Zapytaj
eksperta
Zapytaj
eksperta

Kompendium wiedzy o faktoringu

Chyba każdy przedsiębiorca znalazł się w sytuacji, gdy pilnie potrzebuje gotówki na uregulowanie zobowiązań lub realizację nowego zlecenia. Jeśli jednocześnie firma taka posiada niewymagalną fakturę, prostym sposobem na szybkie uzyskanie finansowania jest faktoring.

Co to jest faktoring?

Faktoring to usługa finansowa świadczona na rzecz podmiotu gospodarczego (faktoranta) przez faktora, którym może być bank lub inna instytucja finansowa. Faktoring w klasycznej formie jest usługą dedykowaną dla firm udzielających kredytu kupieckiego, czyli oferujących odroczone terminy zapłaty za sprzedawane produkty lub świadczone usługi. Usługa faktoringu pozwala odblokować środki zamrożone w fakturach i zapewnia szybki dopływ gotówki do firmy.

W jaki sposób działa faktoring?

Sposób działania faktoringu polega na wykupie przez faktora, czyli instytucję finansową lub bank niewymagalnych faktur wystawianych tytułem sprzedaży towarów lub usług. Przedsiębiorca realizuje zamówienie, wystawia fakturę i przesyła ją do firmy faktoringowej. Firma faktoringowa przekazuje mu do 90% wartości faktury w ciągu 24 godzin. Firma, która nabyła produkty lub usługi dokonuje zapłaty do firmy faktoringowej zgodnie z terminem płatności (np. po 60 dniach).

Kto jest kim, czyli strony w transakcji faktoringowej

Umowa faktoringowa zawierana jest między 2 stronami:  faktorem a faktorantem, ale w transakcji faktoringowej uczestniczą 3 podmioty:

 • Faktor - to bank, firma finansowa lub faktoringowa, która świadczy usługę faktoringu.
 • Faktorant to ta strona transakcji, która jest dostawcą/sprzedawcą produktów lub usług. Wystawia on faktury z odroczonym terminem płatności i  udziela kredytu kupieckiego swojemu odbiorcy. Jest to klient faktora, na rzecz którego świadczone są usługi faktoringu.
 • Płatnik faktoringowy (dłużnik) to  odbiorca produktów i/lub usług, czyli strona transakcji, która dokonała zakupu. Korzysta on z wydłużonego terminu zapłaty i dokonuje płatności w terminie podanym na fakturze, na konto bankowe firmy faktoringowej (faktora).

Schemat działania faktoringu 

schemat faktoring

1. odbiorca składa zamówienie u dostawcy

2. dostawca dostarcza produkt lub/i usługę odbiorcy i wystawia fakturę

3. dostawca przedstawia faktorowi  fakturę do wykupu

4. faktor płaci dostawcy większą część kwoty wierzytelności

5. odbiorca spłaca faktorowi należność (100% kwoty faktury)

6. faktor wypłaca pozostałą wartość dostawcy faktury

 

 

Co jest przedmiotem faktoringu?

Przedmiotem faktoringu są wierzytelności wynikające z faktur sprzedażowych lub zakupowych. Wierzytelności te powinny być bezsporne, istniejące, wolne od zastawów, zajęć, protestów, nieobciążone na rzecz osób trzecich. Faktoring w formie klasycznej obejmuje wierzytelności przed terminem płatności (niewymagalne). Przedmiotem faktoringu odwrotnego mogą być zarówno wierzytelności przed, jak i po terminie płatności (wymagalne).

Dla kogo faktoring jest korzystny?

Skorzystanie z faktoringu powinien rozważyć przedsiębiorca, który chce:

 • szybkiego zastrzyku gotówki
 • być bardziej konkurencyjny i udzielać swoim klientom kredytu kupieckiego
 • zdyscyplinować i zmobilizować kontrahentów do terminowego wywiązywania się z płatności
 • uzyskać dodatkowe środki finansowe na prowadzenie działalności gospodarczej bez ustanawiania zabezpieczenia majątkowego i posiadania zdolności kredytowej
 • zmniejszyć koszty wynikające z udzielania kontrahentom skonta.

Ile kosztuje faktoring?

Na koszty faktoringu, oprócz tak oczywistych parametrów, jak: liczba płatników faktoringowych, wysokość limitu finansowania, ilość i terminy płatności faktur, wpływ mają także:

 • wiarygodności płatnika faktoringowego i faktoranta (im bardziej stabilna kondycja finansowa tych podmiotów tym niższa prowizja)
 • jakość zabezpieczeń transakcji (zabezpieczenie majątkowe: nieruchomości i ruchomości, obniżają koszty)
 • wysokość wypłacanej zaliczki (im wyższa tym wyższa opłata)

Koszt faktoringu może być naliczany w formie abonamentu lub opłaty prowizyjnej. Główne składniki kosztów faktoringu to:

Sprawdź rzetelne zestawienie wszystkich kosztów faktoringu >>

Sprawdź kiedy bardziej opłaca się abonament, a kiedy prowizja za czas finansowania? >>

Kto płaci za faktoring?

Koszty faktoringu ponosi strona transakcji korzystająca z usługi. W przypadku faktoringu klasycznego (jawnego i cichego) płaci strona transakcji, która dokonuje sprzedaży towarów i/lub usług i wystawia fakturę. W przypadku faktoringu odwrotnego stroną korzystająca z usługi jest firma kupująca towary i/lub usług i otrzymująca fakturę do zapłaty od swojego dostawcy.

Podstawowe rodzaje faktoringu

Kryterium podziału: przejęcie ryzyka niewypłacalności płatnika faktoringowego

Faktoring  z regresem (niepełny, niewłaściwy)

Specyfika tej formy faktoringu polega na pozostawieniu po stronie faktoranta ryzyka niewypłacalności płatnika faktoringowego. W przypadku braku zapłaty przez płatnika, firma faktoringowa ma prawo zwrócić się do faktoranta z regresem o zwrot wypłaconej mu kwoty wraz z odsetkami faktoringowymi. Dlatego faktoring z regresem warto stosować do finansowania faktur wystawianych sprawdzonym i godnym zaufania kontrahentom. Ten rodzaj faktoringu jest wybierany najczęściej, ponieważ jest najkorzystniejszy pod względem kosztów, a wymogi formalne dotyczące transakcji są zminimalizowane. Faktoring z regresem może mieć 2 formy : jawny i niejawny (cichy).

Dowiedz się więcej czym jest regres >>

Faktoring bez regresu (pełny, właściwy)

Przedsiębiorca korzystający z tej usługi całkowicie pozbywa się ryzyka niewypłacalności płatnika faktoringowego. Ryzyko to jest przenoszone na firmę faktoringową. Jeśli płatnik nie dokona płatności wynikających z faktur przekazanych do faktoringu, firma faktoringowa nie ma prawa do regresu, czyli nie może wymagać od faktoranta zwrotu wypłaconej zaliczki. Ze względu na duże ryzyko ponoszone przez firmę faktoringową jest to najdroższa forma faktoringu. Dodatkowym zabezpieczeniem transakcji jest zazwyczaj ubezpieczenie należności.

Faktoring pełny i niepełny - sprawdź na czym polega różnica? >>

Kryterium podziału: przelew wierzytelności (cesja)

Faktoring  jawny

W przypadku korzystania z tej usługi wymagana jest zgoda płatnika faktoringowego na cesję wierzytelności wynikających z faktur przekazywanych do faktoringu. Płatnik spłaca swoje zobowiązania na konto bankowe faktora.

Faktoring cichy (niejawny, tajny, ukryty)

Główna różnica między faktoringiem cichym, a jawnym  polega na tym, że nie dochodzi do przelewu wierzytelności (cesji), a płatnik faktoringowy nie jest informowany o tym, że jego dostawca korzysta z finansowania faktur w formie faktoringu.

Czym się różnią faktoring jawny i cichy? Sprawdź porównanie usług >>

Kryterium podziału: strona transakcji, która korzysta z faktoringu

Faktoring klasyczny

W tym rodzaju faktoringu stroną transakcji, która korzysta z usługi finansowania jest sprzedający/dostawca produktów i/lub usług. Przesyła on do firmy faktoringowej (faktora) faktury wystawione z odroczonym terminem płatności do natychmiastowej zapłaty.

Faktoring odwrotny (odwrócony, zakupowy)

Odwrotność faktoringu odwróconego, w stosunku jego wersji klasycznej, polega na tym, że jest usługą skierowaną do podmiotów dokonujących zakupów, a nie do sprzedawców.

W ramach tej usługi instytucja finansowa (faktor) płaci za towary lub usługi dostawcom swojego klienta. Natomiast klient w ustalonym w umowie terminie spłaca faktorowi zaciągnięte zobowiązanie powiększone o prowizję.

Dowiedz się więcej o różnych rodzajach faktoringu >>

Najważniejsze plusy i minusy faktoringu:

Zalety

 • Szybki dostęp do pieniędzy: przelew na konto faktoranta lub do jego dostawcy jest wykonywany przez faktora np. w ciągu 24h od przesłania faktury.
 • Usługi faktoringu łatwiej uzyskać niż pożyczkę lub kredyt
 • Dostępny także dla firm nowo powstałych
 • Działa jak limit odnawialny. Każda spłata (nawet częściowa ) zwalnia limit dostępnych środków i możesz finansować kolejne faktury.

Wady

 • Usługi faktoringu są odpłatne
 • Przy korzystaniu z faktoringu odwrotnego i faktoringu niejawnego  zazwyczaj wymagane jest majątkowe zabezpieczenie
 • Faktoring jawny wymaga uzyskania zgody płatnika na cesję wierzytelności

Sprawdź porównanie rożnych rodzajów faktoringu z innymi usługami finansowymi >>

Pakiet usług w cenie faktoringu

Faktoring to nie tylko doraźne i szybkie uzyskanie gotówki. Jest to sposób na kompleksowe, długookresowe i elastyczne rozwiązanie poprawiające płynność finansową.

Oprócz udzielenia finansowania, firma faktoringowa przejmuje na siebie obowiązek dopilnowania terminowości płatności realizowanych przez płatników. Faktor reaguje nawet na kilkudniowe opóźnienie w płatnościach. W takiej sytuacji  podejmuje działania monitorujące w stosunku do płatnika (telefony i e-maile z prośbą o zapłatę). Jeśli takie działania nie przyniosą rezultatu, faktorant ma zapewnioną obsługę w zakresie windykacji należności.

Usługa faktoringu pełni również rolę  prewencyjną, chroniącą przez zatorami płatniczymi. Po pierwsze już sam fakt poinformowania płatników o cesji wierzytelności do firmy faktoringowej sprawia, że przykładają oni więcej wagi do terminowego regulowania swoich zobowiązań. Po drugie, na etapie włączania płatników do umowy faktoringu firma faktoringowa dokonuje ich weryfikacji pod względem rzetelności płatniczej.

Składam wniosek o udzielenie faktoringu>>

Przeczytaj również

Czas czytania: 5 minuty
25 listopada, 2021
specjalista ds. marketingu, email: [email protected]
BĄDŹ NA BIEŻĄCO!
Otrzymuj powiadomienia o najświeższych artykułach

Zobacz naszą ofertę

FAKTORING JAWNY
Koniec z czekaniem na przelewy od kontrahentów.
Do 90% wartości faktury wypłacimy Ci w 24 h
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
Faktoring cichy
Finansowanie faktur bez cesji 
i informowania kontrahenta. Do 75% wartości faktury wypłacimy Ci w 24 h
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
Faktoring odwrotny
Spłacimy Twoje zobowiązania w 24 h i otrzymasz prolongatę terminu płatności do 90 dni

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
PożyczkI
Finansowanie dla firm na dowolny cel do 3 mln zł. Rozpatrzenie wniosku nawet w ciągu 1 dnia
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
INDOS SA ul. Kościuszki 63, 41-503 Chorzów
NIP: 627-23-51-283 | REGON: 276591100
Wpis do KRS: 0000343763 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach | Kapitał zakładowy: 7.126.560,00 zł wpłacony w całości
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram