Zapytaj
eksperta
Zapytaj
eksperta

Postępowanie upominawcze - na czym polega, koszty terminy

Brak zapłaty za sprzedane produkty lub wykonane usługi to problem, z którym spotyka się wielu przedsiębiorców.  Jeśli kontrahent nie ureguluje zadłużenia dobrowolnie, konieczne jest sądowe dochodzenie należności. Jednym z korzystniejszych dla wierzyciela rodzajów postępowania jest tryb upominawczy.

Co to jest postępowanie upominawcze?

Postępowanie upominawcze to szczególny tryb postępowania sądowego, w którym na podstawie pozwu i dołączonych do niego dowodów, sąd  wydaje bez rozprawy i bez wysłuchania pozwanego nakaz zapłaty, w którym poleca pozwanemu spełnienie świadczenia.

Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym

Sąd wydaje nakaz zapłaty w tym trybie kiedy  powód dochodzi roszczenia pieniężnego, a więc zapłaty lub innych rzeczy zamiennych.  Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym nie może być jednak wydany, jeżeli według treści pozwu:

  • roszczenie jest oczywiście bezzasadne
  • przytoczone okoliczności budzą wątpliwość
  • zaspokojenie roszczenia zależy od świadczenia wzajemnego

W nakazie zapłaty wydanym w trybie upominawczym (w tym w EPU) sąd nakazuje pozwanemu, żeby w ciągu dwóch tygodni od doręczenia nakazu zaspokoił roszczenie w całości wraz z kosztami. Jeśli pozwany nie zgadza się na zapłatę, to w tym samym terminie może złożyć do sądu sprzeciw. Co ważne dwutygodniowy termin dotyczy wyłącznie nakazów doręczanych na terenie kraju. Jeśli nakaz doręczany jest poza granicami kraju, ale na terenie UE, termin na złożenie sprzeciwu wynosi miesiąc, a poza granicami UE, termin na doręczenie nakazu wynosi trzy miesiące.

Ważne!

Nakaz wydany w trybie upominawczym (w odróżnieniu od nakazowego) nie stanowi podstawy do podjęcia czynności zabezpieczających.

Dokumenty potrzebne do wniesienia pozwu w trybie upominawczym

W odróżnieniu od postępowania nakazowego, gdzie do wydania nakazu zapłaty wymagane są ściśle określone dokumenty (np. weksel, uznanie długu, potwierdzenie salda), postępowanie upominawcze jest zdecydowanie mniej rygorystyczne w tym zakresie. Powód zazwyczaj dołącza posiadane dowody istnienia wierzytelności - faktury, rachunki, umowy, wezwania do zapłaty.W wyniku postępowania upominawczego sąd wydaje nakaz zapłaty na podstawie złożonych przez powoda dokumentów stanowiących dowód istnienia roszczenia bez przeprowadzania rozprawy. Jest to niewątpliwa zaleta w stosunku do postępowania zwykłego.

Koszty w postępowaniu upominawczym

Przy wnoszeniu pozwu w trybie upominawczym konieczne jest uiszczenie opłaty sądowej. Opłata uzależniona jest od wysokości dochodzonego roszczenia i wynosi :

  • 30   zł – dla przedmiotu sporu do 500 zł 
  • 100 zł – dla przedmiotu sporu od ponad 500 zł do 1500 zł
  • 200 zł – dla przedmiotu sporu od ponad 1500 do 4000 zł 
  • 400 zł – dla przedmiotu sporu od ponad 4000 zł do 7500 zł 
  • 500 zł – dla przedmiotu sporu od ponad 7500 zł do 10 000 zł
  • 750 zł – dla przedmiotu sporu od ponad 10 000 zł do 15 000 zł 
  • 1000 zł – dla przedmiotu sporu od ponad 15 000 zł do 20 000 zł 

W przypadku roszczeń powyżej 20 000,00 zł naliczana jest stosunkowa opłata wynosząca 5% wartości przedmiotu sporu.

Elektroniczne postępowanie upominawcze

Szczególnym trybem postępowania upominawczego jest elektroniczne postępowanie upominawcze (EPU). Dzięki temu postępowaniu można (jeśli dłużnik nie złoży sprzeciwu) uzyskać nakaz zapłaty wyłącznie za pośrednictwem internetu bez konieczności fizycznego dostarczania dokumentów i stawiania się osobiście przed sądem. Pozwy wniesione w tym postępowaniu rozpatrywane są przez e-sąd, którego siedziba znajduje się w Lublinie. Elektroniczne postępowanie upominawcze jest też zdecydowanie tańsze – wpis sądowy wnoszony przez powoda to 1/4 standardowej opłaty.

Sprawdź jak działa dochodzenie należności w e-sądzie? >>

Dalsze etapy postępowania sądowego w trybie upominawczym po uzyskaniu nakazu zapłaty

Uprawomocnienie nakazu zapłaty

Jeżeli pozwany nie wniesie sprzeciwu i  nakaz się uprawomocni sąd – na wniosek powoda – nada mu klauzulę wykonalności, na podstawie której może egzekwować  swoje należności.

Rozpatrywanie sprzeciwu

 Jeżeli w sprawie zostanie prawidłowo wniesiony sprzeciw, to nakaz zapłaty traci moc w całości lub tej części, której dotyczył sprzeciw. Powód otrzymuje treść sprzeciwu, a sprawa jest ostatecznie rozstrzygana w toku dalszego postępowania w trybie zwykłym, w którym strony przedstawiają swoje argumenty i dowody pisemnie i osobiście podczas rozpraw sądowych.

W przypadku EPU wniesienie sprzeciwu skutkuje umorzeniem postępowania. Powód w ciągu 3 miesięcy od momentu wydania postanowienia o umorzeniu postępowania może jednak jeszcze raz wnieść pozew do tradycyjnego sądu i uiścić opłatę od pozwu pomniejszoną o opłatę wcześniej uiszczoną  w EPU. Sprawa dalej rozpatrywana będzie w trybie zwykłym.

Wyrok

Postępowanie kończy się wydaniem wyroku w sprawie.  Strona, która nie zgadza się z rozstrzygnięciem sądu lub po prostu chce poznać motywy tego rozstrzygnięcia, może złożyć wniosek o pisemne uzasadnienie wyroku.  Wniosek taki podlega opłacie w kwocie 100,00 zł i jego złożenie warunkuje dalszą możliwość zaskarżenia orzeczenia.  Po otrzymaniu pisemnego uzasadnienia wyroku strona może złożyć apelację. Jeśli tak się nie stanie powód ma prawo złożyć wniosek o nadanie klauzuli wykonalności, która pozwala dochodzić należności na drodze postępowania egzekucyjnego.

Przeczytaj również

Czas czytania: 3 minuty
9 czerwca, 2022
Doradca Klienta, tel. 661 071 547 email: [email protected]
BĄDŹ NA BIEŻĄCO!
Otrzymuj powiadomienia o najświeższych artykułach

Zobacz naszą ofertę

FAKTORING JAWNY
Koniec z czekaniem na przelewy od kontrahentów.
Do 90% wartości faktury wypłacimy Ci w 24 h
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
Faktoring cichy
Finansowanie faktur bez cesji 
i informowania kontrahenta. Do 75% wartości faktury wypłacimy Ci w 24 h
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
Faktoring odwrotny
Spłacimy Twoje zobowiązania w 24 h i otrzymasz prolongatę terminu płatności do 90 dni

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
PożyczkI
Finansowanie dla firm na dowolny cel do 4 mln zł. Rozpatrzenie wniosku nawet w ciągu 1 dnia
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
INDOS SA ul. Kościuszki 63, 41-503 Chorzów
NIP: 627-23-51-283 | REGON: 276591100
Wpis do KRS: 0000343763 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach | Kapitał zakładowy: 7.126.560,00 zł wpłacony w całości
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram