Zapytaj
eksperta
Zapytaj
eksperta
Indos > Raporty okresowe > Korekta raportu okresowego nr 13/2019 – Raport za II kwartał 2019 roku.

Korekta raportu okresowego nr 13/2019 – Raport za II kwartał 2019 roku.

Zarząd Indos SA przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości korektę raportu kwartalnego za II kwartał 2019 r. opublikowanego w dniu 9 sierpnia 2019 roku.
Zarząd Spółki wyjaśnia, iż publikując raport za II kwartał 2019 roku (raport nr 13/2019), omyłkowo zamieścił robocze wersje trzech tabel. Raport, w miejsce zamieszczonych tabel:
„Bilans Emitenta
Na dzień Na dzień
30.06.201930.06.2018
(w zł)(w zł)
Aktywa trwałe 1 637 391,26 2 167 560,54
Wartości niematerialne i prawne - -
Rzeczowe aktywa trwałe 719 997,10802 816,71
Należności długoterminowe - -
Inwestycje długoterminowe 572 411,16743 701,83
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 344 983,00621 042,00
Aktywa obrotowe100 921 313,9095 122 852,78
Zapasy14 679,1998 375,32
Należności krótkoterminowe64 945 497,0467 564 612,16
Inwestycje krótkoterminowe34 270 227,0425 828 622,33
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe1 690 910,631 631 242,97
AKTYWA RAZEM102 558 705,1697 290 413,32
Kapitał (fundusz) własny23 333 844,5920 820 613,14
Kapitał (fundusz) podstawowy7 126 560,007 126 560,00
Kapitał (fundusz) zapasowy13 381 787,0910 771 032,59
Zysk (strata) z lat ubiegłych
Zysk (strata) netto2 825 497,502 923 020,55
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) - -
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania79 224 860,5776 469 800,18
Rezerwy na zobowiązania1 845 290,461 736 763,36
Zobowiązania długoterminowe6 264 976,3423 454 064,47
Zobowiązania krótkoterminowe58 051 255,1236 638 433,93
Rozliczenia międzyokresowe13 063 338,6514 640 538,42
PASYWA RAZEM102 558 705,1697 290 413,32”

„Rachunek przepływów pieniężnych Emitenta
Za okres Za okres Za okres Za okres
01.04.20189- 30.06.201901.04.2018 - 30.06.201801.01.2019 - 30.06.201901.01.2018 - 30.06.2018
(w zł)(w zł)(w zł)(w zł)
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
Zysk (strata) netto1 817 166,221 370 548,512 825 497,50 2 923 020,55
Korekty razem-294 434,33-359 486,89-3 801 204,40-530 360,26
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej1 522 731,891 011 061,62975 706,902 392 660,29
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy11 993 299,0015 456 966,5125 500 362,4825 500 362,48
Wydatki13 818 017,608 208 575,2831 362 521,3720 010 430,70
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 824 718,607 248 391,23-5 862 158,895 489 931,78
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy8 021 369,86 - 8 021 369,86 -
Wydatki 3 093 332,423 547 441,273 650 137,394 100 430,19
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej4 928 037,44-3 547 441,274 371 232,47-4 100 430,19
Przepływy pieniężne netto razem4 626 050,734 712 011,58-2 466 633,323 782 161,88
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych 4 626 050,734 712 011,58-4 015 135,453 782 161,88
Środki pieniężne na początek okresu3 310 500,521 265 008,189 982 315,784 240 350,22
Środki pieniężne na koniec okresu 7 936 551,255 977 019,765 967 180,338 022 512,10”

„Wybrane dane finansowe z warunkami emisji obligacji

ZOBOWIĄZANIA
Prezentacja w bilansie 30.06.2019 Zobowiązania finansowe wg definicji WEO K1 dla wyliczenia wskaźnika zadłużenia
Zobowiązania długoterminowe 6 264 976,346 264 976,34
Wobec pozostałych jednostek6 264 976,346 264 976,34
Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych6 164 729,886 164 729,88
Inne zobowiązania finansowe:100 246,46100 246,46
- leasing finansowy cześć długoterminowa 100 246,46100 246,46
Zobowiązania krótkoterminowe58 051 255,1226 347 328,52
Wobec pozostałych jednostek58 012 849,1026 347 328,52
- Kredyty i pożyczki1 021 369,861 021 369,86
- Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 26 347 328,5226 347 328,52
- Inne zobowiązania finansowe 158 632,10158 632,10
Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 6 473 653,66 -
- do 12 miesięcy 6 473 653,66 -
Zaliczki otrzymane na dostawy - -
Zobowiązania wekslowe - -
Z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 619 261,73 -
Z tytułu wynagrodzeń169 590,20 -
Inne23 223 013,03 -
- rozrachunki z tyt. umów windykacji21 613 602,30 -
- rozrachunki z akcjonariuszami 783 921,60 -
- inne rozrachunki 48 712,63 -
- rozliczenie opłat sądowych776 776,50 -
- rozliczenie umów windykacyjnych - -
Fundusze specjalne 38 406,02 -
Razem zobowiązania 64 316 231,4632 612 304,86

Wskaźnik zadłużenia wyliczony wg Warunków emisji obligacji Serii K1 30.06.2019
Zobowiązania Finansowe 32 612 304,86
Środki pieniężne 5 967 180,33
Dług netto 26 645 124,53
Kapitał własny23 333 844,59
Wskaźnik zadłużenia % 114,19”

winien zawierać nw. tabele:

„Bilans Emitenta

Na dzień Na dzień
30.06.201930.06.2018
(w zł)(w zł)
Aktywa trwałe1 637 391,262 167 560,54
Wartości niematerialne i prawne-
Rzeczowe aktywa trwałe719 997,10 802 816,71
Należności długoterminowe
Inwestycje długoterminowe572 411,16743 701,83
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe344 983,00621 042,00
Aktywa obrotowe100 921 313,9095 122 852,78
Zapasy14 679,1998 375,32
Należności krótkoterminowe64 945 497,0467 564 612,16
Inwestycje krótkoterminowe34 270 227,0425 828 622,33
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe1 690 910,631 631 242,97
AKTYWA RAZEM102 558 705,1697 290 413,32
Kapitał (fundusz) własny23 333 844,5920 820 613,14
Kapitał (fundusz) podstawowy7 126 560,007 126 560,00
Kapitał (fundusz) zapasowy13 381 787,0910 771 032,59
Zysk (strata) z lat ubiegłych
Zysk (strata) netto2 825 497,502 923 020,55
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania79 224 860,5776 469 800,18
Rezerwy na zobowiązania1 845 290,461 736 763,36
Zobowiązania długoterminowe26 447 574,9823 454 064,47
Zobowiązania krótkoterminowe37 868 656,4836 638 433,93
Rozliczenia międzyokresowe13 063 338,6514 640 538,42
PASYWA RAZEM102 558 705,1697 290 413,32”

„Rachunek przepływów pieniężnych Emitenta

Za okresZa okresZa okresZa okres
01.04.2019- 30.06.201901.04.2018 - 30.06.201801.01.2019 - 30.06.201901.01.2018 - 30.06.2018
(w zł) (w zł) (w zł) (w zł)
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
Zysk (strata) netto1 817 166,221 370 548,512 825 497,502 923 020,55
Korekty razem-294 434,33-359 486,89-3 801 204,40-530 360,26
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej1 522 731,891 011 061,62-975 706,902 392 660,29
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy10 444 796,8715 456 966,5123 951 860,3525 500 362,48
Wydatki13 818 017,608 208 575,2831 362 521,37 20 010 430,70
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-3 373 220,737 248 391,23-7 410 661,025 489 931,78
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy8 021 369,86 - 8 021 369,86 -
Wydatki 3 093 332,423 547 441,273 650 137,394 100 430,19
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej4 928 037,44-3 547 441,274 371 232,47-4 100 430,19
Przepływy pieniężne netto razem3 077 548,604 712 011,58-4 015 135,453 782 161,88
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych3 077 548,604 712 011,58-4 015 135,453 782 161,88
Środki pieniężne na początek okresu3 310 500,521 265 008,189 982 315,784 240 350,22
Środki pieniężne na koniec okresu6 388 049,125 977 019,765 967 180,33 8 022 512,10”

„Wybrane dane finansowe z warunkami emisji obligacji

ZOBOWIĄZANIA
Prezentacja w bilansie 30.06.2019 Zobowiązania finansowe wg definicji WEO K1 dla wyliczenia wskaźnika zadłużenia
Zobowiązania długoterminowe 26 447 574,98 26 447 574,98
Wobec pozostałych jednostek 26 447 574,98 26 447 574,98
Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 26 347 328,52 26 347 328,52
Inne zobowiązania finansowe:100 246,46 100 246,46
- leasing finansowy cześć długoterminowa 100 246,46100 246,46
Zobowiązania krótkoterminowe 37 868 656,487 344 731,84
Wobec pozostałych jednostek 37 830 250,467 344 731,84
- Kredyty i pożyczki 1 021 369,86 1 021 369,86
- Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 6 164 729,88 6 164 729,88
- Inne zobowiązania finansowe 158 632,10 158 632,10
Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 6 473 653,66
- do 12 miesięcy 6 473 653,66
Zaliczki otrzymane na dostawy - -
Zobowiązania wekslowe - -
Z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 619 261,73 -
Z tytułu wynagrodzeń169 590,20 -
Inne 23 223 013,03 -
- rozrachunki z tyt. umów windykacji 21 613 602,30 -
- rozrachunki z akcjonariuszami 783 921,60 -
- inne rozrachunki 48 712,63 -
- rozliczenie opłat sądowych 776 776,50 -
- rozliczenie umów windykacyjnych - -
Fundusze specjalne 38 406,02 -
Razem zobowiązania 64 316 231,46 33 792 306,82

Wskaźnik zadłużenia wyliczony wg Warunków emisji obligacji Serii K1 30.06.2019
Zobowiązania Finansowe 33 792 306,82
Środki pieniężne 5 967 180,33
Dług netto 27 825 126,49
Kapitał własny 23 333 844,59
Wskaźnik zadłużenia % 119,25”

W pozostałym zakresie „Raport za II kwartał 2019 roku” jest prawidłowy.
W związku z powyższym Zarząd Emitenta w załączeniu przekazuje skorygowany „Raport za II kwartał 2019 roku”.

Podstawa prawna: § 5. ust. 1. pkt 1. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Do pobrania:

  1. Raport za II kw 2019
INDOS SA ul. Kościuszki 63, 41-503 Chorzów
NIP: 627-23-51-283 | REGON: 276591100
Wpis do KRS: 0000343763 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach | Kapitał zakładowy: 7.126.560,00 zł wpłacony w całości
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram