Zapytaj
eksperta
Zapytaj
eksperta

Faktoring cichy - przykład firmy budowlanej

Mała firma wykonująca roboty budowlane jako podwykonawca znacznie większego partnera niejednokrotnie musi zaakceptować proponowane przez niego wydłużone terminy płatności (powyżej 30 dni) oraz sprostać innym wymogom. Jednym z nich może być umieszczona w umowach klauzula zakazu cesji czyli  przenoszenia na osoby trzecie praw i obowiązków do wierzytelności wynikających z umowy.

Problemy wynikające z zakazu cesji

Zakaz cesji dla małej firmy realizującej duże przedsięwzięcie budowlane to niejednokrotnie jeden z najważniejszych czynników utrudniających terminową realizację zleconych robót czy dotrzymanie terminów wypłat dla podwykonawców i dostawców. Stanowi to nie lada wyzwanie dla firmy rozpoczynającej duży kontrakt budowlany, z którym wiąże się konieczność  poniesienia sporych nakładów finansowych m. in. na zakup na materiały, przygotowanie projektu, zatrudnienie pracowników. Wszystkie te koszty są ponoszone zanim przedsiębiorca budowlany będzie miał możliwość wystawienia faktur za wykonane roboty.

Faktoring cichy przychodzi z pomocą

Jednym z narzędzi dających możliwość skutecznego utrzymania płynności finansowej w trakcie realizacji zlecenia jest faktoring cichy. Faktoring cichy inaczej nazywany niejawnym to forma faktoringu, w której firma zlecająca roboty budowlane nie jest informowana o zawarciu umowy faktoringu pomiędzy jej  podwykonawcą a firmą finansową. Nie dochodzi do cesji wierzytelności, a zleceniodawca  dokonuje płatności na rachunek podwykonawcy. Ten rodzaj faktoringu ma w swojej ofercie niewiele firm faktoringowych.

Faktoring cichy w praktyce

W naszej firmie warunkiem uruchomienia faktoringu cichego jest ustanowienie przez wykonawcę zabezpieczenia transakcji w formie hipoteki na nieruchomości lub zastawu rejestrowego na środkach trwałych. Jest to konieczne, ponieważ faktoring niejawny wiąże się z podwyższonym ryzykiem wynikającym m.in. z braku możliwości zweryfikowania czy dana wierzytelność istnieje.

Dodatkowym wymogiem jest ustanowienie pełnomocnictwa do rachunku bankowego, na który spływają należności od zleceniodawcy. Dzięki dostępowi do takiego konta mamy możliwość weryfikacji czy zleceniodawca dokonuje terminowych płatności.

Koszty faktoringu cichego

Korzystając z faktoringu niejawnego przedsiębiorca płaci prowizję przygotowawczą za udzielenie limitu finansowego. Jest to maksymalna kwota, jaką może wypłacić wykonawcy firma faktoringowa.  Bieżący koszt faktoringu to prowizja liczona od wartości faktury brutto za liczbę dni finansowania (od dnia wypłaty zaliczki przez firmę faktoringową do momentu zapłaty przez zleceniodawcę).

Sprawdź rzetelne zestawienie wszystkich kosztów faktoringu >>

Case study

Firma z województwa małopolskiego wykonująca stolarkę aluminiową na zlecenie generalnego wykonawcy dworca autobusowego uzyskała w naszej firmie limit finansowania w wysokości 400 000 zł w ramach faktoringu cichego. Każdorazowo po przesłaniu nam faktury do finansowania wypłacaliśmy zaliczkę  stanowiącą 80% wartości wierzytelności. Zabezpieczeniem transakcji były  zastawy rejestrowe na maszynie budowlanej  oraz dwóch samochodach osobowych. Prowizja wyniosła 0,063% dziennie, a jednorazowa opłata przygotowawcza 1% przyznanego limitu finansowego.

Kompendium wiedzy o faktoringu

 

Przeczytaj również

Doradca Klienta, tel. 508 322 561 email: [email protected]
BĄDŹ NA BIEŻĄCO!
Otrzymuj powiadomienia o najświeższych artykułach

Zobacz naszą ofertę

FAKTORING JAWNY
Koniec z czekaniem na przelewy od kontrahentów.
Do 90% wartości faktury wypłacimy Ci w 24 h
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
Faktoring cichy
Finansowanie faktur bez cesji 
i informowania kontrahenta. Do 75% wartości faktury wypłacimy Ci w 24 h
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
Faktoring odwrotny
Spłacimy Twoje zobowiązania w 24 h i otrzymasz prolongatę terminu płatności do 90 dni

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
PożyczkI
Finansowanie dla firm na dowolny cel do 4 mln zł. Rozpatrzenie wniosku nawet w ciągu 1 dnia
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
INDOS SA ul. Kościuszki 63, 41-503 Chorzów
NIP: 627-23-51-283 | REGON: 276591100
Wpis do KRS: 0000343763 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach | Kapitał zakładowy: 7.126.560,00 zł wpłacony w całości
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram