Zapytaj
eksperta
Zapytaj
eksperta

Deklaracja wekslowa - czy warto ją podpisać?

Czym jest weksel?

Weksel to rodzaj papieru wartościowego, który stosowany jest najczęściej jako forma zabezpieczenia należności wierzyciela w obrocie gospodarczym. Jest to standardowy rodzaj zabezpieczenia dla faktoringu, pożyczki czy kredytu. Weksel powinien być sporządzony w formie ściśle określonej przez prawo wekslowe, czyli na piśmie z podaniem w treści nazwy „WEKSEL”.

Musi także zawierać bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy do zapłacenia danej osobie określonej sumy pieniężnej we wskazanym miejscu i czasie. Musi również zawierać datę i miejsce wystawienia oraz być opatrzony własnoręcznym podpisem wystawcy. Niedopełnienie któregoś z powyższych elementów może skutkować uznaniem dokumentu za nieważny.

Więcej o wekslu >>

Weksel in blanco

Szczególną odmianą weksla jest weksel in blanco. Dokument ten zwykle wystawiany jest bez oznaczania części a czasami większości elementów składowych, w tym kwoty wekslowej. W wielu przypadkach jest ograniczony do podpisu wystawcy złożonego na dokumencie weksla.

W celu ograniczenia ryzyka i ochrony interesów stron, w szczególności wystawcy weksla, zazwyczaj weksel in blanco podpisywany jest wraz z deklaracją wekslową.

3 sposoby na ograniczenie ryzyka wystawienia weksla in blanco >>

Co to jest deklaracja wekslowa?

Deklaracja wekslowa jest dokumentem dołączanym do weksla in blanco. Deklaracja wekslowa bez weksla nie ma zastosowania. Natomiast istnienie deklaracji wekslowej nie ma znaczenia dla ważności weksla -  weksel jest ważny również bez deklaracji wekslowej.

W deklaracji wekslowej wskazuje się stosunek prawny czyli podstawę wystawienia weksla oraz to na jakich warunkach wierzyciel może  wypełnić brakujące elementy weksla.

Wypełnienie weksla niezgodnie z deklaracją wekslową nie skutkuje nieważnością weksla i nie ma wpływu na istnienie zobowiązania wekslowego, ale dłużnik wekslowy może skutecznie podnieść zarzut nieprawidłowego uzupełnienia weksla i dochodzić swoich praw przed sądem.

Deklaracja wekslowa a prawa dłużnika wekslowego

O ile weksel in blanco zabezpiecza przede wszystkim interesy wierzyciela, to deklaracja wekslowa ochrania wystawcę weksla, czyli dłużnika wekslowego. Wystawca weksla, w sytuacji kiedy wierzyciel wypełni weksel in blanco w sposób niezgodny z deklaracją np. wpisując zawyżoną kwotę do spłaty może skutecznie bronić się przed tego typu działaniami. Konieczność dowiedzenia, że wypełnienie weksla jest niezgodne z deklaracją wekslową spoczywa na dłużniku.

WAŻNE!

Deklaracja wekslowa co do zasady chroni dłużnika wekslowego tylko wtedy, gdy swoich praw będzie dochodzić osoba/podmiot, któremu wręczono weksel. Jeżeli prawa do weksla zostaną (w drodze indosu) przeniesione na inną osobę – zobowiązanie stanie się zobowiązaniem abstrakcyjnym. Dłużnik wekslowy nie może podnosić zarzutów wypełnienia weksla niezgodnie z deklaracją wekslową w stosunku do kogoś, kto nabył weksel w dobrej wierze – przepisy prawa chronią te podmioty.

Deklaracja wekslowa - przykładowe treści

  • maksymalna kwota, która może być wpisana na wekslu
  • sposób wyliczenia kwoty, która zostanie wpisana na wekslu
  • termin zapłaty sumy wekslowej
  • sposób wysłania wezwania z weksla (np. listem poleconym na 7 dni przed terminem płatności weksla).

Forma deklaracji wekslowej

Prawo wekslowe nie określa wymogów odnośnie formy, w jakiej powinna zostać sporządzona deklaracja wekslowa. Należy więc uznać, że kwestia ta jest zależna od woli stron. Porozumienie to może być zawarte w dowolnej formie – pisemnej, ustnej, jak i dorozumianej – jednak, dla celów dowodowych, najczytelniejsza jest forma pisemna.

Dla bezpieczeństwa transakcji warto, aby pod deklaracją wekslową podpisane były obydwie strony (wierzyciel i dłużnik wekslowy) i każda z nich otrzymała jeden egzemplarz tego dokumentu.

Porozumienie wekslowe a deklaracja wekslowa

Przyjmuje się, iż porozumienie wekslowe zawarte w formie pisemnej jest deklaracją wekslową.

Przeczytaj również

Czas czytania: 2 minuty
8 maja, 2023
Doradca Klienta, tel. 661 071 547 email: [email protected]
BĄDŹ NA BIEŻĄCO!
Otrzymuj powiadomienia o najświeższych artykułach

Zobacz naszą ofertę

FAKTORING JAWNY
Koniec z czekaniem na przelewy od kontrahentów.
Do 90% wartości faktury wypłacimy Ci w 24 h
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
Faktoring cichy
Finansowanie faktur bez cesji 
i informowania kontrahenta. Do 75% wartości faktury wypłacimy Ci w 24 h
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
Faktoring odwrotny
Spłacimy Twoje zobowiązania w 24 h i otrzymasz prolongatę terminu płatności do 90 dni

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
PożyczkI
Finansowanie dla firm na dowolny cel do 4 mln zł. Rozpatrzenie wniosku nawet w ciągu 1 dnia
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
INDOS SA ul. Kościuszki 63, 41-503 Chorzów
NIP: 627-23-51-283 | REGON: 276591100
Wpis do KRS: 0000343763 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach | Kapitał zakładowy: 7.126.560,00 zł wpłacony w całości
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram