Zapytaj
eksperta
Zapytaj
eksperta

Postępowanie nakazowe - na czym polega, koszty, terminy

Windykacja sądowa to ostateczność, gdy zostaną wyczerpane wszystkie narzędzia z zakresu polubownego dochodzenia należności. Jednym z najkorzystniejszych dla wierzyciela (powoda)  rodzajów postępowania sądowego o roszczenie pieniężne jest tryb nakazowy. 

Na czym polega postępowanie nakazowe?

Postępowanie nakazowe to szczególny tryb postępowania sądowego, który jest zdecydowanie najkorzystniejszy dla powoda. Jest przede wszystkim szybszy i tańszy w porównaniu z innymi trybami.

Postępowanie nakazowe ma charakter fakultatywny. Oznacza to, że postępowanie sądowe w tym trybie prowadzone jest wyłącznie na wniosek powoda zgłoszony na etapie składania pozwu.  Jeśli takiego wniosku nie będzie to sąd rozpozna sprawę w trybie zwykłym lub upominawczym, które są dla powoda mniej korzystne.

W wyniku postępowania nakazowego sąd wydaje nakaz zapłaty na podstawie złożonych przez powoda dokumentów stanowiących dowód istnienia roszczenia bez przeprowadzania rozprawy i  badania istoty sprawy.

Nakaz zapłaty wydany w postępowaniu nakazowym jest doręczany stronom postępowania – pozwany otrzymuje go wraz z odpisem pozwu i załącznikami.

Dokumenty potrzebne do wniesienia pozwu w trybie nakazowym

W obrocie gospodarczym najczęściej występującymi dokumentami uprawniającymi do wydania nakazu w trybie nakazowym są:

 • wszelkie dokumenty zawierające uznanie długu podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentacji dłużnika np. potwierdzenie salda, ugoda, porozumienie o spłacie, zaakceptowana faktura, zobowiązanie do zapłaty
 • weksle

Domagając się wydania nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym, wierzyciel musi wykazać, iż przed skierowaniem sprawy do sądu podjął próbę polubownego rozwiązania sporu z dłużnikiem. Taką próbą będzie w szczególności wysłanie wezwania do zapłaty z zakreśleniem dłużnikowi terminu do uregulowania należności.

Sąd może nie wydać nakazu w trybie nakazowym, jeśli załączone do pozwu dokumenty nie spełniają wymogów do jego wydania. Sprawa jest wtedy rozpatrywana w trybie upominawczym lub zwykłym.

Zarzuty do nakazu zapłaty

Nakaz zapłaty wydany w postępowaniu nakazowym wyznacza pozwanemu termin na realizację świadczenia lub złożenie zarzutów do nakazu zapłaty. Jest to termin:

 • miesięczny - w sytuacji kiedy doręczenie następuje na terenie kraju lub poza granicami kraju, ale na terenie UE.
 • 3 - miesięczny - jeśli doręczenie ma nastąpić poza granicami UE.

Najważniejsze korzyści prowadzenia sprawy sądowej w trybie nakazowym

Szybkość postępowania

Postępowanie nakazowe umożliwia szybsze rozpoznanie sprawy, ponieważ sąd orzeka bez przeprowadzania rozprawy, na podstawie załączonych do pozwu dokumentów.

Koszty

Składając pozew w trybie nakazowym powód jest zobowiązany do opłacenia ¼ opłaty stosunkowej (tzw. wpisu), czyli 1,25 % wartości przedmiotu sporu (pełna opłata wynosi 5 %). Pozostałe ¾ opłaty stosunkowej musi zapłacić pozwany, jeżeli chce złożyć zarzuty do nakazu.

Możliwości zabezpieczania

Nakaz zapłaty wydany w trybie nakazowym jest  podstawą do podjęcia postępowania komorniczego w zakresie zabezpieczenia roszczenia, czyli jest on wykonalny zanim zostanie mu nadana klauzula wykonalności. Pozwala to na zajęcie składników majątkowych w tym środków finansowych dłużnika zanim złoży on zarzuty do nakazu. W praktyce może to zniechęcić dłużnika do przeciągania postępowania sądowego.

Nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym – co dalej?

Dalsze etapy postępowania sądowego w trybie nakazowym to:

 • Uprawomocnienie nakazu – jeżeli pozwany nie wniesie zarzutów nakaz się uprawomocni i sąd, na wniosek powoda, nada mu klauzulę wykonalności.
 • Rozpatrywanie zarzutów – w przypadku złożenia przez pozwanego zarzutów i opłaceniu reszty opłaty stosunkowej prawomocność nakazu jest wstrzymywana. Sąd rozpoznaje i rozstrzyga sprawę w dalszym postępowaniu. Ostatecznie sąd może:
  • utrzymać nakaz w mocy w całości lub części
  • uchylić nakaz zapłaty

Uchylenie nakazu zapłaty występuje zazwyczaj jeśli:

 • Sąd wydał nakaz zapłaty mimo, że zachodziła podstawa do odrzucenia lub umorzenia postępowania
 • wydanie wyroku stało się zbędne – np. strony zawarły ugodę sądową
 • doręczenie nakazu nie jest możliwe ze względu na nieznane miejsce pobytu pozwanego lub  nie mogłoby nastąpić w kraju
 • pozwany nie miał zdolności sądowej, zdolności procesowej albo organu powołanego do jego reprezentowania.

Przeczytaj również

Czas czytania: 2 minuty
22 marca, 2022
Doradca Klienta, tel. 661 071 547 email: [email protected]
BĄDŹ NA BIEŻĄCO!
Otrzymuj powiadomienia o najświeższych artykułach

Zobacz naszą ofertę

FAKTORING JAWNY
Koniec z czekaniem na przelewy od kontrahentów.
Do 90% wartości faktury wypłacimy Ci w 24 h
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
Faktoring cichy
Finansowanie faktur bez cesji 
i informowania kontrahenta. Do 75% wartości faktury wypłacimy Ci w 24 h
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
Faktoring odwrotny
Spłacimy Twoje zobowiązania w 24 h i otrzymasz prolongatę terminu płatności do 90 dni

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
PożyczkI
Finansowanie dla firm na dowolny cel do 4 mln zł. Rozpatrzenie wniosku nawet w ciągu 1 dnia
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
INDOS SA ul. Kościuszki 63, 41-503 Chorzów
NIP: 627-23-51-283 | REGON: 276591100
Wpis do KRS: 0000343763 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach | Kapitał zakładowy: 7.126.560,00 zł wpłacony w całości
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram