (4 573 075,28) (4 440 895,11)

Amortyzacja 437 181,16 445 148,08

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) (3 807 256,98) (346 607,61)

(Zysk)/Strata z działalności inwestycyjnej (20 284,11) 512 006,09

Zmiana stanu rezerw 200 611,99 (83 841,50)

Zmiana stanu zapasów 67 041,25 -

Zmiana stanu należności 56 130 947,99 (37 307 937,21)

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek

(5 841 775,34) (136 992,34)

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych (51 739 541,24) 32 477 329,38

Inne korekty - -

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej, razem

(10 919 883,43) (2 308 716,31)

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 64 525 571,45 37 091 010,81

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

21 951,21 52 826,02

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Z aktywów finansowych, w tym: 5 666 470,50 4 400 793,44

b) w pozostałych jednostkach 5 666 470,50 4 400 793,44

- zbycie aktywów finansowych 95 259,60 2 532 234,91

- odsetki 5 571 210,90 1 868 558,53

Inne wpływy inwestycyjne 58 837 149,74 32 637 391,35

Wydatki (67 871 975,41) (40 142 135,36)

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

(103 409,83) (204 365,34)

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Na aktywa finansowe, w tym: - (68 040,00)

b) w pozostałych jednostkach - (68 040,00)

- nabycie aktywów finansowych - -

- udzielone pożyczki długoterminowe - (68 040,00)

Inne wydatki inwestycyjne (67 768 565,58) (39 869 730,02)

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej, razem

(3 346 403,96) (3 051 124,55)

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 16 007 000,00 8 500 000,00

Wpływy netto z emisji akcji - -

Kredyty i pożyczki 1 007 000,00 -

Emisja dłużnych papierów wartościowych 15 000 000,00 8 500 000,00

Wydatki (3 635 664,80) (3 524 491,04)

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli

(498 859,20) (997 718,40)

Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku

- -

Spłaty kredytów i pożyczek (1 007 000,00) (1 200 000,00)

Wykup dłużnych papierów wartościowych (456 750,00) -

Z tytułu innych zobowiązań finansowych - -

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego

- -

Odsetki (1 673 055,60) (1 291 272,64)

Inne wydatki finansowe - (35 500,00)

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej, razem

12 371 335,20 4 975 508,96

Przepływy pieniężne netto, razem (1 894 952,19) (384 331,90)

Środki pieniężne na początek okresu 6 135 302,41 6 519 634,31

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym

(1 894 952,19) 5 129 494,06

- przepływy pieniężne netto (1 894 952,19) 5 129 494,06

Środki pieniężne na koniec okresu, w tym 4 240 350,22 6 135 302,41

- o ograniczonej możliwości dysponowania - - ”

W pozostałym zakresie „Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017” jest prawidłowe.

W związku z powyższym Zarząd Emitenta w załączeniu przekazuje skorygowany raport roczny za rok 2017.

Podstawa prawna: § 5. ust. 1. pkt 2. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Do pobrania:

  1. Informacja o zasadach ładu korporacyjnego
  2. List do akcjonariuszy
  3. Oświadczenie zarzadu w sprawie prawidłowości wyboru podmiotu uprawnionego do badania rocznego sprawozadania finansowego
  4. Oświadczenie Zarzadu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego
  5. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku_2017
  6. Sprawozdanie bieglego rewidenta z badania rocznego sprawozadania finansowego
  7. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakonczony 31 grudnia_2017r
  8. Wybrane dane finansowe przeliczone na EURO za 2017 r
INDOS SA ul. Kościuszki 63, 41-503 Chorzów
NIP: 627-23-51-283 | REGON: 276591100
Wpis do KRS: 0000343763 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach | Kapitał zakładowy: 7.126.560,00 zł wpłacony w całości
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram