Zapytaj
eksperta
Zapytaj
eksperta

Jak księgować faktoring? Faktoring niepełny w księgach rachunkowych

Faktoring jest jedną z form finansowania zewnętrznego firm. Skorzystanie z tej usługi  wpływa na poprawę płynności finansowej przedsiębiorstw, zarówno dzięki szybszemu dopływowi środków, jak i zwiększeniu dyscypliny w terminowej spłacie należności od kontrahentów. Faktoring  ma także korzyści pod względem ujęcia w księgach rachunkowych. W artykule wyjaśniam jak księgować faktoring niepełny (z regresem).

Faktoring niepełny a zdolność kredytowa firmy

Kredyty i pożyczki to najpopularniejsze zewnętrzne źródła finansowania firm. Zaletą faktoringu, w porównaniu z tymi usługami finansowymi, jest  to, że korzystanie z tej usługi finansowej nie jest ujawniane w raportach BIK  i nie obniża zdolności kredytowej przedsiębiorstwa. Dzięki temu  możliwe jest, na przykład równoległe do korzystania z faktoringu, ubieganie się o kredyt do banku.

Jak księgować faktoring niepełny w księgach rachunkowych?

Umowa faktoringu niepełnego (z regresem) traktowana jest w prawie bilansowym jak umowa pożyczki lub kredytu. W związku z tym kwotę środków pieniężnych wypłaconych przez  firmę faktoringową (tzw. zaliczkę faktoringową) ujmuje się w księgach rachunkowych faktoranta zapisem:

  • Wn konto 13-0 "Rachunek bieżący"
  • Ma konto 24 "Pozostałe rozrachunki"

Po otrzymaniu od firmy faktoringowej informacji o spłacie zobowiązania przez dłużnika faktoringowego, faktorant wyksięgowuje z konta  należności zapisem:

  • Wn konto 24 „Pozostałe rozrachunki”
  • Ma konto 20 „Rozrachunki z odbiorcami”

Jeśli koszty usługi faktoringowej pobierane są przez firmę faktoringową z dołu to po spłacie zobowiązania przez płatnika faktoringowego wystawia ona fakturę tytułem swojego wynagrodzenia. Koszty usług faktoringowych faktorant zalicza w księgach rachunkowych do kosztów finansowych (konto 75-1).

Jeśli płatnik faktoringowy nie dokona spłaty zobowiązania w terminie to faktorant ma obowiązek zwrotu do firmy faktoringowej wypłaconych środków (zaliczki faktoringowej). W księgach rachunkowych dokonuje się wtedy zapisu:

  • Wn konto 24 „Pozostałe rozrachunki”
  • Ma konto 13-0  "Rachunek bieżący"

Jak wykazać faktoring niepełny w bilansie firmy?

Korzystanie z faktoringu znajduje odzwierciedlenie w bilansie faktoranta w sytuacji, gdy do dnia bilansowego nie otrzyma on od firmy faktoringowej informacji o spłacie należności przez płatnika faktoringowego.

W takiej sytuacji:

  • kwotę należności widniejących jako saldo Wn na koncie 20 "Rozrachunki z odbiorcami" należy wykazać w aktywach bilansu (sporządzonego według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości), jako należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług, zazwyczaj w pozycji B.II.3 lit. a) - należności od  pozostałych jednostek, ponieważ płatnikami faktoringowymi są najczęściej podmioty niepowiązane z faktorantem.
  • kwotę zobowiązania wobec firmy faktoringowej stanowiącą saldo Ma konta 24 powinno się wykazać w pasywach bilansu w pozycji B.III.3 lit. c), jako inne zobowiązania finansowe wobec pozostałych jednostek.

Przeczytaj również

Czas czytania: 2 minuty
28 listopada, 2022
specjalista ds. marketingu, email: [email protected]
BĄDŹ NA BIEŻĄCO!
Otrzymuj powiadomienia o najświeższych artykułach

Zobacz naszą ofertę

FAKTORING JAWNY
Koniec z czekaniem na przelewy od kontrahentów.
Do 90% wartości faktury wypłacimy Ci w 24 h
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
Faktoring cichy
Finansowanie faktur bez cesji 
i informowania kontrahenta. Do 75% wartości faktury wypłacimy Ci w 24 h
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
Faktoring odwrotny
Spłacimy Twoje zobowiązania w 24 h i otrzymasz prolongatę terminu płatności do 90 dni

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
PożyczkI
Finansowanie dla firm na dowolny cel do 4 mln zł. Rozpatrzenie wniosku nawet w ciągu 1 dnia
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
INDOS SA ul. Kościuszki 63, 41-503 Chorzów
NIP: 627-23-51-283 | REGON: 276591100
Wpis do KRS: 0000343763 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach | Kapitał zakładowy: 7.126.560,00 zł wpłacony w całości
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram