Zapytaj
eksperta
Zapytaj
eksperta

Ugoda z dłużnikiem - jak prawidłowo ją wynegocjować i zawrzeć?

Nieterminowe płatności dotykają nawet 80-90% firm w Polsce. Opóźnienie w zapłacie rzędu 14 dni powinno być wystarczającym sygnałem do rozpoczęcia czynności windykacyjnych. Zanim zdecydujemy się na dochodzenie należności na drodze sądowej warto podjąć próbę polubownego rozstrzygnięcia sprawy i podpisać z dłużnikiem ugodę pozasądową.

Ugoda pomiędzy wierzycielem i dłużnikiem – co to jest?

Ugoda pozasądowa jest umową zawieraną pomiędzy wierzycielem a jego dłużnikiem, w której obie strony dokonują względem siebie stosownych ustępstw w celu rozwiązania sporu bez wszczynania postępowania sądowego. Dzięki zawarciu ugody spór o zapłatę zostaje rozstrzygnięty w sposób polubowny, a strony uzgadniają odpowiadający im sposób wykonania zobowiązania przez dłużnika.

Wierzyciel, dłużnik, dług - sprawdź co oznaczają te pojęcia >>

Dlaczego warto zawrzeć z dłużnikiem ugodę?

Odzyskanie należności na drodze sądowej trwa średnio dwa lata i pociąga za sobą konieczność poniesienia opłaty za złożenie wniosku do sądu oraz kosztów zastępstwa procesowego. Dlatego profesjonalni windykatorzy niemal w każdym przypadku rozpoczynają dochodzenie roszczenia od próby zawarcia ugody z dłużnikiem.  Polubowne odzyskanie długu jest nie tylko szybsze, ale i tańsze.

W prawidłowo przygotowanej umowie ugody dłużnik uznaje swoje zobowiązanie za bezsporne oraz potwierdza roszczenie wierzyciela. Dlatego zawarcie ugody z dłużnikiem zabezpiecza wierzyciela również na wypadek, gdy dłużnik nie realizuje jej postanowień. Umożliwia mu bowiem skierowanie sprawy do sądu w postępowaniu nakazowym. Tym samym wierzyciel, w przypadku konieczności wejścia na drogę sądową,  zapłaci czterokrotnie niższy wpis sądowy oraz ma możliwość wszczęcia postępowania zabezpieczającego na podstawie nieprawomocnego nakazu zapłaty. Warto również dodać, że zawarcie ugody przerywa bieg przedawnienia, co również działa na korzyść wierzyciela.

Dowiedz się czym jest windykacja >>

Jak prawidłowo napisać umowę ugody?

Aby ugoda z dłużnikiem przyniosła wierzycielowi wymienione korzyści musi być prawidłowo sporządzona i zawierać następujące elementy:

 • miejsce i data zawarcia ugody
 • precyzyjne określenie stron umowy - dłużnika oraz wierzyciela. Dane te powinny być zgodne z danymi spółek upublicznionymi w dostępnych rejestrach przedsiębiorców jak KRS, CEIDG lub REGON

Zestawienie bezpłatnych i dostępnych online rejestrów przedsiębiorców >>

 • dokładne określenie wysokość wierzytelności i podstawy, z której wynika dług
 • jasne określenie sposobu i terminu uregulowania należności oraz numeru konta, na które mają następować wpłaty od dłużnika
 • oświadczenie dłużnika o uznaniu długu, czyli potwierdzenie, że towar lub usługa, która została mu dostarczona, były zgodne z umową
 • wskazanie ustępstw wierzyciela
 • informacja o tym, że ustępstwa wierzyciela mają charakter warunkowy, są zależne od spełnienia przez dłużnika jego zobowiązań zawartych w ugodzie
 • zabezpieczenie wykonania ugody przez dłużnika np.
  • ustanowienie na rzecz wierzyciela hipoteki albo zastawu rejestrowego do wysokości kwoty objętej ugodą
  • zawarcie z dłużnikiem umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie określonej rzeczy
  • weksel In blanco
 • klauzula chroniącą dłużnika - oświadczenie, iż zawierana ugoda wyczerpuje wszystkie roszczenia wierzyciela, które wypływają z określonego stosunku prawnego
 • podpisy stron umowy – ważne jest, aby umowę podpisały osoby uprawnione do reprezentacji spółki. Podpisy należy złożyć na każdej ze stron umowy.

Ugoda z dłużnikiem - jak negocjować jej podpisanie?

Aby zmotywować dłużnika do zawarcia ugody i dotrzymania jej warunków wierzyciel może zaproponować rożnego rodzaju ustępstwa na jego korzyść np.:

 • podzielenie płatności należności na raty (w takim przypadku ugoda musi zawierać harmonogram spłat - kwoty rat oraz terminy ich płatności. Warto także dodać zapis,  o tym że w razie braku terminowej wpłaty którejkolwiek raty, cała należność stanie się wymagalna)
 • wydłużenie terminu płatności należności
 • pomniejszenie kwoty zobowiązania np. zwolnienie dłużnika ze spłaty długu po spłacie przez niego określonej części zadłużenia
 • umorzenie części lub całości odsetek naliczonych z tytułu opóźnienia w zapłacie
 • wycofanie złożonego pozwu sądowego.

Twój kontrahent nie uregulował zobowiązania?

Po 70 dniach oczekiwania na płatność prawdopodobieństwo odzyskania długu spada do 50%, dlatego nie warto zwlekać z oddaniem sprawy do windykacji!  W INDOS SA 82% należności odzyskiwanych jest  na etapie polubownym, czyli bez konieczności kierowania sprawy do sądu.  Dzięki temu nasi Klienci szybciej odzyskują należne im pieniądze.

Zlecam windykację >>

Przeczytaj również

Czas czytania: 3 minuty
2 marca, 2020
specjalista ds. marketingu, email: [email protected]
BĄDŹ NA BIEŻĄCO!
Otrzymuj powiadomienia o najświeższych artykułach

Zobacz naszą ofertę

FAKTORING JAWNY
Koniec z czekaniem na przelewy od kontrahentów.
Do 90% wartości faktury wypłacimy Ci w 24 h
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
Faktoring cichy
Finansowanie faktur bez cesji 
i informowania kontrahenta. Do 75% wartości faktury wypłacimy Ci w 24 h
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
Faktoring odwrotny
Spłacimy Twoje zobowiązania w 24 h i otrzymasz prolongatę terminu płatności do 90 dni

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
PożyczkI
Finansowanie dla firm na dowolny cel do 4 mln zł. Rozpatrzenie wniosku nawet w ciągu 1 dnia
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
INDOS SA ul. Kościuszki 63, 41-503 Chorzów
NIP: 627-23-51-283 | REGON: 276591100
Wpis do KRS: 0000343763 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach | Kapitał zakładowy: 7.126.560,00 zł wpłacony w całości
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram