Zapytaj
eksperta
Zapytaj
eksperta

Pożyczka dla firm - kompletny przewodnik w 4 krokach

Odkryj kiedy warto zdecydować się na pożyczkę dla firmy. Sprawdź kluczowe kroki do skorzystania z najlepszego finansowania zewnętrznego.

Krok pierwszy: Pożyczka dla firm - kiedy warto ją wziąć ?

Jest kilka zasad, o których powinien pamiętać każdy przedsiębiorca zanim sięgnie po jedną z form finansowania zewnętrznego.

Po pierwsze, trzeba zadbać o pozytywny efekt dźwigni finansowej, czyli. rentowność danego przedsięwzięcia powinna być wyższa niż koszt kapitału, który jest pożyczany na jego realizację. Innymi słowy firma powinna wygenerować zysk ze zlecenia, na realizację którego zaciąga pożyczkę.

Po drugie, pożyczony kapitał powinien być użyty do zwiększenia zdolności produkcyjnych lub wielkości sprzedaży firmy, a nie na jej bieżące potrzeby. Przedsiębiorca wykorzystuje wtedy efekt dźwigni finansowej. Firma rozwija się szybciej, niż w przypadku gdyby używała wyłącznie środków własnych.

Kolejną sprawą jest dobór źródła finansowania zewnętrznego, odpowiedniego dla danego przedsięwzięcia. Finansowanie w formie pożyczki ma zazwyczaj charakter jednorazowy i krótkoterminowy. W związku z tym, jest to dobre rozwiązanie w przypadku jednorazowego zapotrzebowania na dodatkowe środki finansowe,  np. wtedy, gdy przedsiębiorca potrzebuje środków do realizacji kontraktu o wyjątkowo wysokiej wartości i nie przewiduje, że podobna sytuacja może się powtórzyć w najbliższej przyszłości.

Jeśli firma potrzebuje dodatkowych środków w sposób ciągły np. na pokrywanie kosztów dokonywanych zakupów to warto rozważyć skorzystanie z innych źródeł finansowania np. faktoringu odwrotnego.

Więcej o źródłach finansowania małych i średnich przedsiębiorstw >>

Krok drugi: Jakie wymogi stawiają instytucje finansowe firmom ubiegającym się o pożyczkę?

Każda instytucja finansowa ma swoje zasady dotyczące udzielania firmom pożyczek. Jest jednak kilka wymogów, z którymi przedsiębiorca zetknie u większości pożyczkodawców:

 • Długość istnienia firmy na rynku. Większość instytucji finansowych udziela pożyczek firmom działającym ponad 12 m-cy.
 • Branża, w której działa firma. Instytucje finansowe nie udzielają finansowania branżom, które uważają za ryzykowne. Listy takich sektorów zmieniają się wraz z sytuacją w gospodarce. Aktualnie trudniej uzyskać pożyczki firmom z branż: budowlanej, transportowej i gastronomicznej.
 • Majątkowe zabezpieczenie transakcji. Wiele instytucji finansowych wymaga ustanowienia zabezpieczenia pożyczki w formie hipoteki na nieruchomości, ale są również pożyczkodawcy, którzy przyjmują na zabezpieczenie zastaw na środkach trwałych np. samochodach czy maszynach budowlanych.
  Dowiedz się więcej o pożyczkach pod zastaw >>
 • Źródło spłaty pożyczki. Podanie wiarygodnego źródło spłaty pożyczki, czyli z czego zobowiązanie zostanie spłacone jest podstawa do wyliczenia zdolności pożyczkowej wnioskodawcy. Przykładem wiarygodnego źródła spłaty pożyczki jest np. podpisana umowa/kontrakt na realizację robót.

Krok trzeci: Pożyczki pozabankowe dla firm - co wziąć pod uwagę porównując oferty?

Przed zaciągnięciem pożyczki warto sprawdzić nie tylko koszty użyczenia kapitału, ale również pozostałe warunki na jakich udzielana jest pożyczka na firmę. Ważne jest także przeanalizowanie ewentualnych negatywnych skutków, jakie może spowodować brak spłaty pożyczki w założonym terminie.  

Do najważniejszych parametrów pożyczki, które zawiera każda umowa pożyczki należą:

 • Kwota pożyczki to suma wszystkich środków pieniężnych udostępnianych przez pożyczkodawcę. Kwoty pożyczki nie należy utożsamiać z kwotą, jaka zostanie wypłacona przez pożyczkodawcę. Często z tej sumy potrącane są opłaty pobierane przez instytucje finansową np. prowizja za udzielenie finansowania.
 • Okres spłaty pożyczki to czas na jaki zostaje udzielna pożyczka
 • Okres karencji to okres następujący po upływie terminu spłaty pożyczki, w którym pożyczkodawca oczekuje na płatność bez podejmowania działań windykacyjnych.
 • LTV to stosunek kwoty pożyczki do wartości zabezpieczenia.
 • Rodzaj rat. Spłata pożyczki może następować w ratach równych, malejących lub w formie raty balonowej.

Koszty pożyczki składają się z części odsetkowej i pozaodsetkowej. W przypadku pożyczek dla przedsiębiorców przepisy prawne określają maksymalną wysokość kosztów odsetkowych, natomiast pozostawią przedsiębiorcom dowolność w zakresie kosztów pozaodsetkowych.

Odsetkowe koszty pożyczki to inaczej odsetki kapitałowe, oprocentowanie, czyli podstawowy koszt, który pożyczkobiorca ponosi w związku z zaciągnięciem kredytu lub pożyczki. Do odsetkowych kosztów pożyczki zaliczają się także odsetki za opóźnienie. Przysługują one pożyczkodawcy, jeśli pożyczkobiorca opóźnia się ze spłatą pożyczki.

Pozaodsetkowe koszty pożyczki to wszystkie koszty jakie pożyczkobiorca ponosi w związku z udzieleniem i korzystaniem z pożyczki z wyłączeniem wcześniej omówionych kosztów odsetkowych. Przykładowo mogą się na nie składać poniższe opłaty:

 • Prowizja za uruchomienie finansowania
 • Opłata przygotowawcza związana ze sporządzeniem umowy
 • Koszty usług dodatkowych (ubezpieczenia, ustanowienia zabezpieczeń, koszty pozyskiwania raportów z wywiadowni gospodarczych dotyczących pożyczkobiorcy, opłaty notarialne),
 • Opłaty związane z odroczeniem terminu spłaty pożyczki
 • Opłaty wynikające z niedotrzymania terminu płatności pożyczki np. wysyłka monitów
 • Daniny o charakterze publicznoprawnym

Porównanie kosztów pożyczki nie jest wcale łatwym zadaniem. Zestawianie RRSO pożyczek czyli Rzeczywistej Rocznej Stopy Oprocentowania z różnych instytucji finansowych jest miarodajne tylko wtedy, gdy analizujemy oferty pożyczek przygotowane według identycznych parametrów, gdy takie same są zarówno kwoty pożyczek, okres spłaty, jak i sposób spłaty. Jeśli nie wszystkie parametry pożyczki są identyczne, oprócz porównania RRSO, warto wyliczyć i porównać kwotę całkowitego kosztu pożyczki.

Odsetki maksymalne od pożyczki, maksymalne RRSO – co to jest, ile aktualnie wynosi? >>

Krótki przewodnik po WIBOR® >>

Wybierając spośród różnych ofert warto wybrać takiego pożyczkodawcę, który dostosuje harmonogram spłat pożyczki np. do przewidywanych przez przedsiębiorcę terminów otrzymania zapłaty od jego kontrahentów. Łatwiej wtedy utrzymać terminowość w spłacie rat.

Bardzo ważne jest także sprawdzenie jaka jest procedura pożyczkodawcy w sytuacji, gdy pożyczka będzie niespłacona w terminie oraz czy jest możliwość wydłużenia terminu spłaty i skorzystania z okresu karencji w spłacie pożyczki.

Najlepsza pożyczka na firmę – sprawdź jak ją wybrać w 3 krokach >>

Różnica w podejściu do zabezpieczeń między bankami a pozabankowymi firmami finansowymi jest zasadnicza. Bank nie akceptuje innych zabezpieczeń niż weksel, poręczenie bankowe i hipoteka na nieruchomości. INDOS SA w zakresie zabezpieczeń wykazuje dużą elastyczność. Dostosowujemy rodzaj zabezpieczeń do kwoty pożyczki.  Zabezpieczeniem może być:

 • poręczenie majątkowe osoby lub spółki trzeciej
 • zastaw rejestrowy na środkach trwałych
 • hipoteka na nieruchomości
 • przewłaszczenie nieruchomości na zabezpieczenie

W przypadku zabezpieczenia wymaganego przez bank niejednokrotnie do kosztu jego ustanowienia dochodzi opłata za sporządzenie wyceny nieruchomości. W naszym przypadku, wyceny przedmiotu zabezpieczenia dokonujemy bezpłatnie, we własnym zakresie.

Warto również wziąć pod uwagę negatywny scenariusz i dodatkowo sprawdzić, jakie finansowe konsekwencje spotkają nas w przypadku braku terminowej spłaty pożyczki. Oprócz podwyższonego oprocentowania pożyczki po upływie terminu spłaty, przedsiębiorca może być obciążany kosztami wszelkiego rodzaju czynności windykacyjnych np. kosztami monitów i wezwań do zapłaty oraz karami umownymi. Na wypadek braku możliwości terminowej spłaty pożyczki warto sprawdzić:

 • możliwość wydłużenia terminu spłaty pożyczki
 • koszty związane z nieterminową spłatą
 • w jakiej sytuacji pożyczkodawca dokonuje wpisu do rejestrów dłużników

Niespłacona pożyczka na firmę -  jak zminimalizować negatywne skutki?>>

Biorąc pod uwagę cel, na który maja być przeznaczone środki z pożyczki lub sposób zabezpieczenia pożyczki możemy wyróżnić kilka najpopularniejszych rodzajów pożyczek dla firm.

Pożyczka dla firm pod zastaw na rzeczach ruchomych

Zabezpieczeniem pożyczek pod zastaw na rzeczach ruchomych udzielanych podmiotom gospodarczym mogą być środki trwałe (maszyny, urządzenia, środki transportu) inne niż nieruchomości i niektóre zbywalne prawa (np. akcje, obligacje, rachunki). Cechą charakterystyczną zabezpieczenia w formie zastawu rejestrowego jest to, że właścicielem ruchomości pozostaje nadal pożyczkobiorca. Nie musi on wydawać przedmiotu zastawu pożyczkodawcy i może nadal go użytkować.

Pożyczka dla firm pod zastaw nieruchomości

Pożyczka pod zastaw nieruchomości może zostać udzielona pod zastaw domu, mieszkania własnościowego, działki lub innej nieruchomości komercyjnej. Zastaw na nieruchomości polega na ustanowieniu hipoteki na wskazanej nieruchomości do czasu spłaty pożyczki.

Pożyczka dla firm pod kontrakt

Ten rodzaj pożyczek dedykowany jest dla przedsiębiorców, którym w czasie realizacji zlecenia zabrakło środków na jego wykonanie. Źródłem spłaty tego rodzaju pożyczek może być np. zapłata za realizację robót budowlanych z przetargu.

Pożyczka dla firm na dowolny cel

Pożyczkobiorca korzystający z tego rodzaju pożyczki ma możliwość przeznaczenia środków na dowolny cel, np.: spłatę zobowiązań wobec swoich dostawców, zakup materiałów do produkcji, zakup nieruchomości, zakup maszyn i urządzeń, bieżącą poprawę płynności finansowej.

Najlepsza pożyczka na firmę – sprawdź jak ją wybrać w 3 krokach >>

Krok czwarty: Pozabankowa pożyczka dla firm - jak ją wziąć?

Aby otrzymać pożyczkę biznesową, firma musi przede wszystkim posiadać zdolność kredytową, czyli być w stanie w uzgodnionym terminie spłacić zobowiązania wobec instytucji finansowej. 

Każda firma finansowa inaczej oblicza zdolność kredytową podmiotów ubiegających się o pozyskanie kapitału. Jednak ogólna zasada dotycząca oceny zdolności kredytowej jest jedna. Chodzi o ustalenie kwoty nadwyżki finansowej generowanej przez podmiot gospodarczy. Aby ją oszacować instytucje finansowe porównują dochody przedsiębiorstwa z ponoszonymi kosztami. Obliczona kwota musi być wystarczająca do spłaty rat zaciągniętej pożyczki.

Pierwszym krokiem do zaciągnięcia pożyczki jest złożenie wniosku o pożyczkę, w którym przedsiębiorca podaje przede wszystkim potrzebną kwotę  i proponowany okres, na jaki chce zaciągnąć zobowiązanie. Oprócz tego we wniosku podaje się inne dane, które są niezbędne instytucji finansowej do oceny zdolności kredytowej. Udzielenie pożyczki przez instytucję finansową wiąże się także z koniecznością dołączenia do wniosku o pożyczkę takich dokumentów firmy jak:

 • dokumenty finansowe: w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej i spółki cywilnej – KPiR 2022, PIT 2021, w przypadku pozostałych spółek, zgłoszonych do KRS – bilans i RZiS za 2 lata
 • zaświadczenia z ZUS i US o zaleganiu /niezaleganiu w podatkach
 • propozycja zabezpieczenia. Mogą nimi być: cesje wierzytelności z kontraktów, nieruchomości oraz ruchomości tj. maszyny, urządzenia, środki transportu.

W zależności od rodzaju instytucji finansowej i  kwoty pożyczki rozpatrzenie takiego wniosku może trwać od kilkunastu godzin do kilku miesięcy.

Wynikiem rozpatrzenia wniosku jest decyzja kredytowa. Jest to deklaracja instytucji finansowej o tym, że udzieli lub nie udzieli finansowania firmie składającej wniosek o pożyczkę. Na ogół decyzja kredytowa jest ważna od 1 do 3 miesięcy. Termin ważność takiej decyzji zależy od procedur stosowanych przez dany bank czy pozabankową instytucję finansową.

Wniosek o pożyczkę - jak wypełnić, żeby nie został odrzucony >>

Przeczytaj również

Czas czytania: 6 minuty
6 marca, 2024
Doradca Klienta, tel. 799 075 838 email: [email protected]
BĄDŹ NA BIEŻĄCO!
Otrzymuj powiadomienia o najświeższych artykułach

Zobacz naszą ofertę

FAKTORING JAWNY
Koniec z czekaniem na przelewy od kontrahentów.
Do 90% wartości faktury wypłacimy Ci w 24 h
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
Faktoring cichy
Finansowanie faktur bez cesji 
i informowania kontrahenta. Do 75% wartości faktury wypłacimy Ci w 24 h
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
Faktoring odwrotny
Spłacimy Twoje zobowiązania w 24 h i otrzymasz prolongatę terminu płatności do 90 dni

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
PożyczkI
Finansowanie dla firm na dowolny cel do 4 mln zł. Rozpatrzenie wniosku nawet w ciągu 1 dnia
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
INDOS SA ul. Kościuszki 63, 41-503 Chorzów
NIP: 627-23-51-283 | REGON: 276591100
Wpis do KRS: 0000343763 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach | Kapitał zakładowy: 7.126.560,00 zł wpłacony w całości
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram