Zapytaj
eksperta
Zapytaj
eksperta

Biznesowa pożyczka pod zastaw

Pożyczka pod zastaw jest jedną z najstarszych i najbardziej znanych form pożyczania pieniędzy. Tego typu pożyczki mogą być udzielane zarówno  przez banki, pozabankowe instytucje finansowe, jak i przez inwestorów prywatnych. W języku potocznym pożyczka pod zastaw jest utożsamiana z pożyczką lombardową, jednak w rzeczywistości są to dwa różne typy finansowania.

Na czym polega pożyczka pod zastaw dla firm?

W ramach pożyczki pod zastaw pożyczkodawca zobowiązuje się oddać do dyspozycji pożyczkobiorcy środki pieniężne, a pożyczkobiorca jest zobowiązany do zwrotu pożyczonego kapitału w oznaczonym terminie wraz z określonymi w umowie pożyczki kosztami oraz ustanowienia zabezpieczenia w formie zastawu.

Pożyczkodawcą, czyli stroną udzielającą pożyczki pod zastaw może być bank, pozabankowa instytucja finansowa lub osoba fizyczna.

Pożyczkobiorcą, czyli strona zaciągającą pożyczkę, może być konsument lub podmiot gospodarczy: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, spółka cywilna lub spółka prawa handlowego.

Zastaw oprócz należności głównej, czyli kwoty pożyczonego kapitału, zabezpiecza także odsetki oraz roszczenia uboczne, jeśli takie zostaną wskazane przez strony w umowie zastawniczej oraz koszty zaspokojenia zastawnika mieszczące się w sumie wymienionej we wpisie zastawu.

Zabezpieczeniem pożyczki udzielanej podmiotowi gospodarczemu może być :

  • Zastaw zwykły lub rejestrowy na rzeczach ruchomych czyli na środkach trwałych, regulowany przez  przepisy ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów z dnia 6 grudnia 1996 roku oraz art. 303-326 kodeksu cywilnego.
  • Hipoteka czyli zastaw na nieruchomościach, regulowana przez ustawę o księgach wieczystych i hipotece z dnia 6 lipca 1982 r.

Kwota pożyczki udzielonej pod zastaw zależy od wartości przedmiotu zabezpieczenia, oszacowanej przez rzeczoznawcę lub samego pożyczkodawcę.

Na rynku finansowym można znaleźć również pożyczki pod zastaw nieruchomości lub ruchomości osoby trzeciej. W tym przypadku pożyczkobiorca nie musi być właścicielem przedmiotu zastawu, a osoba zastawiająca poręcza swoim całym majątkiem lub rzeczowo za zobowiązania pożyczkobiorcy.  W szczególności taka sytuacja  może mieć miejsce, gdy właścicielem przedmiotu zastawu jest członek rodziny pożyczkobiorcy lub posiada on kilka firm.

6 najpopularniejszych form zabezpieczenia pożyczki i faktoringu w praktyce

Pożyczka pod zastaw nieruchomości

Pożyczka pod zastaw nieruchomości może zostać udzielona pod zastaw domu, mieszkania własnościowego, działki lub innej nieruchomości komercyjnej. Zastaw na nieruchomości polega na ustanowieniu hipoteki na wskazanej nieruchomości do czasu spłaty pożyczki.  Wysokość wpisu hipotecznego zgodnie z prawem wynosi maksymalnie 150% wartości udzielonej pożyczki.

Standardowo ustanowienie zabezpieczenia w postaci hipoteki wymaga formy aktu notarialnego, którego koszty ponosi pożyczkobiorca.  Notariusz wysyła wniosek do sądu o wpisanie  hipoteki do sądu rejonowego do wydziału ksiąg wieczystych właściwego  ze względu na położenie nieruchomości. Samo złożenie wniosku o wpisanie hipoteki również podlega opłacie w kwocie 200 zł. Po spłacie pożyczki hipoteka wygasa.  Formalnie wykreślenie hipoteki wymaga złożenia wniosku do sądu gospodarczego o jej wykreśleniu z księgi wieczystej.

Niezależnie od tego czy pożyczki pod hipotekę udziela bank czy instytucja pozabankowa pożyczkodawca bada zdolność kredytową pożyczkobiorcy czyli jego zdolność do spłaty zaciągniętego zadłużenia. 

W celu ustalenia wartości nieruchomości banki i część instytucji pożyczkowych wymaga aktualnego operatu szacunkowego wykonanego przez rzeczoznawcę. Koszt przygotowania takiego dokumentu pokrywa pożyczkobiorca. Czasami wymagane jest również ich  ubezpieczenie nieruchomości i przelanie praw do tego ubezpieczenia na pożyczkodawcę.

Każdy pożyczkobiorca ustanawiający hipotekę na nieruchomości musi mieć świadomość,  że w przypadku niespłacenia pożyczki pożyczkodawca może  skorzystać z ustanowionego zabezpieczenia i dochodzić swoich roszczeń w sądzie. W efekcie może prowadzić to do egzekucji komorniczej z tej nieruchomości i jej sprzedaży.

Niespłacona pożyczka na firmę-  jak zminimalizować negatywne skutki?

Warto również wiedzieć, że zobowiązanie hipotecznie nie ulega przedawnieniu. Poza tym, jeżeli pożyczkobiorca sprzeda lub umową darowizny przekaże na inną osobę taką nieruchomość z wpisaną hipoteką, to  roszczenie o spłatę zobowiązania przechodzi na nowego właściciela nieruchomości.

WAŻNE!

INDOS SA sam szacuje wartość nieruchomości i nie wymaga przedstawienia przez pożyczkobiorcę operatu szacunkowego.

Czym różni się pożyczka pod zastaw nieruchomości od kredytu hipotecznego?

Główna różnica pomiędzy kredytem hipotecznym a pożyczką pod zastaw nieruchomości tkwi w celu, na jaki przeznaczone mogą zostać pieniądze. Środki z kredytu hipotecznego mogą służyć wyłącznie na budowę lub zakup nieruchomości. Z kolei pożyczka hipoteczna może zostać wykorzystana na dowolny cel np. zakup materiałów budowlanych, zapłatę podwykonawcom itp. Pożyczka hipoteczna może zostać udzielona przez bank lub pozabankową instytucję finansową, natomiast kredytów hipotecznych udzielają wyłącznie banki.

Finansowanie dla firmy - sprawdź jakie masz możliwości

Pożyczki pod zastaw na rzeczach ruchomych

Zabezpieczeniem pożyczek pod zastaw na rzeczach ruchomych udzielanych podmiotom gospodarczym mogą być środki trwałe (maszyny, urządzenia, środki transportu) inne niż nieruchomości i niektóre zbywalne prawa (np. akcje, obligacje, rachunki). Stronami stosunku prawnego zastawu jest zastawnik - wierzyciel, którego wierzytelność została zabezpieczona zastawem oraz zastawca - właściciel rzeczy, na której ustanawia się zastaw.

Instytucje finansowe zazwyczaj udzielają finansowania w wysokości od 50 % do 80% wartości zastawianego środka trwałego. Ustanowienie zastawu na ruchomościach nie wyklucza weryfikacji przez instytucję finansową zdolności kredytowej pożyczkobiorcy oraz wymogu podania przez niego potencjalnego źródła spłaty zaciągniętej pożyczki.

Zazwyczaj mamy do czynienia z dwoma rodzajami zastawu:

  1. zastaw zwykły
  2. zastaw rejestrowy

Zastaw zwykły polega on na tym, że w zamian za pożyczenie określonej kwoty pieniężnej zastawca przekazuje zastawnikowi określoną ruchomość (np. maszynę), która pozostaje w jego władaniu do czasu zwrotu pożyczonej kwoty. Samo zawarcie umowy nie jest czynnością wystarczającą do ustanowienia zastawu - konieczne jest faktyczne wydanie rzeczy zastawnikowi lub innej osobie, na którą obie strony wyraziły zgodę, chyba że znajduje się ona już w jej posiadaniu.

Zastaw rejestrowy uznawany jest za kwalifikowaną formę zastawu. Wymaga on zawarcia umowy zastawu w formie pisemnej. Jednak samo zawarcie umowy nie oznacza ustanowienia zastawu. Należy także złożyć  wniosek o zarejestrowanie takiej umowy do sądu gospodarczego właściwego dla miejsca siedziby lub zamieszkania pożyczkobiorcy (zastawnika).  Obowiązek złożenia takiego wniosku leży zazwyczaj po stronie firmy udzielającej pożyczki. Do wniosku do sądu należy dołączyć umowę zastawu oraz  potwierdzenie wniesienia opłaty w wysokości 200 zł za wpisanie zastawu do rejestru. Koszt ten ponosi pożyczkobiorca. 

Cechą charakterystyczną zabezpieczenia w formie zastawu rejestrowego jest to, że właścicielem ruchomości pozostaje nadal pożyczkobiorca. Nie musi on wydawać przedmiotu zastawu pożyczkodawcy i może nadal go użytkować.

Umowa zastawnicza może zabraniać zastawcy zbycia lub obciążania przedmiotu zastawu przed wygaśnięciem zastawu rejestrowego.

Zastaw zawsze zabezpiecza roszczenia wynikające z określonej umowy,  a jego istnienie jest ściśle związane z istnieniem tego roszczenia (jest to tzw. akcesoryjność zastawu). W przypadku zaspokojenia roszczenia, wygasa również zastaw ustanowiony w celu jej zabezpieczenia. Wykreślenie zastawu rejestrowego wymaga złożenia odpowiedniego wniosku do sądu.

W przypadku pojazdów posiadających dowód rejestracyjny firma finansowa zazwyczaj żąda odnotowania w dowodzie rejestracyjnym zastawu na jej rzecz. Taka wpisana  adnotacja o ustanowieniu zastawu w dowodzie rejestracyjnym ogranicza w istotny sposób możliwość pokrzywdzenia pożyczkodawcy na skutek zbycia przez pożyczkobiorcę  przedmiotu zastawu osobie trzeciej (osobie trzeciej trudniej jest wykazać nabycie w dobrej wierze i bez zamiaru pokrzywdzenia zastawnika).

W przypadku braku spłaty  pożyczki pożyczkodawca może dochodzić swoich roszczeń w postępowaniu sądowym, a potem w postępowaniu egzekucyjnym. Zazwyczaj to komornik sprzedaje  przedmiot zastawu rejestrowego  w drodze licytacji publicznej. Ustawa dotycząca zastawu dopuszcza także możliwość zaspokojenie pożyczkodawcy  poprzez  przejęcie przez niego na własność przedmiotu zastawu rejestrowego (np. wierzytelności z rachunku bankowego, na której ustanowiono zastaw; rzeczy występujących powszechnie w obrocie towarowym).

Oprócz wcześniej wspomnianej opłaty sądowej za wpisanie zastawu do rejestru  w wysokości 200 zł pożyczkodawca może ponieść jeszcze dwa rodzaje kosztów związanych z ustanowieniem zabezpieczenia w formie zastawu rejestrowego.

Po pierwsze, określenie wartości przedmiotu zastawu może pociągać za sobą koszty wynikające z konieczności dokonania jego wyceny  przez rzeczoznawcę, jednak nie jest to wymóg stosowany przez wszystkie instytucje finansowe.

Po drugie, pożyczkodawca może też wymagać ubezpieczenia przedmiotu zastawu i scedowania praw do tego odszkodowania.

Pożyczka dla firm – kompletny przewodnik w 4 krokach >>

Pożyczka lombardowa a pożyczka pod zastaw rejestrowy

W ramach pożyczki lombardowej podmiot gospodarczy uprawniony do prowadzenia działalności lombardowej zobowiązuje się oddać do dyspozycji konsumenta środki pieniężne, a konsument – do zapłaty całkowitej kwoty do spłaty w oznaczonym terminie oraz do ustanowienia zabezpieczenia lombardowego.

Pożyczka lombardowaPożyczka pod zastaw rejestrowy
Kto może udzielić?Lombard działający w formie spółki z o.o. lub SA z minimalnym wymaganym kapitałem wynoszącym 50 tys. zł., zarejestrowany w rejestrze prowadzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego.Bank, pozabankowa instytucja finansowa lub osoba fizyczna
Kwota pożyczki w stosunku do wartości przedmiotu zabezpieczeniaZazwyczaj do 60%Zazwyczaj do 80%
Przeniesienie własności przedmiotu zabezpieczeniaTakNie
Wydanie przedmiotu zabezpieczeniaTakNie
Konieczność wpisania do sądowego rejestru zastawówNieTak
Kto może sprzedać przedmiot zabezpieczenia?Lombard Zazwyczaj komornik

Nasza firma, Jako jeden z niewielu pożyczkodawców, ma w swojej ofercie zarówno pożyczki pod zastaw środków trwałych, jak i nieruchomości firmowych. Środki trwałe nie muszą być własnością pożyczkobiorcy, mogą pochodzić od osoby trzeciej.

Pożyczek w kwocie od 50 000 zł do 3 000 000 zł udzielamy na okres do 12 miesięcy. Wymagamy ubezpieczenia przedmiotu zastawu. Przed udzieleniem pożyczki weryfikujemy kondycję finansową pożyczkobiorcy, oceniamy jego zdolność do spłaty zobowiązania oraz sprawdzamy wpisy na jego temat w BIG, KRD i bazach wywiadowni gospodarczych.

Nie wymagamy przedstawienia przez pożyczkobiorcę wyceny przedmiotu zastawu. Wyceny takiej nasza firma dokonuje samodzielnie i bezpłatnie.

Do katalogu środków trwałych, przyjmowanych pod zabezpieczenie w formie zastawu należą:

  • MASZYNY BUDOWLANE: np. koparka, ładowarka, spychacz, walec, rozściełacz asfaltu,
  • ŚRODKI TRANSPORTU, zazwyczaj nie starsze niż 7 lat i przedstawiające jakąś wartość jednostkową: samochód osobowy, samochód ciężarowy, naczepa, ciągnik, motocykl, samolot, żaglówka; cysterna
  • MASZYNY SZEROKIEGO ZASTOSOWANIA: np. wycinarka plazmowa, obrabiarka
  • NIERUCHOMOŚCI np. grunty rolne, grunty budowlane, niezabudowane, działki zabudowane, domy letniskowe, mieszkania inwestycyjne właściciela.

WAŻNE!

W przypadku zastawu na nieruchomościach nie przyjmujemy na zabezpieczenie domów lub mieszkań zamieszkanych przez pożyczkobiorcę, nieruchomości w trakcie budowy, z wpisem o służebności w księdze wieczystej.

Pożyczka i kredyt – czym się różnią?

Przeczytaj również

Czas czytania: 6 minuty
19 października, 2023
Doradca Klienta, tel. 661 070 327 email: [email protected]
BĄDŹ NA BIEŻĄCO!
Otrzymuj powiadomienia o najświeższych artykułach

Zobacz naszą ofertę

FAKTORING JAWNY
Koniec z czekaniem na przelewy od kontrahentów.
Do 90% wartości faktury wypłacimy Ci w 24 h
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
Faktoring cichy
Finansowanie faktur bez cesji 
i informowania kontrahenta. Do 75% wartości faktury wypłacimy Ci w 24 h
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
Faktoring odwrotny
Spłacimy Twoje zobowiązania w 24 h i otrzymasz prolongatę terminu płatności do 90 dni

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
PożyczkI
Finansowanie dla firm na dowolny cel do 4 mln zł. Rozpatrzenie wniosku nawet w ciągu 1 dnia
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
INDOS SA ul. Kościuszki 63, 41-503 Chorzów
NIP: 627-23-51-283 | REGON: 276591100
Wpis do KRS: 0000343763 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach | Kapitał zakładowy: 7.126.560,00 zł wpłacony w całości
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram