Zapytaj
eksperta
Zapytaj
eksperta

Faktoring jawny - poznaj jego mocne strony

Faktoring czyli finansowanie faktur przyjmuje różne formy. Jedną z  najbardziej rozpowszechnionych jest faktoring jawny. W odróżnieniu od faktoringu cichego, w faktoringu jawnym płatnik faktoringowy jest informowany o objęciu wierzytelności finansowaniem.  

Co to jest faktoring jawny?

Faktoring jawny jest usługą finansową świadczoną przez banki lub inne instytucje finansowe  dla firm, które  udzielają swoim klientom kredytu kupieckiego, czyli oferują odroczony terminy zapłaty za sprzedawane produkty lub świadczone usługi. Przedsiębiorca korzystający z faktoringu jawnego ma możliwość pozyskania środków z tytułu wystawionych przez siebie faktur sprzedażowych szybciej niż wynika to z terminu płatności.

Na czym polega faktoring jawny?  

Na podstawie umowy faktoringu faktor, czyli firma finansowa, przejmuje w drodze cesji wierzytelności wynikające z finansowanych faktur oraz wszelkie związane z nimi prawa oraz w ciągu 24 godzin przekazuje faktorantowi zaliczkę faktoringową zwykle stanowiącą 80-90% wartości faktury. Po spłacie faktury przez płatnika rozliczane jest wynagrodzenie faktora za czas zaangażowania środków. Pozostała kwota jest odsyłana do faktoranta.

Jak wskazuje nazwa usługi, płatnik faktoringowy jest świadomy objęcia danej faktury finansowaniem. Na podstawie otrzymanej cesji wierzytelności jest zobowiązany do dokonania płatności za fakturę na rachunek firmy faktoringowej. Często jeszcze przed podpisaniem cesji wierzytelności płatnik proszony jest o wyrażenie  na nią zgody. W przypadku zawarcia klauzuli zakazu cesji, w  umowie pomiędzy przedsiębiorcą korzystającym z faktoringu a jego płatnikiem, jest to warunek konieczny, aby przelew wierzytelności doszedł do skutku.

Sprawdź co to jest cesja>>

Schemat: Jak działa faktoring jawny?

Faktorant (sprzedawca) dostarcza produkt/usługę i wystawia odbiorcy (płatnikowi) fakturę z odroczonym terminem płatnościFaktorant przesyła fakturę do firmy faktoringowej (faktora)W ciągu 24 h firma faktoringowa (faktor) przelewa na konto sprzedawcy do 90% kwoty fakturyFirma faktoringowa czeka na płatność od odbiorcy (płatnika) i rozlicza transakcję

Rodzaje faktoringu jawnego

W zależności od tego czy firma faktoringowa przejmuje czy nie przejmuje ryzyko niewypłacalności płatnika faktoringowego, faktoring jawny może mieć formę faktoringu pełnego lub niepełnego.

W przypadku faktoringu niepełnego (z regresem) ryzyko niewypłacalności płatnika faktoringowego pozostaje po stronie faktoranta. Jeśli płatnik nie dokona  zapłaty, faktorant musi zwrócić firmie faktoringowej wypłaconą mu zaliczkę. Dlatego też ten rodzaj  finansowania  jest  najbardziej  odpowiedni  dla podmiotów gospodarczych posiadających stałych i godnych zaufania odbiorców. Mniejsze ryzyko po stronie firmy faktoringowej wiąże się z tym, że faktoring jawny niepełny jest najkorzystniejszym pod względem kosztów rodzajem faktoringu.

Dowiedz się więcej czym jest regres w faktoringu >>

Faktoring pełny (bez regresu) polega na tym, że całe ryzyko transakcyjne jest przenoszone na firmę faktoringową. Jeśli płatnik nie dokona płatności wynikających z faktur przekazanych do faktoringu, firma faktoringowa nie ma prawa do regresu. Nie może wymagać od faktoranta zwrotu wypłaconej zaliczki.

Faktoring pełny i niepełny - sprawdź na czym polega różnica >>

Czy łatwo uzyskać takie finansowanie?

Faktoring jawny niepełny jest  usługą dostępną dla firm w każdej wielkości, niezależnie od długości funkcjonowania na rynku czy branży. Jest oferowany na najkorzystniejszych warunkach finansowych, z  maksymalnie uproszczoną procedurą  decyzyjną. Nie wymaga  majątkowego zabezpieczenia transakcji.

Warto również wspomnieć, że w przypadku udzielania finansowania w formie faktoringu jawnego kluczową rolę odgrywa wiarygodność finansowa płatnika, a nie faktoranta. Dlatego ta forma finansowania jest dostępna również dla tych podmiotów gospodarczych, które mają trudność z pozyskaniem finansowania zewnętrznego np. ze względu na to, że są nowo powstałe lub ich kondycja finansowa jest słaba (mają zadłużenie w ZUS i US). Jeśli firmy te mają stabilnych i rzetelnych płatników to z dużym prawdopodobieństwem uzyskają finansowanie w formie faktoringu jawnego.

Dowiedz się więcej o faktoringu dla nowych firm >>

Pozostałe mocne strony faktoringu jawnego

Ważną zaletą wynikającą z korzystania z faktoringu jawnego jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa transakcji.  Objęcie wierzytelności faktoringiem zmniejsza ryzyko braku lub spóźnienia zapłaty od płatnika. Firma faktoringowa przed przyjęciem danego płatnika do finansowania weryfikuje jego sytuację finansową. Dodatkowo, często uzyskuje od niego zgodę na cesję z uznaniem zobowiązania. Z naszego doświadczenia wynika, że wpływa to mobilizująco na płatników.  Dotrzymują oni terminów płatności nawet, jeśli wcześniejsze zobowiązania nieobjęte finansowaniem, regulowali z opóźnieniami.

Kolejną korzyścią faktoringu jawnego jest odciążenie przedsiębiorcy w zakresie  monitorowania płatności. Dzięki jawności tej usługi  to firma faktoringowa dopilnowuje, aby płatnicy dokonywali zapłaty terminowo i de facto przejmuje na siebie obowiązek zarządzania wierzytelnościami objętymi finansowaniem.

Przy faktoringu jawnym warto również wspomnieć o zwiększeniu transparentność obrotu gospodarczego. Przy korzystaniu z tego rodzaju usługi strony transakcji znają swoje prawa i obowiązki, kontaktują się ze sobą w sposób jawny. Firma korzystająca z usług faktoringu jawnego jest postrzegana jako wiarygodny partner, który dba o zabezpieczenie środków finansowych na realizację swoich celów biznesowych i ma przejrzyste relacje z kontrahentami.

Dlatego faktoring jawny polecam firmom, którym zależy nie tylko na szybkim pozyskaniu środków finansowych, ale również na zachowaniu dobrych i przejrzystych relacji biznesowych oraz zmobilizowaniu kontrahentów do dotrzymywania terminów zapłaty.

Przeczytaj również

Czas czytania: 4 minuty
5 stycznia, 2022
Doradca Klienta, tel. 661 071 547 email: jolanta.bielecka@indos.pl
BĄDŹ NA BIEŻĄCO!
Otrzymuj powiadomienia o najświeższych artykułach

Zobacz naszą ofertę

FAKTORING JAWNY
Koniec z czekaniem na przelewy od kontrahentów.
Do 90% wartości faktury wypłacimy Ci w 24 h
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
Faktoring cichy
Finansowanie faktur bez cesji 
i informowania kontrahenta. Do 75% wartości faktury wypłacimy Ci w 24 h
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
Faktoring odwrotny
Spłacimy Twoje zobowiązania w 24 h i otrzymasz prolongatę terminu płatności do 90 dni

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
PożyczkI
Finansowanie dla firm na dowolny cel do 4 mln zł. Rozpatrzenie wniosku nawet w ciągu 1 dnia
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
INDOS SA ul. Kościuszki 63, 41-503 Chorzów
NIP: 627-23-51-283 | REGON: 276591100
Wpis do KRS: 0000343763 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach | Kapitał zakładowy: 7.126.560,00 zł wpłacony w całości
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram