Zapytaj
eksperta
Zapytaj
eksperta

5 faktów o przedawnieniu roszczeń, które powinien znać każdy przedsiębiorca

Przedawnienie roszczeń to kwestia, którą regulują przede wszystkim przepisy Kodeksu Cywilnego. Jego istota polega na tym, że po upływie terminu przedawnienia, dłużnik może uchylić się od uregulowania swojego zobowiązania. Przedsiębiorcy powinni mieć więc na uwadze, że jeśli nie zabezpieczą w odpowiednim czasie swoich roszczeń, mogą stracić możliwość uzyskania należnych pieniędzy.

Fakt pierwszy - ile wynosi termin przedawnienia

Bieg przedawnienia rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne (np. od dnia, w którym przypada termin zapłaty faktury). Podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń majątkowych wynosi sześć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata. O tej zasady są jednak liczne wyjątki np. roszczenia z tytułu umowy przewozu przedawniają się już po upływie jednego roku.

Przedawnienie roszczeń majątkowych -

wybrane terminy

Rodzaj roszczeniaCzas, po jakim ulega przedawnieniu
Roszczenia z tytułu umowy przewozu, umowy spedycji oraz przedwstępnej umowy sprzedaży1 rok
Roszczenia z tytułu umowy sprzedaży dokonanej przez przedsiębiorcę, umowy o dzieło, umowy zlecenia czy usług telekomunikacyjnych2 lata
Roszczenia z tytułu odsetek3 lata
Roszczenia z weksla3 lata
Zobowiązania z tytułu umowy kredytu czy pożyczki3 lata, licząc od dnia, w którym powstał obowiązek spłaty kredyty czy pożyczki
Zobowiązania podatkowe- 3 lata, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy (zobowiązania powstające na skutek doręczenia decyzji z wysokością podatku przez urząd skarbowy, np. podatek od nieruchomości)
- 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku (zobowiązania powstające z mocy prawa, np. podatki dochodowe, VAT, podatek od czynności cywilnoprawnych)
Inne roszczenia stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu lub innej instytucji powołanej do rozpoznawania spraw danego rodzaju6 lat

Fakt drugi - koniec terminu przedawnienia

Koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego. Reguła ta nie dotyczy jednak terminów przedawnienia krótszych niż dwa lata.

Przykład I

15 stycznia 2020 r. INDOS udzielił pożyczki na kwotę 100 000 złotych spółce produkującej meble. Pożyczka została spłacona 15 marca 2020 r. Jako, że roszczenie o zwrot pożyczki jest związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, termin jego przedawnienia będzie wynosił 3 lata i roszczenie to przedawni się z upływem 31 grudnia 2023 r.

Przykłady II

Roszczenie z tytułu umowy przewozu stało się wymagalne dnia 15 marca 2020 roku. Roszczenia z tego tytułu przedawniają się z upływem roku. Koniec terminu przedawnienia przypadnie na dzień 15 marca 2021 roku.

Fakt trzeci - przepisy przejściowe

Aktualnie obowiązujące przepisy dotyczące przedawnienia weszły w życie 9 lipca 2018 roku. W stosunku do roszczeń powstałych wcześniej obowiązują przepisy przejściowe.

Zakładają one, że z dniem wejścia w życie ustawy okres przedawnienia wszystkich roszczeń powstałych przed 9 lipca 2018 roku wynosi 6 lat i w tym dniu zaczyna swój bieg od nowa. W sytuacji jednak gdy bieg terminu przedawnienia roszczenia rozpoczął się przed wejściem nowelizacji, a stosując dotychczasowe przepisy przedawnienie nastąpiłoby wcześniej niż przy zastosowaniu nowych terminów przedawnienia, to przedawnienie następuje z upływem tego wcześniejszego terminu.

Przykład

Jeżeli 9 lipca 2018 roku termin przedawnienia danego roszczenia (wynoszący zgodnie z poprzednimi przepisami 10 lat) biegł już 5 lat, upłynie on za kolejne 5 lat (gdyż jest to termin krótszy niż ten, który przypadłby po doliczeniu nowego 6-letniego terminu). Natomiast jeżeli w dniu wejścia w życie nowej ustawy upłynął jedynie 1 rok terminu przedawnienia, wówczas upłynie on 6 lat po wejściu w życie nowej ustawy (a nie po 9 latach, co nastąpiłoby zgodnie z poprzednimi przepisami).

Fakt czwarty - przerwanie biegu przedawnienia

Bieg przedawnienia może być przerwany przez:

  • każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia.
    Taką czynnością jest na przykład złożenie w sądzie pozwu o zapłatę. Nowy termin przedawnienia jest liczony od dnia zakończenia postępowania.
  • uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje.
    Przepisy ustawy nie zastrzegają dla uznania roszczenia żadnej szczególnej formy, więc może ono nastąpić zarówno w sposób wyraźny, jak i dorozumiany. Może to być umowa zawarta między dłużnikiem i wierzycielem, w której podane są informacje o zobowiązaniu i oświadczenie dłużnika, że uznaje on swój dług. Może to być również ugoda, w której oprócz przyznania się dłużnika, że zalega on z zapłatą, strony ustalają np. spłatę długu w ratach w zamian za umorzenie odsetek.

Ważne!

Mediacja i zawezwanie do próby ugodowej nie przerywa biegu przedawnienia, a jedynie zawieszać go na czas trwania tych postępowań.  Po ich zakończeniu przedawnienie będzie biegło dalej (dotychczas liczone było od nowa).

Fakt piąty – obowiązek sądu

Sąd rozpoznając sprawę, w której stroną jest konsument bada z urzędu czy roszczenie nie uległo przedawnieniu. W przypadku stwierdzenia przedawnienia powództwo oddala. Inaczej jest w przypadku roszczeń między przedsiębiorcami. Sąd uwzględni przedawnienie wyłącznie na zarzut pozwanego.

Sprawdź, na czym polega windykacja sądowa >>

Przeczytaj również

Czas czytania: 3 minuty
30 czerwca, 2022
specjalista ds. marketingu, email: [email protected]
BĄDŹ NA BIEŻĄCO!
Otrzymuj powiadomienia o najświeższych artykułach

Zobacz naszą ofertę

FAKTORING JAWNY
Koniec z czekaniem na przelewy od kontrahentów.
Do 90% wartości faktury wypłacimy Ci w 24 h
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
Faktoring cichy
Finansowanie faktur bez cesji 
i informowania kontrahenta. Do 75% wartości faktury wypłacimy Ci w 24 h
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
Faktoring odwrotny
Spłacimy Twoje zobowiązania w 24 h i otrzymasz prolongatę terminu płatności do 90 dni

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
PożyczkI
Finansowanie dla firm na dowolny cel do 4 mln zł. Rozpatrzenie wniosku nawet w ciągu 1 dnia
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
INDOS SA ul. Kościuszki 63, 41-503 Chorzów
NIP: 627-23-51-283 | REGON: 276591100
Wpis do KRS: 0000343763 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach | Kapitał zakładowy: 7.126.560,00 zł wpłacony w całości
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram