Zapytaj
eksperta
Zapytaj
eksperta

Upoważnienie i pełnomocnictwo – na czym polega?

Zarówno osoby fizyczne, jak i podmioty gospodarcze mogą dokonywać czynności prawnych za pomocą swojego przedstawiciela. Działanie takiego przedstawiciela musi być jednak uwiarygodnione przez udzielenie mu pełnomocnictwa bądź upoważnienia przez podmiot zlecający takie czynności.

Z punktu widzenia prawa zarówno upoważnienie, jak i pełnomocnictwo polega na przekazaniu podmiotowi czyli tzw. pełnomocnikowi prawa do podejmowania działań w imieniu mocodawcy. 

Zasady związane z udzieleniem pełnomocnictwa są regulowane przez Kodeks Cywilny, który wyróżnia jego trzy typy:

Pełnomocnictwo ogólne

Może być udzielone przez dowolny podmiot (osobę fizyczna, w tym prowadzącą działalność lub osobę prawną) i obejmuje czynność zwykłego zarządu. W praktyce oznacza to uczestniczenie pełnomocnika  w  codziennych sprawach podejmowanych przez przedsiębiorcę, reprezentowania go przed władzami państwowymi, sądami, organami administracji publicznej oraz innym podmiotami gospodarczymi.

Przykład

Przedsiębiorca chcąc odzyskać swoje należności od dłużnika może zlecić podjęcie działań windykacyjnych wyspecjalizowanej firmie. Reprezentuje ona przedsiębiorcę przed sądem, organami egzekucyjnymi właśnie na podstawie udzielonego pełnomocnictwa. Taki pełnomocnik ma prawo również do  udzielania dalszych pełnomocnictw procesowych jak i egzekucyjnych.

Pełnomocnictwo rodzajowe

Daje pełnomocnikowi prawo do wykonywania określonego typu czynności, które niejednokrotnie przekraczają zakres pełnomocnictwa ogólnego np. zbywanie i obciążanie nieruchomości, zaciąganie pożyczek, kredytów bądź zawieranie innych umów finansowych np. faktoringu. Zakres takiego pełnomocnictw określany jest dowolnie, w zależności od potrzeb.

Pełnomocnictwo Szczególne

Udzielane jest jednorazowo w celu dokonania ściśle określonej czynności. Charakteryzuje się najwęższym zakresem ze wszystkich pełnomocnictw.

Więcej o pełnomocnictwie do czynności prawnych >>

Upoważnienie nie wymaga powołania podstawy prawnej czyli nie podlega przepisom kodeksu cywilnego.

Upoważnienie to  zgoda na wykonanie konkretnej czynności, działania. Zazwyczaj dotyczy ono spraw codziennych np. odbioru korespondencji na poczcie, w sądzie czy innych instytucjach. Dzięki upoważnieniu możemy również reprezentować naszego mocodawcę przed różnego urzędami i instytucjami.

Przykład

W ramach umowy windykacyjnej pierwotny wierzyciel może upoważnić windykatora do prowadzenia rozmów odnośnie spłaty zadłużenia, zawarcia ugody z dłużnikiem czy też przejęcia samej spłaty zadłużenia.

Wierzyciel, dłużnik, dług - sprawdź co oznaczają te pojęcia >>

Pełnomocnictwo bądź upoważnienie powinno być udzielone na piśmie. Dokument powinien zawierać:

  • dane (imię, nazwisko, adres) udzielającego pełnomocnictwo tzw. mocodawcy
  • dane (imię, nazwisko, adres) pełnomocnika
  • oświadczenie woli czyli jasno wskazane po co udzielane jest pełnomocnictwo
  • podpis mocodawcy.

W przypadku specyficznych czynności takich jak zbycie bądź nabycie nieruchomości, czy ustanowienie hipoteki  prawo wymaga,  aby pełnomocnictwo było udzielone w formie aktu notarialnego. W takim przypadku mocodawca musi stawić się u notariusza i złożyć oświadczenie woli.

Pełnomocnictwo i upoważnienie są udzielane bezterminowo, o ile treść tego dokumentu nie stanowi inaczej.

Pełnomocnictwo i upoważnienie można odwołać w każdym czasie, chyba że ustanawiający pełnomocnictwo zrzekł się jego odwołania z przyczyn uzasadnionych treścią stosunku prawnego będącego podstawą pełnomocnictwa.

Pełnomocnictwo udzielane do załatwienia spraw prowadzony przez organy administracji publicznej lub sądy wymaga uiszczenia opłaty skarbowej. Opłata jest pobierana  odrębnie dla każdej sprawy, zatem mając pełnomocnictwo do kilku czynności, musimy opłacić je osobno. Obecnie opłata wynosi 17 zł.

Przeczytaj również

Czas czytania: 2 minuty
29 listopada, 2023
Doradca Klienta, tel. 508 322 561 email: [email protected]
BĄDŹ NA BIEŻĄCO!
Otrzymuj powiadomienia o najświeższych artykułach

Zobacz naszą ofertę

FAKTORING JAWNY
Koniec z czekaniem na przelewy od kontrahentów.
Do 90% wartości faktury wypłacimy Ci w 24 h
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
Faktoring cichy
Finansowanie faktur bez cesji 
i informowania kontrahenta. Do 75% wartości faktury wypłacimy Ci w 24 h
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
Faktoring odwrotny
Spłacimy Twoje zobowiązania w 24 h i otrzymasz prolongatę terminu płatności do 90 dni

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
PożyczkI
Finansowanie dla firm na dowolny cel do 4 mln zł. Rozpatrzenie wniosku nawet w ciągu 1 dnia
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
INDOS SA ul. Kościuszki 63, 41-503 Chorzów
NIP: 627-23-51-283 | REGON: 276591100
Wpis do KRS: 0000343763 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach | Kapitał zakładowy: 7.126.560,00 zł wpłacony w całości
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram