Zapytaj
eksperta
Zapytaj
eksperta

Windykacja sądowa – na czym polega, ile kosztuje?

Jeśli próby polubownego dochodzenia należności zawiodą kolejnym krokiem, który może podjąć wierzyciel, aby odzyskać należne pieniądze jest skierowanie sprawy do sądu. W artykule wyjaśniamy na czym polega  windykacja sądowa , ile kosztuje i jakie są tryby postępowania sądowego.

Co to jest windykacja sądowa?

Windykacja sądowa to dochodzenie należności na drodze postępowania sądowego. Efektem postępowania sądowego jest wyrok lub nakaz zapłaty, który jest podstawą do wszczęcia postępowania zabezpieczającego, a następnie egzekucyjnego (czynności komorniczych).

Jak się przygotować do windykacji sądowej?

Zanim złożysz pozew do sądu o roszczenie pieniężne upewnij się, że:

 • roszczenie nie przedawniło się. Sąd rozpoznając sprawę, w której stroną jest konsument bada z urzędu czy roszczenie nie uległo przedawnieniu. W przypadku stwierdzenia przedawnienia powództwo oddala. W przypadku roszczeń między przedsiębiorcami Sąd uwzględni przedawnienie na zarzut pozwanego.

Więcej o przedawnieniu roszczeń >>

 • dłużnik posiada majątek i/lub czerpie dochody, które mogą być źródłem spłaty jego zobowiązania. Jeśli nie jesteś w ten sposób przygotowany do rozprawy sądowej to postępowanie sądowe może nie tylko nie przynieść efektu w postaci spłaty zobowiązania przez dłużnika, ale również narazić Cię na dodatkowe, niemożliwe do odzyskania koszty.
 • wezwanie do zapłaty do dłużnika zostało wysłane listem poleconym. Potwierdzenie nadania monitu o płatność jest obowiązkowym załącznikiem do pozwu.
 • dłużnik nie ogłosił upadłości. Jeśli dłużnik jest w stanie upadłości to Twoje powództwo zostanie oddalone.

Kiedy dług trafia do sądu?

Wierzyciel lub firma windykacyjna kieruje sprawę do sądu, jeśli próby polubownego dochodzenia należności nie przyniosą rezultatu w postaci spłaty zadłużenia. W przypadku należność niskonominałowych (poniżej 10 tys. zł) etap windykacji polubownej trwa maksymalnie do 3 miesięcy, a w przypadku wierzytelności wysokonominałowych windykacja polubowna trwa do 6 miesięcy. Zazwyczaj po tym czasie dług trafia do sądu.

Ile trwa windykacja sądowa?

Nie da się dokładnie określić jak długo potrwa windykacja sądowa. W przypadku należność niskonominałowych proces dochodzenia należności w postępowaniu sądowym trwa ok. 2 miesiące , a w przypadku wierzytelności wysokonominałowych windykacja sądowa może trwać od 6 miesięcy do kilku lat.

Windykacja sądowa - tryby postępowania sądowego w sprawach o świadczenie pieniężne

Sprawy o zapłatę mogą być rozpoznawane w czterech głównych trybach postępowania sądowego:

 • nakazowym
 • upominawczym
 • upominawczym elektronicznym
 • zwykłym.

Postępowanie nakazowe

Rozpoznanie sprawy w trybie nakazowym  ogranicza się do wydania nakazu zapłaty albo stwierdzenia braku podstaw do jego wydania. Sąd nie przeprowadza w tym trybie rozpraw, a wyroki wydawane są zaocznie.

Sprawy rozpoznawane w postępowaniu nakazowym dotyczą żądania zapłaty należności pieniężnych, które są dobrze udokumentowane. Przykładowe dokumenty: faktura, podpisane przez dłużnika potwierdzenie wykonania usługi lub dostarczenia towaru oraz pisemne oświadczenie dłużnika o uznaniu długu (np. potwierdzenie salda, ugoda, porozumienie). Te dokumenty spełniają rolę zaakceptowanego przez dłużnika rachunku wymaganego przez Kodeks postępowania cywilnego w przypadku trybu nakazowego. Podstawą do wydania nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym może być także prawidłowo wypełniony weksel.

Od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym pozwany może wnieść zarzuty w terminie uzależnionym od miejsca doręczenia pozwanemu nakazu. Jeśli nakaz doręczany jest:

 • na terenie kraju lub poza granicami kraju, ale na terenie UE - termin na złożenie sprzeciwu wynosi miesiąc
 • poza granicami UE - termin na doręczenie nakazu wynosi trzy miesiące.

Wniesienie zarzutów przez pozwanego skutkuje przekazaniem sprawy do trybu zwykłego. Nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym z chwilą wydania stanowi tytuł zabezpieczenia, wykonalny nawet przed nadaniem mu klauzuli wykonalności.

Koszty wpisu sądowego w postępowaniu nakazowym

Od pozwu spełniającego przesłanki do rozpoznania w postępowaniu nakazowym pobiera się ¼ opłaty uzależnionej od wielkości roszczenia:

 • do 500 złotych – 30 złotych;
 • powyżej 500 do 1500 złotych – 100 złotych,
 • powyżej 1500 do 4000 złotych – 200 złotych,
 • powyżej 4000 do 7500 złotych – 400 złotych,
 • powyżej 7500 do 10000 złotych – 500 złotych,
 • powyżej 10000 do 15000 złotych – 750 złotych,
 • powyżej 15000 do 20000 złotych – 1 000 złotych.
 • od 20000 zł - 5% wartości przedmiotu sporu

Pozostałe ¾ opłaty ponosi dłużnik, jeśli wniesie zarzuty.

Postępowanie upominawcze

W postępowaniu upominawczym dochodzone są roszczenia o zapłatę należności pieniężnych w sytuacji, gdy wierzyciel nie dysponuje dokumentami wymaganymi w trybie nakazowym. W praktyce, dokumentami, które załącza się do pozwu o zapłatę w postępowaniu upominawczym może być np.: faktura oraz podpisane przez dłużnika potwierdzenie wykonania usługi lub dostarczenia towaru.

Co do zasady postępowanie upominawcze odbywa się na posiedzeniu niejawnym. Jednak jeśli sąd, w trakcie wstępnego rozpoznania sprawy, poweźmie wątpliwości co do zasadności żądania to zarządza przeprowadzenie rozprawy. W takiej sytuacji sprawa jest rozpoznawana w zwykłym trybie.

Od nakazu zapłaty w tej procedurze pozwany może wnieść sprzeciw. W takim przypadku nakaz zapłaty traci moc w części zaskarżonej. W postępowaniu upominawczym termin na złożenie sprzeciwu zależy od miejsca doręczenia pozwanemu nakazu. Jeśli nakaz doręczany jest:

 • na terenie kraju - termin na złożenie sprzeciwu wynosi dwa tygodnie,
 • poza granicami kraju, ale na terenie UE - termin na złożenie sprzeciwu wynosi miesiąc,
 • poza granicami UE- termin na doręczenie nakazu wynosi trzy miesiące.

Nakaz zapłaty wydany w postępowaniu upominawczym w przeciwieństwie do nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu nakazowym nie stanowi tytułu zabezpieczenia.

Koszty wpisu sądowego w postępowaniu upominawczym

W przypadku postępowania upominawczego od pozwu pobiera się opłatę uzależnioną od wielkości roszczenia:

 • do 500 złotych – 30 złotych;
 • powyżej 500 do 1500 złotych – 100 złotych,
 • powyżej 1500 do 4000 złotych – 200 złotych,
 • powyżej 4000 do 7500 złotych – 400 złotych,
 • powyżej 7500 do 10000 złotych – 500 złotych,
 • powyżej 10000 do 15000 złotych – 750 złotych,
 • powyżej 15000 do 20000 złotych – 1 000 złotych.
 • od 20000 zł - 5% wartości przedmiotu sporu

Elektroniczne postępowanie upominawcze (EPU)

Rozpoznanie sprawy w trybie elektronicznego postępowania upominawczego następuje wskutek wniesienia pozwu tą drogą. Złożenie pozwu w elektronicznym postępowaniu upominawczym jest uproszczone.  Ma on postać gotowego do uzupełnienia formularza online. Nie ma wymogu dołączenia do niego dowodów. Należy jednak wskazać jakie dowody i na jaką okoliczność chcemy się powołać.

Sprawy o roszczenia pieniężne w trybie elektronicznego postępowania rozstrzyga e-sąd. Aby e-sąd rozpoznał sprawę, roszczenie wnoszone przez powoda musi spełniać kilka warunków. Przede wszystkim nie mogą istnieć żadne wątpliwości co do istnienia zobowiązania. Musi ono wynikać wprost z np. umowy, faktury VAT, rachunku itp. Aby kwalifikować się do EPU termin wymagalności należności nie może zapadać dawniej niż trzy lata przed wniesieniem pozwu.

Koszty wpisu sądowego w tym postępowaniu są takie same, jak w postępowaniu nakazowym.

Więcej o elektronicznym postępowaniu upominawczym >>

Tryb zwykły

Cechą charakterystyczną postępowania w trybie zwykłym jest istnienie sporu o charakterze cywilnym pomiędzy powodem a pozwanym. Ten tryb stosuje się, gdy sprawa jest szczególnie zawiła lub jej rozstrzygnięcie wymaga wiadomości specjalnych (art. 505.7 Kodeksu postępowania cywilnego). W przypadku tej drugiej przesłanki konieczne jest wezwanie biegłego.

W postępowaniu sądowym w trybie zwykłym sąd przeprowadzenie rozprawę. Wzywa na nią powoda i pozwanego, a w razie potrzeby - świadków.

Wpis sądowy w postępowaniu w trybie zwykłym wynosi 5 % wartości przedmiotu sporu.

Koszty zastępstwa procesowego w sprawach o świadczenie pieniężne

Oprócz opłaty od wniesienia pozwu, wierzyciel ponosi koszty zastępstwa procesowego. Jest to wynagrodzenie radcy prawnego lub adwokata za reprezentowanie interesów klienta przed sądem. Co do zasady stawki zastępstwa procesowego pełnomocnicy ustalają ze swoim klientami. Ponieważ koszty te pokrywa ostatecznie strona przegrywająca Ustawodawca przewidział maksymalną wysokość kosztów, jakimi można obciążyć przegranego. Po części służy to zapobieganiu nadużyciom.

W postępowaniu upominawczym, elektronicznym postępowaniu upominawczym, postępowaniu nakazowym, europejskim postępowaniu nakazowym, w zależności od przedmiotu sporu stawki te wynoszą:

 • do 500 zł - 60 zł
 • powyżej 500 zł do 1500 zł - 180 zł
 • powyżej 1500 zł do 5000 zł - 600 zł
 • powyżej 5000 zł do 10 000 zł - 1200 zł
 • powyżej 10 000 zł do 50 000 zł - 2400 zł
 • powyżej 50 000 zł do 200 000 zł - 3600 zł
 • powyżej 200 000 zł - 7200 zł.

W przypadku skutecznego wniesienia sprzeciwu lub zarzutów opłatę ustala się na zasadach ogólnych. Stawki minimalne wynoszą przy wartości przedmiotu sporu:

 • do 500 zł - 90 zł;
 • powyżej 500 zł do 1500 zł - 270 zł;
 • powyżej 1500 zł do 5000 zł - 900 zł;
 • powyżej 5000 zł do 10 000 zł - 1800 zł;
 • powyżej 10 000 zł do 50 000 zł - 3600 zł;
 • powyżej 50 000 zł do 200 000 zł - 5400 zł;
 • powyżej 200 000 zł do 2 000 000 zł - 10 800 zł;
 • powyżej 2 000 000 zł do 5 000 000 zł - 15 000 zł;
 • powyżej 5 000 000 zł - 25 000 zł.

Windykacja sądowa - warto wiedzieć, że...

INDOS SA w ramach usługi windykacji na etapie postępowania sądowego zapewnia Klientom pełną obsługę prawną: począwszy od przygotowania i złożenia w sądzie odpowiednich dokumentów, aż po reprezentowanie go przed sądem. Nasza spółka kredytuje koszty zastępstwa procesowego w postępowaniu sądowym.Oznacza to, że klient w ogóle nie ponosi kosztów adwokackich, ponieważ po rozstrzygnięciu sprawy pokrywa je dłużnik.

Co to jest nakaz zapłaty?

Nakaz zapłaty jest to rodzaj orzeczenia sądowego, który wydaje się w postępowaniu nakazowym, upominawczym oraz elektronicznym postępowaniu upominawczym. W nakazie zapłaty nakazuje się pozwanemu zaspokojenie dochodzonego przez powoda roszczenia pieniężnego w całości wraz z kosztami albo wniesienie do sądu zarzutów/sprzeciwu. Niezaskarżony nakaz zapłaty ma skutki prawomocnego wyroku.

Niezależnie od trybu postępowania sądowego, aby nakaz zapłaty sąd mógł uznać za prawomocny musi on zostać skutecznie doręczony dłużnikowi (pozwanemu).

W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i konsumentów jako skuteczne doręczenie uznawane jest zwrotne potwierdzenie odbioru przesyłki podpisane przez dłużnika na poczcie. W przypadku braku odbioru tej korespondencji sąd kieruje nakaz do doręczenia osobistego przez komornika.

Jeśli pozwanym (dłużnikiem) jest spółka prawa handlowego, w przypadku braku zwrotnego potwierdzenia odbioru, podwójne awizowanie przesyłki traktowane jest jako skuteczne doręczenie nakazu zapłaty.

Przeczytaj również

Czas czytania: 6 minuty
22 marca, 2022
BĄDŹ NA BIEŻĄCO!
Otrzymuj powiadomienia o najświeższych artykułach

Zobacz naszą ofertę

FAKTORING JAWNY
Koniec z czekaniem na przelewy od kontrahentów.
Do 90% wartości faktury wypłacimy Ci w 24 h
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
Faktoring cichy
Finansowanie faktur bez cesji 
i informowania kontrahenta. Do 75% wartości faktury wypłacimy Ci w 24 h
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
Faktoring odwrotny
Spłacimy Twoje zobowiązania w 24 h i otrzymasz prolongatę terminu płatności do 90 dni

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
PożyczkI
Finansowanie dla firm na dowolny cel do 4 mln zł. Rozpatrzenie wniosku nawet w ciągu 1 dnia
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
INDOS SA ul. Kościuszki 63, 41-503 Chorzów
NIP: 627-23-51-283 | REGON: 276591100
Wpis do KRS: 0000343763 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach | Kapitał zakładowy: 7.126.560,00 zł wpłacony w całości
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram