Zapytaj
eksperta
Zapytaj
eksperta

Faktor, czyli jak wygląda współpraca z firmą faktoringową?

W artykule wyjaśniamy kto to jest faktor i jak wygląda współpraca z firmą faktoringową w ramach usługi faktoringu.

Kto to jest faktor?

Faktor to strona transakcji faktoringowej,  która świadczy usługę faktoringu. Umowa faktoringu jest podpisywana między faktorem i faktorantem (stroną transakcji handlowej, która dokonuje sprzedaży produktów i/lub usług i wystawia fakturę). Po otrzymaniu faktury do finansowania faktor dokonuje wypłaty środków:

Z kolei na konto faktora dokonuje zapłaty płatnik faktoringowy (faktoring jawny) oraz firma korzystająca z faktoringu odwrotnego.

Kto może być faktorem?

Faktorem może być to bank, firma faktoringowa lub firma finansowa (świadcząca obok faktoringu inne usługi finansowe).

Z danych GUS wynika, że w 2021 r. działalność faktoringową prowadziły w Polsce 52 podmioty. 43 z nich to niebankowe przedsiębiorstwa prowadzące ten rodzaj działalności oraz 9 banków komercyjnych, które zajmowały się faktoringiem obok statutowej działalności bankowej.

Więcej danych GUS o działalności faktoringowej przedsiębiorstw finansowych w 2021r.

Jaka jest podstawa prawna działania firm faktoringowych?

Polskie prawo nie określa faktoringu jako czynność bankową, więc dla świadczenia tej usługi nie jest wymagane zezwolenie prezesa NBP. Faktorzy nie muszą także uzyskiwać zezwoleń na świadczenie usług faktoringowych od Komisji Nadzoru Finansowego. Jednak jako instytucje finansowe - firmy faktoringowe muszą przestrzegać przepisów dotyczących tego typu przedsiębiorstw. 

Umowa faktoringowa nie jest opisana w polskim kodeksie cywilnym, więc w świetle polskiego prawa jest tzw. umowa nienazwana. Dopuszczalność swobodnego kształtowania treści takiej umowy wynika z zasady swobody umów.

Przyjmuje się że umowa faktoringu jest umową mieszaną, złożoną z kilku umów nazwanych, czyli regulowanych przepisami prawa lub będących połączeniem czynności faktycznych i prawnych. Zasadniczym elementem umowy faktoringu jest przelew wierzytelności (art. 509 i nast. KC oraz art. 535 i nast. KC) połączony ze świadczeniem przez faktora usług (art. 734 i nast. KC).

Usługi świadczone przez firmę faktoringową w ramach faktoringu

Główną rolą faktora jest wypłata środków w ciągu 24 h od przesłania faktur do finansowania. Ale faktoring to nie tylko doraźne i szybkie uzyskanie gotówki. Jest to sposób na kompleksowe, długookresowe i elastyczne rozwiązanie poprawiające płynność finansową.

Oprócz udzielenia finansowania, firma faktoringowa przejmuje na siebie obowiązek dopilnowania terminowości płatności realizowanych przez płatników. Faktor reaguje nawet na kilkudniowe opóźnienie w płatnościach. W takiej sytuacji  podejmuje działania monitorujące w stosunku do płatnika (telefony i e-maile z prośbą o zapłatę). Jeśli takie działania nie przyniosą rezultatu, faktorant ma zapewnioną obsługę w zakresie windykacji należności.

Usługa faktoringu pełni również rolę  prewencyjną, chroniącą przez zatorami płatniczymi. Po pierwsze już sam fakt poinformowania płatników o cesji wierzytelności do firmy faktoringowej sprawia, że przykładają oni więcej wagi do terminowego regulowania swoich zobowiązań. Po drugie, na etapie włączania płatników do umowy faktoringu firma faktoringowa dokonuje ich weryfikacji pod względem rzetelności płatniczej.

Uregulowanie prawne ważne dla funkcjonowania firm faktoringowych

Mechanizm podzielonej płatności

W przypadku faktoringu jawnego i odwrotnego firma faktoringowa odpowiada solidarnie wraz ze swoim klientem za nierozliczony przez niego podatek VAT. W związku z tym faktor stosuje różne rozwiązania mające na celu ograniczenie tego ryzyka.

  • Faktoring jawny - wypłata zaliczki w kwocie ok. 80% wartości faktury w split payment
  • Faktoring cichy - wypłata zaliczki w kwocie ok. 75% wartości faktury bez split payment
  • Faktoring odwrotny - wypłata 100 % wartości faktury w split payment

Więcej na temat: faktoring a split payment >>

Biała lista podatników VAT

Aby zabezpieczyć się przed ewentualnymi sankcjami podatkowymi płacąc za fakturę firma faktoringowa przelewa środki finansowe wyłącznie na rachunki bankowe znajdujące się na białej liście podatników.

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy

W związku z działaniem ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu firmy faktoringowe muszą także dokładnie analizować zdarzenie gospodarcze, które jest przedmiotem obrotu faktoringowego oraz ustalić beneficjenta rzeczywistego. Wielokrotnie oprócz sprawdzenia prawidłowości dokumentów, konieczna jest również wizyta w firmach będących stronami transakcji.

Po co firma faktoringowa sprawdza wiarygodność finansową?

Ryzyka finansowe, jakie ponosi faktor

Firmy faktoringowe udostępniając kapitał swoim klientom ponoszą ryzyko finansowe. Największym z nich jest brak zapłaty zarówno ze strony płatnika faktoringowego, jak i faktoranta. Czasami wynika on z nagłego i niespodziewanego pogorszenia sytuacji finansowej obu stron transakcji. Jednak niejednokrotnie faktorzy padają ofiarą nadużyć i wyłudzeń np. transakcja, która jest przedmiotem faktoringu, pomimo że jest doskonale udokumentowana, w rzeczywistości nie miała miejsca. Nie nastąpiło żadne zdarzenie gospodarcze, a co za tym idzie faktor „sponsorował” oszustwo.

Innym zagrożeniem jest sytuacja, w której kary i potrącenia naliczone przez płatnika faktorantowi przewyższają wartość wierzytelności objętej faktoringiem. To kolejna sytuacja, w jakiej firma faktoringowa nie otrzyma spłaty należności.

Sposoby ograniczania ryzyka

Firmy faktoringowe stosują różne narzędzia pomagające w ograniczeniu ryzyka finansowego . Najważniejszym z nich jest analiza kondycji finansowej faktoranta oraz płatnika faktoringowego.

Faktorzy muszą być szczególnie ostrożni w stosunku do podmiotów powiązanych kapitałowo i/lub osobowo. Tego typu powiązania pomiędzy faktorantem a płatnikiem w większości przypadków dyskwalifikują finansowanie obrotu przez faktoring.

Faktoring na podmioty powiązane >>

Przeczytaj również

Czas czytania: 3 minuty
29 marca, 2023
specjalista ds. marketingu, email: [email protected]
BĄDŹ NA BIEŻĄCO!
Otrzymuj powiadomienia o najświeższych artykułach

Zobacz naszą ofertę

FAKTORING JAWNY
Koniec z czekaniem na przelewy od kontrahentów.
Do 90% wartości faktury wypłacimy Ci w 24 h
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
Faktoring cichy
Finansowanie faktur bez cesji 
i informowania kontrahenta. Do 75% wartości faktury wypłacimy Ci w 24 h
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
Faktoring odwrotny
Spłacimy Twoje zobowiązania w 24 h i otrzymasz prolongatę terminu płatności do 90 dni

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
PożyczkI
Finansowanie dla firm na dowolny cel do 4 mln zł. Rozpatrzenie wniosku nawet w ciągu 1 dnia
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
INDOS SA ul. Kościuszki 63, 41-503 Chorzów
NIP: 627-23-51-283 | REGON: 276591100
Wpis do KRS: 0000343763 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach | Kapitał zakładowy: 7.126.560,00 zł wpłacony w całości
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram