Zapytaj
eksperta
Zapytaj
eksperta

Kompendium wiedzy o faktoringu

Chyba każdy przedsiębiorca znalazł się w sytuacji, gdy pilnie potrzebuje gotówki na uregulowanie zobowiązań lub realizację nowego zlecenia. Jeśli jednocześnie firma taka posiada niewymagalną fakturę, prostym sposobem na szybkie uzyskanie finansowania jest faktoring.

Faktoring to usługa finansowa świadczona na rzecz podmiotu gospodarczego (faktoranta) przez faktora, którym może być bank lub inna instytucja finansowa. Faktoring w klasycznej formie jest usługą dedykowaną dla firm udzielających kredytu kupieckiego, czyli oferujących odroczone terminy zapłaty za sprzedawane produkty lub świadczone usługi. Usługa faktoringu pozwala odblokować środki zamrożone w fakturach i zapewnia szybki dopływ gotówki do firmy.

Jak działa faktoring?

Faktoring polega na wykupie przez faktora, czyli instytucję finansową lub bank niewymagalnych faktur wystawianych tytułem sprzedaży towarów lub usług. Przedsiębiorca realizuje zamówienie, wystawia fakturę i przesyła ją do firmy faktoringowej. Firma faktoringowa przekazuje mu do 90% wartości faktury w ciągu 24 godzin. Firma, która nabyła produkty lub usługi dokonuje zapłaty do firmy faktoringowej zgodnie z terminem płatności (np. po 60 dniach).

Umowa faktoringowa zawierana jest między 2 stronami:  faktorem a faktorantem, ale w transakcji faktoringowej uczestniczą 3 podmioty:

 • Faktor - to bank, firma finansowa lub faktoringowa, która świadczy usługę faktoringu.
 • Faktorant to ta strona transakcji, która jest dostawcą/sprzedawcą produktów lub usług. Wystawia on faktury z odroczonym terminem płatności i  udziela kredytu kupieckiego swojemu odbiorcy. Jest to klient faktora, na rzecz którego świadczone są usługi faktoringu.
 • Płatnik faktoringowy (dłużnik) to  odbiorca produktów i/lub usług, czyli strona transakcji, która dokonała zakupu. Korzysta on z wydłużonego terminu zapłaty i dokonuje płatności w terminie podanym na fakturze, na konto bankowe firmy faktoringowej (faktora).
schemat faktoring

Uczestnicy faktoringu

1. odbiorca składa zamówienie u dostawcy

2. dostawca dostarcza produkt lub/i usługę odbiorcy i wystawia fakturę

3. dostawca przedstawia faktorowi  fakturę do wykupu

4. faktor płaci dostawcy większą część kwoty wierzytelności

5. odbiorca spłaca faktorowi należność (100% kwoty faktury)

6. faktor wypłaca pozostałą wartość dostawcy faktury

 

 

Co jest przedmiotem faktoringu?

Przedmiotem faktoringu są wierzytelności wynikające z faktur sprzedażowych lub zakupowych. Wierzytelności te powinny być bezsporne, istniejące, wolne od zastawów, zajęć, protestów, nieobciążone na rzecz osób trzecich. Faktoring w formie klasycznej obejmuje wierzytelności przed terminem płatności (niewymagalne). Przedmiotem faktoringu odwrotnego mogą być zarówno wierzytelności przed, jak i po terminie płatności (wymagalne).

Usługi faktoringowe świadczy faktor. Może nim być to bank, firma faktoringowa lub firma finansowa (świadcząca obok faktoringu inne usługi finansowe). Polskie prawo nie określa faktoringu jako czynność bankową, więc dla świadczenia tej usługi nie jest wymagane zezwolenie prezesa NBP. Faktorzy nie muszą także uzyskiwać zezwoleń na świadczenie usług faktoringowych od Komisji Nadzoru Finansowego. Jednak jako instytucje finansowe - firmy faktoringowe muszą przestrzegać przepisów dotyczących tego typu przedsiębiorstw. 

Faktor, czyli jak wygląda współpraca z firmą faktoringową? >>

Limit faktoringowy to maksymalna kwota jaką firma faktoringowa wypłaci swojemu klientowi (faktorantowi) w ramach finansowania faktur w formie faktoringu. Ma on charakter odnawialny. Oznacza to, że każda wpłata dokonana przez płatnika faktoringowego zwalnia limit dostępnych środków i faktorant może finansować kolejne faktury.

Przy określaniu limitu faktoringowego powinniśmy posługiwać się wskaźnikiem rzeczywistych i realnych potrzeb. Warto być w tym zakresie precyzyjnym. Po pierwsze dlatego, że firmy faktoringowe pobierają prowizję przygotowawczą właśnie od wartości udzielonego limitu faktoringowego. Nie warto więc płacić za kwotę limitu, którego nie będziemy w stanie wykorzystać. Po drugie,  firma faktoringowa na początku współpracy zazwyczaj jest w stanie przyznać nam niższy limit, a po pewnym czasie go podwyższyć. Dzieje się tak, ponieważ z biegiem czasu budujemy historię współpracy z płatnikami/faktorantami i w przypadku braku  negatywnych zdarzeń płatniczych zwiększenie limitu nie jest dla firmy faktoringowej tak ryzykowne.

Limit faktoringowy - jak obliczyć optymalną wysokość? (indos.pl)

Kiedy stosować faktoring?

Zastosowanie faktoringu w swojej firmie powinien rozważyć każdy przedsiębiorca, który chce uzyskać dodatkowe środki finansowe na prowadzenie działalności gospodarczej bez ustanawiania zabezpieczenia majątkowego i konieczności posiadania zdolności kredytowej.

Skorzystanie z faktoringu powinny także rozważyć firmy, które chcą być bardziej konkurencyjne i udzielać swoim klientom kredytu kupieckiego.

Faktoring jest również dobrym rozwiązaniem dla firm, które zdyscyplinować i zmobilizować kontrahentów do terminowego wywiązywania się z płatności.

Ile kosztuje faktoring?

Na koszty faktoringu, oprócz tak oczywistych parametrów, jak: liczba płatników faktoringowych, wysokość limitu finansowania, ilość i terminy płatności faktur, wpływ mają także:

 • wiarygodności płatnika faktoringowego i faktoranta (im bardziej stabilna kondycja finansowa tych podmiotów tym niższa prowizja)
 • jakość zabezpieczeń transakcji (zabezpieczenie majątkowe: nieruchomości i ruchomości, obniżają koszty)
 • wysokość wypłacanej zaliczki (im wyższa tym wyższa opłata)

Koszt faktoringu może być naliczany w formie abonamentu lub opłaty prowizyjnej. Główne składniki kosztów faktoringu to:

Sprawdź rzetelne zestawienie wszystkich kosztów faktoringu >>

Sprawdź kiedy bardziej opłaca się abonament, a kiedy prowizja za czas finansowania? >>

Kto płaci za faktoring?

Koszty faktoringu ponosi strona transakcji korzystająca z usługi. W przypadku faktoringu klasycznego (jawnego i cichego) płaci strona transakcji, która dokonuje sprzedaży towarów i/lub usług i wystawia fakturę. W przypadku faktoringu odwrotnego stroną korzystająca z usługi i ponoszącą jej koszty jest firma kupująca towary i/lub usług i otrzymująca fakturę do zapłaty od swojego dostawcy.

Sprawdź jak księgować faktoring? >>

Czy faktoring się opłaca?

Faktoring jako forma finansowania działalności firmy może być bardziej korzystny niż pożyczka ponieważ zazwyczaj ma niższe oprocentowanie oraz nie wymaga ustanowienia zabezpieczenia majątkowego. Dodatkową zaletą faktoringu jest również to, że łatwiej go uzyskać niż kredyt lub pożyczkę.

Kiedy faktoring się opłaca? Sprawdź 4 przykłady >>

Czy faktoring wpływa na zdolność kredytową firmy?

Zaletą faktoringu, w porównaniu z innymi usługami finansowymi, takimi jak kredyt i pożyczki jest  to, że korzystanie z tej usługi finansowej nie jest ujawniane w raportach BIK  i nie obniża zdolności kredytowej przedsiębiorstwa. Dzięki temu  możliwe jest na przykład równoległe korzystanie z faktoringu i ubieganie się o kredyt w banku.

Faktoring a kredyt obrotowy - 10 najważniejszych różnic >>

Faktoring może na wiele sposobów usprawnić przepływy finansowe w firmie. Po pierwsze daje on przedsiębiorcy możliwość uzyskania pieniędzy z wystawionych faktur przed ich terminem płatności. Jeśli płynność finansową rozumiemy jako zdolność do terminowego regulowania zobowiązań to w tym zakresie z pomocą przychodzi faktoring odwrotny. Faktoring zwiększa także dyscyplinę płatniczą kontrahentów i zapobiega powstawaniu zatorów płatniczych.

Faktoring a płynność finansowa. W jaki sposób faktoring może poprawić płynność finansową? >>

Faktoring w księgach rachunkowych

Z reguły korzystanie z zewnętrznych źródeł finansowania zwiększa sumę bilansową i zobowiązania firmy. Natomiast faktoring wywołuje korzystne skutki w strukturze bilansowej. Suma bilansowa pozostaje taka sama, ze względu na przekształcenie należności w środki pieniężne. Stabilność rachunku bilansowego przyczynia się do obniżenia wskaźnika zadłużenia oraz wzrostu wskaźnika rentowności majątku.*

Więcej o tym jak księgować faktoring? >>

Umowa faktoringu – najważniejsze elementy i postanowienia - Indos

Umowa faktoringu jest umową nienazwaną, której treści nie regulują przepisy prawa. Przedmiotem umowy faktoringu jest świadczenie przez faktora na rzecz faktoranta obsługi faktoringowej, stanowiącej kompleks usług finansowych, między innymi takich jak:

 • nabywanie wierzytelności faktoranta
 • finansowanie obrotów faktoranta z płatnikami faktoringowymi (wypłacanie faktorantowi określonej część wartości faktury)
 • monitoring płatności dokonywanych przez płatników faktoringowych
 • rozliczenia wzajemne stron umowy względem siebie i płatników faktoringowych.

Umowa faktoringu – najważniejsze elementy i postanowienia >>

Podstawowe rodzaje faktoringu

Kryterium podziału: przejęcie ryzyka niewypłacalności płatnika faktoringowego

Faktoring  z regresem (niepełny, niewłaściwy)

Specyfika tej formy faktoringu polega na pozostawieniu po stronie faktoranta ryzyka niewypłacalności płatnika faktoringowego. W przypadku braku zapłaty przez płatnika, firma faktoringowa ma prawo zwrócić się do faktoranta z regresem o zwrot wypłaconej mu kwoty wraz z odsetkami faktoringowymi. Dlatego faktoring z regresem warto stosować do finansowania faktur wystawianych sprawdzonym i godnym zaufania kontrahentom. Ten rodzaj faktoringu jest wybierany najczęściej, ponieważ jest najkorzystniejszy pod względem kosztów, a wymogi formalne dotyczące transakcji są zminimalizowane. Faktoring z regresem może mieć 2 formy : jawny i niejawny (cichy).

Dowiedz się więcej czym jest regres >>

Faktoring bez regresu (pełny, właściwy)

Przedsiębiorca korzystający z tej usługi całkowicie pozbywa się ryzyka niewypłacalności płatnika faktoringowego. Ryzyko to jest przenoszone na firmę faktoringową. Jeśli płatnik nie dokona płatności wynikających z faktur przekazanych do faktoringu, firma faktoringowa nie ma prawa do regresu, czyli nie może wymagać od faktoranta zwrotu wypłaconej zaliczki. Ze względu na duże ryzyko ponoszone przez firmę faktoringową jest to najdroższa forma faktoringu. Dodatkowym zabezpieczeniem transakcji jest zazwyczaj ubezpieczenie należności.

Faktoring pełny i niepełny - sprawdź na czym polega różnica? >>

Kryterium podziału: przelew wierzytelności (cesja)

Faktoring  jawny

W przypadku korzystania z tej usługi wymagana jest zgoda płatnika faktoringowego na cesję wierzytelności wynikających z faktur przekazywanych do faktoringu. Płatnik spłaca swoje zobowiązania na konto bankowe faktora.

Faktoring cichy (niejawny, tajny, ukryty)

Główna różnica między faktoringiem cichym, a jawnym  polega na tym, że nie dochodzi do przelewu wierzytelności (cesji), a płatnik faktoringowy nie jest informowany o tym, że jego dostawca korzysta z finansowania faktur w formie faktoringu.

Czym się różnią faktoring jawny i cichy? Sprawdź porównanie usług >>

Kryterium podziału: strona transakcji, która korzysta z faktoringu

Faktoring klasyczny

W tym rodzaju faktoringu stroną transakcji, która korzysta z usługi finansowania jest sprzedający/dostawca produktów i/lub usług. Przesyła on do firmy faktoringowej (faktora) faktury wystawione z odroczonym terminem płatności do natychmiastowej zapłaty.

Faktoring odwrotny (odwrócony, zakupowy)

Odwrotność faktoringu odwróconego, w stosunku jego wersji klasycznej, polega na tym, że jest usługą skierowaną do podmiotów dokonujących zakupów, a nie do sprzedawców.

W ramach tej usługi instytucja finansowa (faktor) płaci za towary lub usługi dostawcom swojego klienta. Natomiast klient w ustalonym w umowie terminie spłaca faktorowi zaciągnięte zobowiązanie powiększone o prowizję.

Dowiedz się więcej o różnych rodzajach faktoringu >>

Cesja wierzytelności a faktoring

Z cesją, czyli przelewem wierzytelności mamy do czynienia tylko w przypadku faktoringu jawnego.

Rodzaj faktoringuCesja wierzytelności
Faktoring jawnyTAK
Faktoring cichyNIE
Faktoring odwrotnyNIE

Na drodze cesji faktorant (wierzyciel) przelewa prawa do wierzytelności na firmę faktoringową. Cesja może dotyczyć całego kontraktu tzw. cesja generalna (globalna) wówczas wszystkie wpływy z danej umowy będą przechodziły przez rachunek firmy faktoringowej, ale może także dotyczyć pojedynczej faktury czy wszystkich faktur wystawionych na danego płatnika.

Więcej o cesji wierzytelności w faktoringu >>

Najważniejsze plusy i minusy faktoringu:

Główne korzyści faktoringu

 • Szybki dostęp do pieniędzy: przelew na konto faktoranta lub do jego dostawcy jest wykonywany przez faktora np. w ciągu 24h od przesłania faktury.
 • Usługi faktoringu łatwiej uzyskać niż pożyczkę lub kredyt
 • Dostępny także dla firm nowo powstałych oraz dla małych przedsiębiorstw
 • Działa jak limit odnawialny. Każda spłata (nawet częściowa ) zwalnia limit dostępnych środków i możesz finansować kolejne faktury.
 • Nie obciąża bilansu, nie jest ujawniany w raportach BIK, nie obniża zdolności kredytowej przedsiębiorstwa.

Wady faktoringu

 • Usługi faktoringu są odpłatne
 • Przy korzystaniu z faktoringu odwrotnego i faktoringu cichego zazwyczaj wymagane jest majątkowe zabezpieczenie
 • Faktoring jawny wymaga uzyskania zgody płatnika na cesję wierzytelności

Sprawdź porównanie rożnych rodzajów faktoringu z innymi usługami finansowymi >>

Pakiet usług w cenie faktoringu

Faktoring to nie tylko doraźne i szybkie uzyskanie gotówki. Jest to sposób na kompleksowe, długookresowe i elastyczne rozwiązanie poprawiające płynność finansową.

Oprócz udzielenia finansowania, firma faktoringowa przejmuje na siebie obowiązek dopilnowania terminowości płatności realizowanych przez płatników. Faktor reaguje nawet na kilkudniowe opóźnienie w płatnościach. W takiej sytuacji  podejmuje działania monitorujące w stosunku do płatnika (telefony i e-maile z prośbą o zapłatę). Jeśli takie działania nie przyniosą rezultatu, faktorant ma zapewnioną obsługę w zakresie windykacji należności.

Usługa faktoringu pełni również rolę  prewencyjną, chroniącą przez zatorami płatniczymi. Po pierwsze już sam fakt poinformowania płatników o cesji wierzytelności do firmy faktoringowej sprawia, że przykładają oni więcej wagi do terminowego regulowania swoich zobowiązań. Po drugie, na etapie włączania płatników do umowy faktoringu firma faktoringowa dokonuje ich weryfikacji pod względem rzetelności płatniczej.

O ile mechanizm działania usługi faktoringu jest nieskomplikowany, o tyle wybór najlepszej opcji spośród wielu ofert nie jest już zadaniem prostym. Oprócz nasuwających się w sposób oczywisty aspektów kosztowych usługi warto rozważyć także warunki jej świadczenia. Najważniejsze aspekty, na które każdy przedsiębiorca powinien zwrócić uwagę to:

 • ile kosztuje faktoring, przy czym trzeba wziąć pod uwagę wszystkie koszty a nie porównywać tylko wysokość odsetek faktoringowych
 • limit faktoringowy - jaka jest jego wysokość, możliwość podwyższenia, czy jego niewykorzystanie generuje koszty
 • rodzaj cesji, na podstawie której finansowane są faktury. Powinna być dopasowana do potrzeb faktoranta
 • wypowiedzenie umowy faktoringu - ile trwa i jakie koszty pociąga

6 praktycznych porad jak wybrać najlepszą ofertę faktoringu >>

Pierwszym krokiem do skorzystania z faktoringu jest wypełnienie wniosku faktoringowego oraz przedstawienie dokumentów finansowych firmy. We wniosku faktoringowym faktorant podaje informacje dotyczące firmy, informacje o stanie swoich zobowiązań, definiuje parametry usługi, która go interesuje. Im pełniejsze będą informacje udostępnione firmie faktoringowej tym szybciej będzie dokona ona oceny wnioskodawcy i tym szybsza będzie decyzja kredytowa.

Składam wniosek o udzielenie faktoringu>>

*Źródło: Korenik, Dorota. Faktoring w bankowości: strategia przyszłości. CeDeWu. PL Wydawnictwa Fachowe, 2007

Przeczytaj również

Czas czytania: 8 minuty
4 marca, 2024
specjalista ds. marketingu, email: [email protected]
BĄDŹ NA BIEŻĄCO!
Otrzymuj powiadomienia o najświeższych artykułach

Zobacz naszą ofertę

FAKTORING JAWNY
Koniec z czekaniem na przelewy od kontrahentów.
Do 90% wartości faktury wypłacimy Ci w 24 h
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
Faktoring cichy
Finansowanie faktur bez cesji 
i informowania kontrahenta. Do 75% wartości faktury wypłacimy Ci w 24 h
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
Faktoring odwrotny
Spłacimy Twoje zobowiązania w 24 h i otrzymasz prolongatę terminu płatności do 90 dni

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
PożyczkI
Finansowanie dla firm na dowolny cel do 4 mln zł. Rozpatrzenie wniosku nawet w ciągu 1 dnia
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
INDOS SA ul. Kościuszki 63, 41-503 Chorzów
NIP: 627-23-51-283 | REGON: 276591100
Wpis do KRS: 0000343763 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach | Kapitał zakładowy: 7.126.560,00 zł wpłacony w całości
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram