Zapytaj
eksperta
Zapytaj
eksperta

Przychód, dochód i zysk w działalności gospodarczej

Przychód i dochód to pojęcia pokrewne, ale nie oznaczają tego samego. W uproszczeniu można stwierdzić, że przychód to wartość uzyskana ze sprzedaży towarów i usług. Dochodem nazywamy wartość przychodu pomniejszoną o koszty. Natomiast zysk to dodatni wynik finansowy firmy.

Co to jest przychód z działalności gospodarczej?

Przy obliczaniu przychodu z pozarolniczej  działalności gospodarczej, bierze się pod uwagę wszystkie wpływy i należności majątkowe o charakterze trwałym. Są to wszystkie należne kwoty za sprzedane towary i/lub usługi oraz inne źródła dochodu. Przychód nie oddaje realnie tego, czy produkt lub usługa faktycznie zostały sprzedane z zyskiem. Jest tylko materialnym wpływem, który może, ale nie musi wygenerować dochód. 

Z przychodu wyłącza się:

 • należny podatek VAT
 • przedpłaty i zaliczki
 • wartość zwróconych towarów
 • udzielone bonifikaty (zmniejszenie uzgodnionej należności za wykonane świadczenie)
 • kwotę skont (procentowe pomniejszenie należności przez sprzedawcą udzielone w związku z jej zapłatą przez upływem terminu płatności)

Przychód należny oznacza przysporzenie majątkowe, nawet jeśli przedsiębiorca jeszcze oczekuje na płatność od swojego kontrahenta, a nawet w ogóle nie otrzyma zapłaty, zrezygnuje z jej otrzymania albo zgodzi się na dalsze odroczenie terminu płatności.

Innymi źródłami przychodu mogą być:

 • dotacje, dopłaty, subwencje
 • inne nieodpłatne świadczenia, które firma uzyskuje na pokrycie kosztów lub zwrotu wydatków
 • wartości należne umorzone, przedawnione, gdzie odpisy aktualizujące zostały zaliczone w skład kosztów firmowych
 • wszystkie wartości przedawnionych lub umorzonych zobowiązań (np. kredyty, pożyczki)
 • przychód uzyskany z najmu, dzierżawienia lub podnajmu składników majątku przedsiębiorstwa, gdy nie są one powiązane z głównym aspektem wykonywanej działalności
 • naliczone kontrahentom kary umowne
 • naliczone i otrzymane odsetki w ramach nieterminowej zapłaty należności przez kontrahentów
 • dodatnie różnice kursowe
 • odszkodowania za szkody związane z prowadzeniem działalności, jeżeli przepisy nie stanowią inaczej.

Kiedy powstają przychody z działalności gospodarczej?

Zgodnie z art. 14 ust 1c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychody z działalności gospodarczej powstają w dniu wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usług (również częściowego) i  nie później niż na dzień uregulowania należności lub wystawienia faktury.

Co to jest dochód?

Dochód stanowi istotny wskaźnik sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Są to pieniądze, które zostają do dyspozycji firmy. Może się zdarzyć, że pomimo wykazywania stosunkowo wysokiego przychodu, realny dochód będzie zdecydowanie niższy ze względu na konieczność poniesienia wysokich kosztów. Aby dochód w ogóle mógł zaistnieć, koszty w danym okresie muszą być mniejsze niż przychody. Jeśli koszty przewyższają przychody firma ponosi stratę.

Rodzaje dochodu

 • Dochód brutto uzyskiwany po odjęciu od przychodów kosztów, przed opodatkowaniem

Dochód brutto = przychody – koszty uzyskania przychodu

 • Dochód netto, czyli kwota będąca różnicą przychodów i kosztów oraz podatku dochodowego.

Przychód i dochód - podstawowa różnica

Przychód jest uzyskaną kwotą pieniędzy. Nie odzwierciedla faktycznej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, ponieważ może on być niższy niż koszty jego uzyskania. W uproszczeniu można powiedzieć, że są to wszystkie wpływy do firmowej kasy. Dochód natomiast to przychód pomniejszony o koszty, czyli faktyczna kwota, którą dysponuje firma. Pokazuje on czy działalność przedsiębiorstwa jest opłacalna.

Koszty uzyskania przychodu z działalności gospodarczej

Jako koszty uzyskania przychodu mogą zostać zakwalifikowane wydatki poniesione w związku z prowadzoną działalnością.  Można do nich zaliczyć zarówno wydatki mające bezpośredni, jak i pośredni związek z uzyskanym przychodem.  Należy je odpowiednio udokumentować na poczet ewentualnych kontroli skarbowych. Koszty, które odliczane są od przychodu nie mogą być wydatkami na zaspokojenie potrzeb osobistych przedsiębiorcy.

Do kosztów uzyskania przychodu zaliczyć możemy m.in. wydatki na:

 • zakup komputera,
 • utrzymanie i wyposażenie lokalu,
 • telefon i abonament telekomunikacyjny,
 • usługi księgowe,
 • reklamę i marketing,
 • oprogramowanie firmowe,
 • podróże służbowe,
 • samochód służbowy,
 • odsetki od kredytu firmowego.

Do kosztów uzyskania przychodu nie można zaliczyć:

 • podatku dochodowego
 • wydatków na reprezentację
 • grzywien i kar finansowych i o odsetkach od tych grzywien
 • odsetek za nieterminowe spłaty zobowiązań podatkowych i budżetowych.

Co to jest zysk w działalności gospodarczej?

Dochód i przychód to pojęcia z kategorii podatkowej. Natomiast zysk jest kategorią ekonomiczną, finansową i księgową. Jest to dodatni wynik finansowy, czyli nadwyżka sprzedaży nad ogólnymi wydatkami. Inaczej mówiąc stanowi on różnicę między przychodami a kosztami. Zysk stanowi realny zarobek przedsiębiorstwa i jest źródłem dochodów dla  właścicieli firmy i jej pracowników oraz finansowania rozwoju.

Zysk jest wskaźnikiem, który pozwala na określenie tego, czy dana działalność gospodarcza jest opłacalna, czy też nie. Dochód i zysk mogą, ale nie muszą być równe.

Rodzaje zysku

 • Zysk brutto to różnica między przychodami netto ze sprzedaży a kosztami wytworzenia  sprzedanych produktów (kosztami zmiennymi).
 • Zysk netto to różnica między zyskiem brutto  i kwotą należnych podatków. Zysk netto jest rzeczywistym miernikiem opłacalności prowadzonej działalności gospodarczej.
 • Zysk kapitałowy to wzrost wartości kapitału wygenerowany np. po wzroście cen posiadanych papierów wartościowych, nieruchomości czy po zmianie kursów walut.
 • Zysk ekonomiczny to wynik różnicy przychodów firmy i jej wszystkich kosztów. Z punktu widzenia ekonomisty zyskiem ekonomicznym będzie wynik finansowy (przychody ze sprzedaży) pomniejszony o szacunkowy koszt kapitału (całkowite koszty ekonomiczne). Pojęcie zysku ekonomicznego w najszerszym ujęciu mówi, że jest on równy zyskowi księgowemu pomniejszonemu o wartość odsetek kapitałowych, jakie można by było pozyskać, lokując równowartość kosztów według przeciętnego oprocentowania kredytów w tym samym okresie.
 • Zysk księgowy to dodatnia różnica między przychodami przedsiębiorstwa a kosztem uzyskania przychodów.
 • Zysk operacyjny to różnica pomiędzy przychodami a poniesionymi wydatkami przed odliczeniem podatków i odsetek, czyli dochód przed opodatkowaniem i odliczeniem odsetek. Zysk operacyjny to zysk równy przychodom przedsiębiorstwa osiągniętym ze sprzedaży po odjęciu wszystkich poniesionych kosztów operacyjnych (sprzedaży, administracyjnych, ogólnych). Jest to zysk brutto obrazujący efektywność działalności operacyjnej firmy, który nie uwzględnia kosztów finansowych (kosztów za korzystanie z innych, obcych środków finansowych).

Przeczytaj również

Czas czytania: 3 minuty
15 marca, 2022
specjalista ds. marketingu, email: [email protected]
BĄDŹ NA BIEŻĄCO!
Otrzymuj powiadomienia o najświeższych artykułach

Zobacz naszą ofertę

FAKTORING JAWNY
Koniec z czekaniem na przelewy od kontrahentów.
Do 90% wartości faktury wypłacimy Ci w 24 h
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
Faktoring cichy
Finansowanie faktur bez cesji 
i informowania kontrahenta. Do 75% wartości faktury wypłacimy Ci w 24 h
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
Faktoring odwrotny
Spłacimy Twoje zobowiązania w 24 h i otrzymasz prolongatę terminu płatności do 90 dni

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
PożyczkI
Finansowanie dla firm na dowolny cel do 4 mln zł. Rozpatrzenie wniosku nawet w ciągu 1 dnia
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
INDOS SA ul. Kościuszki 63, 41-503 Chorzów
NIP: 627-23-51-283 | REGON: 276591100
Wpis do KRS: 0000343763 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach | Kapitał zakładowy: 7.126.560,00 zł wpłacony w całości
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram