Zapytaj
eksperta
Zapytaj
eksperta

Limit faktoringowy - jak obliczyć optymalną wysokość?

Jednym z podstawowych parametrów określanych w umowie faktoringowej jest limit faktoringowy. W artykule wyjaśniam czym jest ten limit, jak się go oblicza i jak dobrać jego optymalną wysokość.

Limit faktoringowy – co to jest i jak go obliczyć?

Limit faktoringowy to maksymalna kwota jaką firma faktoringowa wypłaci swojemu klientowi (faktorantowi) w ramach finansowania faktur w formie faktoringu. Ma on charakter odnawialny. Oznacza to, że każda wpłata dokonana przez płatnika faktoringowego zwalnia limit dostępnych środków i faktorant może finansować kolejne faktury.

Firma faktoringowa określa limit faktoringowy dostępny dla klienta uwzględniając:

  • rodzaju faktoringu, z którego skorzysta klient. Od niego bowiem zależy jaki procent wartości faktur brutto zgłaszanych do faktoringu, czyli jaka zaliczka faktoringowa, będzie wypłacana klientowi,
  • długość okresu finansowania (czyli ilość dni udzielanego przez faktoranta kredytu kupieckiego
  • wartość faktur przekazywanych przez klienta do finansowania.

Zależność wysokości limitu faktoringowego od rodzaju faktoringu - przykłady

  • w przypadku faktoringu jawnego zaliczka to z reguły 80% wartości faktury przekazanej do sfinansowania.

Przykład: Firma X, która stara się o finansowanie będzie wystawiała faktury o wartości ok. 100 000 zł miesięcznie. Płatnik reguluje płatności co 30 dni.

Limit finansowania wyniesie: 80 % x 100 000 zł = 80 000,00 zł.

  • w przypadku faktoringu cichego (niejawnego) to zaliczka to z reguły 70% wartości faktur przekazanych do sfinansowania. Mniejszy, w porównaniu z pozostałymi rodzajami faktoringu, procent wypłacanej zaliczki wynika z dokonywania płatności przez firmę faktoringową bez split payment.

Przykład: Firma Y, która stara się o finansowanie będzie wystawiała faktury o wartości ok. 100 000 zł miesięcznie. Płatnik reguluje płatności co 30 dni.

Limit finansowania wyniesie: 70% x 100 000 zł = 70 000,00 zł.

  • w przypadku faktoringu odwrotnego firma faktoringowa płaci 100% wartości faktury do dostawcy klienta.

Przykład:  Firma chciałaby mieć możliwość zwrotu płatności za faktury zgłoszone do faktoringu odwrotnego po 60 dniach. Średnio potrzebuje ok. 100 000 zł środków do obrotu miesięcznie. Limit finansowania dla tej firmy powinien wynosić 200 000 zł.

Globalny limit faktoringowy - jak go obliczyć?

Opisany powyżej limit faktoringowy to tzw. limit globalny. Ważnym aspektem przy jego wyznaczaniu są również tzw. sublimity, czyli limity na poszczególnych płatników faktoringowych/odbiorców. Globalny limit finansowania nie musi stanowić sumy sublimitów.

Warto wiedzieć, że..

INDOS SA nie stawia klientom wymagań co do ilości finansowanych faktur i ilości płatników faktoringowych. Klient sam wybiera faktury, które przekazuje do finansowania. Oznacza to, że do finansowania Klient może przedstawić nawet tylko jedną fakturę i jednego płatnika. W takim wypadku limit finansowania jest równy limitowi na płatnika/odbiorcę.

Wysokość sublimitu dla każdego płatnika/odbiorcy jest zwykle inna. Oblicza się ją w oparciu o prognozę wartości faktur, które będą wystawione przez faktoranta w ciągu pół roku oraz terminów, w jakich płatnicy potencjalnie spłacą należności z nich wynikające. Jak to zostało wyjaśnione wcześniej, przy obliczeniu bierze się również  pod uwagę % wypłacanej zaliczki.

Przykład 

Firma Alfa chce zgłosić do faktoringu jawnego 3 odbiorców. Przy faktoringu jawnym wypłacana zaliczka to 80% wartości faktury brutto:

  • Odbiorcy X firma Alfa będzie wystawiała faktury z 60 dniowym terminem płatności. Faktura o wartości 100 000 zł będzie przekazywana do faktoringu raz na 3 miesiące.

Limit na odbiorcę X – 80% x 100 000 zł = 80 000 zł

  • Odbiorcy Y firma Alfa będzie wystawiała faktury o wartości 40 000 zł z 30 dniowym terminem płatności. Odbiorca zwykle opóźnia się  z płatnościami ok. 14 dni. Faktury będą przesyłane do finansowania co miesiąc.

Limit na odbiorcę Y – 80% x 60 000 zł (kwota przy uwzględnieniu opóźnienia w zapłacie) = 48 000 zł

  • Odbiorcy Z firma Alfa będzie wystawiała co miesiąc jedną fakturę o wartości 30 000 zł z 60 dniowym terminem płatności.

Limit na odbiorcę Z – 80% x 2 x 30 000,00zł = 48 000,00 zł.

Sumę sublimitów zwykle powiększa się o 10-20%, aby zapewnić płynność przepływu środków w przypadku konieczności sfinansowania nieplanowanej faktury. Bazując na powyższych danych, globalny limit finansowania, jaki powinien zostać zaproponowany firmie Alfa oscyluje w granicach 180 000 zł – 200 000 zł.

Warto wiedzieć, że..

Przy określaniu limitu faktoringowego powinniśmy posługiwać się wskaźnikiem rzeczywistych i realnych potrzeb. Warto być w tym zakresie precyzyjnym. Po pierwsze dlatego, że firmy faktoringowe pobierają prowizję przygotowawczą właśnie od wartości udzielonego limitu faktoringowego. Nie warto więc płacić za kwotę limitu, którego nie będziemy w stanie wykorzystać. Po drugie,  firma faktoringowa na początku współpracy zazwyczaj jest w stanie przyznać nam niższy limit, a po pewnym czasie go podwyższyć. Dzieje się tak, ponieważ z biegiem czasu budujemy historię współpracy z płatnikami/faktorantami i w przypadku braku  negatywnych zdarzeń płatniczych zwiększenie limitu nie jest dla firmy faktoringowej tak ryzykowne.

Przeczytaj również

Czas czytania: 3 minuty
28 marca, 2022
Doradca Klienta, tel. 799 075 838 email: [email protected]
BĄDŹ NA BIEŻĄCO!
Otrzymuj powiadomienia o najświeższych artykułach

Zobacz naszą ofertę

FAKTORING JAWNY
Koniec z czekaniem na przelewy od kontrahentów.
Do 90% wartości faktury wypłacimy Ci w 24 h
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
Faktoring cichy
Finansowanie faktur bez cesji 
i informowania kontrahenta. Do 75% wartości faktury wypłacimy Ci w 24 h
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
Faktoring odwrotny
Spłacimy Twoje zobowiązania w 24 h i otrzymasz prolongatę terminu płatności do 90 dni

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
PożyczkI
Finansowanie dla firm na dowolny cel do 4 mln zł. Rozpatrzenie wniosku nawet w ciągu 1 dnia
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
INDOS SA ul. Kościuszki 63, 41-503 Chorzów
NIP: 627-23-51-283 | REGON: 276591100
Wpis do KRS: 0000343763 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach | Kapitał zakładowy: 7.126.560,00 zł wpłacony w całości
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram