Zapytaj
eksperta
Zapytaj
eksperta

Jak zapewnić firmie płynność finansową?

Co to jest płynność finansowa?

W opracowaniach naukowych z zakresu ekonomii płynność finansowa opisywana jest na trzy sposoby:

Płynność majątkowa

Jest to zdolność aktywów do zamiany na środki pieniężne w jak najkrótszym czasie i bez utraty wartości. Wyznacza łatwość zamiany danego aktywu na środki pieniężne przy jak najmniejszych kosztach transakcyjnych towarzyszących tej wymianie. Im większa jest ta zdolność, tym większa potencjalna płynność finansowa podmiotu gospodarczego.

Dźwignia finansowa, czyli jak zwiększyć dochodowość firmy >>

Płynność majątkowo-kapitałowa

Jest to zdolność przedsiębiorstwa do terminowego regulowania zobowiązań krótkoterminowych, czyli takich których termin wymagalności nie przekracza jednego roku. Płynność finansowa ujmowana w ten sposób jest zależna zarówno od poziomu i stopnia płynności aktywów, jak i od zobowiązań o wysokiej wymagalności. Zatem utrzymanie płynności finansowej wymaga z jednej strony dysponowania majątkiem o wysokim poziomie płynności, a drugiej strony - relatywnie dużego udziału zobowiązań długoterminowych zaangażowanych w finansowanie aktywów firmy.

Płynność przepływów pieniężnych

Jest to zdolność do dokonywania zakupów towarów i usług, gdy tylko są one potrzebne do prowadzenia działalności gospodarczej oraz zdolność do regulowania zobowiązań w pełnej wysokości i w obowiązujących terminach zapłaty.

Rentowność firmy - sprawdź jak ją obliczyć i zinterpretować >>

Jak obliczyć płynność finansową?

Aby efektywnie zarządzać finansami firmy poziom płynności finansowej należy mierzyć. Robi się to w oparciu o dwie grupy wskaźników: statyczne i dynamiczne.

Wskaźniki statyczne płynności finansowej opierają się na danych pochodzących z bilansu podmiotu gospodarczego. Określają więc płynność finansową na konkretny moment, w  którym firma sporządza sprawozdanie finansowe.

Do podstawowych wskaźników statycznej oceny płynności finansowej przedsiębiorstwa należą:

 • wskaźnik bieżącej płynności,
 • wskaźnik płynności szybkiej,
 • wskaźnik płynności gotówkowej

Pomiar i ocena wskaźników dynamicznych pozwala zaobserwować sposób gospodarowania środkami pieniężnymi w przedsiębiorstwie. Dwie podstawowe grupy wskaźników dynamicznej płynności finansowej to:

 • wskaźniki wystarczalności środków pieniężnych
 • wskaźniki wydajności pieniężnej

Więcej o wskaźnikach do oceny płynności finansowej >>

Jak zapewnić firmie płynność finansową?

Odchodząc od akademickiego ujęcia płynności finansowej, większość przedsiębiorców definiuje ją jako równowagę między wpływami i wydatkami firmy.  Gdy przedsiębiorstwo sprzedaje towary i/lub usługi z odroczonym terminem płatności, aby skutecznie kontrolować terminowy spływ należności warto trzymać się kilku o podstawowych zasadach chroniących przed zatorami płatniczymi.  A mianowicie należy:

 1. Ustalić wewnętrzną zasadę obliczenia wielkości kredytu kupieckiego dla poszczególnych kontrahentów i trzymać się jej udzielając klientom odroczonej płatności.
 2. Stosować krótkie terminy zapłaty.
 3. Sprzedawać małymi partiami.
 4. Otrzymać od kupującego pisemne zamówienie podpisane przez osoby upoważnione lub sporządzić pomiędzy kupującym i sprzedającym umowę sprzedaży.
 5. Otrzymać od kupującego, do wglądu, oryginały aktualnych dokumentów rejestrowych i finansowych oraz sporządzić z nich kopie. Sprawdzić reprezentację kupującego w dokumentach rejestrowych z podpisami na zamówieniu lub umowie.
 6. Dokładnie przeanalizować otrzymane dokumenty finansowe kupującego, w szczególności od strony jego zobowiązań.
 7. Spróbować zabezpieczyć lub ubezpieczyć należność.
 8. Sprawdzić wiarygodność kupującego w Krajowym Rejestrze Długów lub w firmie windykacyjnej, ewentualnie zamówić pełny raport w wywiadowni gospodarczej.

Dowiedz się więcej o tym jak sprawdzić kontrahenta >>

Narzędzia pomagające poprawić płynność finansową firmy

W praktyce gospodarczej przedsiębiorstwo traci płynności finansową, gdy ma pilne zobowiązania do zapłaty, a należności od jego kontrahentów nie wpłynęły, ponieważ albo termin zapłaty jeszcze nie nadszedł, albo nastąpiło opóźnienie w płatności.

W pierwszym przypadku, dobrym rozwiązaniem dla przedsiębiorcy czekającego na przelew od kontrahenta jest faktoring. Jest to usługą dedykowaną dla firm udzielających kredytu kupieckiego. Usługa w największym uproszczeniu polega na zamianie faktur z odroczonym terminem płatności na gotówkę. Dzięki faktoringowi przedsiębiorstwo uzyskuje finansowanie bieżącego obrotu.

Dowiedz się więcej o różnych rodzajach faktoringu >>

Zyskaj więcej czasu na spłatę zobowiązań

Ciekawą i mniej znaną formą finansowania podmiotów gospodarczych jest faktoring odwrotny. Jego odwrotność, w stosunku do faktoringu klasycznego, polega na tym, że jest usługą skierowaną do podmiotów dokonujących zakupów, a nie do sprzedawców. Warto rozważyć skorzystanie z tej usługi, gdy płynność finansowa firmy jest zachwiana z powodu braku środków na zakup produktów i/lub usług niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

W ramach faktoringu odwrotnego instytucja finansowa (faktor) płaci za towary lub usługi dostawcom swojego klienta. Natomiast klient w ustalonym w umowie terminie spłaca faktorowi zaciągnięte zobowiązanie powiększone o prowizję.

Dowiedz się więcej o faktoringu odwrotnym >>

Odzyskaj należne pieniądze

W sytuacji, gdy przyczyną pogorszenia płynności finansowej  firmy jest brak terminowych płatności od jej kontrahentów, rozwiązaniem może być skorzystanie z windykacji należności.

Przedsiębiorcy, którzy mają problem z niezapłaconą fakturą zaczynają od prób samodzielnego odzyskania długu. Jeśli nie przyniesie to efektów warto jak najszybciej zwrócić się do profesjonalnego windykatora. Z naszego doświadczenia wynika, że samo pojawienie się trzeciego podmiotu – firmy windykacyjnej – w stosunkach między kontrahentami skutecznie motywuje dłużnika do uregulowania zobowiązania. W naszej firmie 80% spraw zamykamy na etapie polubownym, co minimalizuje koszty windykacji i skraca czas odzyskania środków.

Dowiedz się więcej o windykacji należności >>

Przygotowano na podstawie artykułu: Andrzej Kuciński „Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie”

Przeczytaj również

Czas czytania: 3 minuty
17 listopada, 2021
specjalista ds. marketingu, email: [email protected]
BĄDŹ NA BIEŻĄCO!
Otrzymuj powiadomienia o najświeższych artykułach

Zobacz naszą ofertę

FAKTORING JAWNY
Koniec z czekaniem na przelewy od kontrahentów.
Do 90% wartości faktury wypłacimy Ci w 24 h
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
Faktoring cichy
Finansowanie faktur bez cesji 
i informowania kontrahenta. Do 75% wartości faktury wypłacimy Ci w 24 h
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
Faktoring odwrotny
Spłacimy Twoje zobowiązania w 24 h i otrzymasz prolongatę terminu płatności do 90 dni

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
PożyczkI
Finansowanie dla firm na dowolny cel do 4 mln zł. Rozpatrzenie wniosku nawet w ciągu 1 dnia
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
INDOS SA ul. Kościuszki 63, 41-503 Chorzów
NIP: 627-23-51-283 | REGON: 276591100
Wpis do KRS: 0000343763 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach | Kapitał zakładowy: 7.126.560,00 zł wpłacony w całości
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram