Zapytaj
eksperta
Zapytaj
eksperta

Windykacja należności– praktyczny przewodnik

Z problemem nieterminowej zapłaty spotyka się na co dzień nawet 80-90% firm w Polsce. Opóźnienie w zapłacie rzędu 14 dni powinno być wystarczającym sygnałem do rozpoczęcia czynności windykacyjnych. Z artykułu dowiesz się czym jest windykacja oraz znajdziesz odpowiedz na pytanie czy dochodzić swoich należności samodzielnie czy lepiej zlecić to zadanie firmie windykacyjnej.

Co to jest windykacja należności?

Windykacja to inaczej dochodzenie własności za pomocą środków określonych w obowiązujących przepisach prawnych. Windykacja określana jest również jako ściąganie długów czy dochodzenie należności.  Najczęściej mamy do czynienia z windykacją wierzytelności pieniężnych. W życiu gospodarczym windykowane są należności z faktur za zakupiony towar lub usługę, które nie zostały uregulowane przez kupującego w terminie płatności. Działania windykacyjne warto rozpocząć natychmiast, gdy powstaje zaległość płatnicza. Czas w tym przypadku zawsze działa na korzyść dłużnika, a każdy tydzień braku zapłaty zmniejsza prawdopodobieństwo odzyskania długu.

Wierzyciel, dłużnik, dług – sprawdź co oznaczają te pojęcia >>

Firmy windykacyjne to przedsiębiorstwa specjalizujące się  w odzyskiwaniu należności. Ich funkcjonowanie jest całkowicie legalne i regulowane przez ustawę o swobodzie działalności gospodarczej. Podstawą prawną działania firmy windykacyjnej może być:

  • Pełnomocnictwo i upoważnienie (windykacja na zlecenie) - firma windykacyjna działa w imieniu wierzyciela
  • Powierniczy przelew wierzytelności (windykacja powiernicza) - firma windykacyjna staje się wierzycielem.

Windykacja na zlecenie a windykacja powiernicza – porównanie >>

Czy windykacja jest legalna?

W społeczeństwie pokutuje negatywna opinia o firmach windykacyjnych, która jest wynikiem krzywdzących i nieprawdziwych stereotypów o tym, że działania windykacyjne są nielegalne, a firmy windykacyjne swoimi działaniami łamią prawo. Tymczasem działanie firm windykacyjnych jest całkowicie legalne, a prawo polskie pozwala na podejmowanie wszelkich działań zmierzających do dochodzenia swojej własności, które nie łamią obowiązujących przepisów ani nie stoją w sprzeczności z porządkiem prawnym.

Profesjonalne i działające etycznie firmy windykacyjne pomagają w likwidowaniu zatorów płatniczych w gospodarce. Przywracają płynność finansową uczciwym przedsiębiorcom, pomagając im w dochodzeniu należności od nierzetelnych kontrahentów, kredytujących się ich kosztem. Wielokrotnie jest to dla firm-wierzycieli ostatnia deska ratunku przed bankructwem.

Firma windykacyjna - czego możesz oczekiwać podejmując współpracę? >>

Dylemat: windykacja zewnętrzna czy windykacja samodzielna?

Przedsiębiorcy, którzy mają problem z niezapłaconą fakturą zastanawiają się czy próbować odzyskać należność samodzielnie czy zlecić windykację profesjonalnej firmie. Windykacja należności we własnym zakresie to dobre rozwiązanie na sam początek. Przedsiębiorcy podejmują próby samodzielnego wyegzekwowania płatności, ponieważ nie chcą ponosić dodatkowych kosztów oraz chcą w pełni kontrolować wszystkie działania windykacyjne. Jednak samodzielne działania bywają nieskuteczne i trzeba poświęcić na to dużo czasu. Nie są one również bezkosztowe. Dlatego, jeśli własne próby odzyskania należnych pieniędzy nie przynoszą efektów, warto skorzystać z pomocy profesjonalnego windykatora.

Prawnik czy firma windykacyjna - co lepiej wybrać do wyegzekwowania należności?

Etapy windykacji w firmie windykacyjnej

Profesjonalne dochodzenia należności składa się z kilku etapów.

Przed podpisaniem umowy

W naszej firmie zanim podpiszemy umowę windykacyjną z Klientem przeprowadzamy bezpłatny wywiad gospodarczy i badamy kondycję finansową dłużnika. Ustalamy między innymi jego aktualną sytuację prawną, składniki majątku i źródła przychodów. W ten sposób oceniamy szanse na wyegzekwowanie należności i określamy wysokość prowizji. Jeśli dłużnik nie jest w upadłości, likwidacji lub prowadzona wobec niego egzekucja komornicza nie została zakończona bezskutecznie proponujemy Klientowi podpisanie umowy.

Windykacja polubowna (przedsądowa)

Pierwszy etap windykacji to windykacja polubowna (windykacja przedsądowa). Jej głównym celem jest doprowadzenie do dobrowolnej spłaty długu przez dłużnika. Nie ograniczamy się tu do wysyłania e-maili i pism. Nasi windykatorzy prowadzą z dłużnikiem bezpośrednie negocjacje, niejednokrotnie się z nim osobiście spotykają (windykacja terenowa). Działania te podejmowane są, aby skłonić dłużnika do uznania długu lub podpisania ugody. Jeśli do tego dojdzie monitorujemy terminową spłatę należności i pilnujemy, aby zobowiązanie podjęte przez dłużnika było realizowane zgodnie z założeniami.

Ugoda z dłużnikiem – jak prawidłowo ją wynegocjować i zawrzeć>>

Windykacja sądowa

Dłużnik nie zawsze jest skory do podpisania ugody lub też przestaje ją realizować. Wówczas warto rozważyć przejście do kolejnego etapu dochodzenia należności - windykacji sądowej.

Sprawy o zapłatę mogą być rozpoznawane w czterech głównych trybach postępowania sądowego w:

Celem postępowania sądowego jest uzyskanie wyroku lub nakazu zapłaty, będącego podstawą postępowania zabezpieczającego, a później egzekucyjnego. Na drogę postępowania sądowego warto wstępować wtedy, gdy mamy wiedzę, że dłużnik posiada majątek i/lub czerpie dochody, które mogą być źródłem spłaty jego zobowiązania. Jeśli nie jesteśmy w ten sposób przygotowani do rozprawy sądowej i egzekucji komorniczej to ich wszczynanie może nie tylko nie przynieść efektu w postaci spłaty zobowiązania przez dłużnika, ale również narażać wierzyciela na dodatkowe, niemożliwe do odzyskania koszty.

Nasi prawnicy specjalizują się w prowadzeniu spraw gospodarczych i mają w tym zakresie ogromne doświadczenie. Na etapie postępowania sądowego zapewniamy Klientowi pełną obsługę prawną: począwszy od przygotowania i złożenia w sądzie odpowiednich dokumentów, aż po reprezentowanie go przed sądem.

Nasza firma kredytuje koszty zastępstwa procesowego w postępowaniu sądowym. Oznacza to, że klient w ogóle nie ponosi kosztów adwokackich, ponieważ po rozstrzygnięciu sprawy na jego korzyść pokrywa je dłużnik.

Jak działa dochodzenie należności w e-sądzie? >>

Egzekucja komornicza

Po uzyskaniu prawomocnego wyroku, kierujemy sprawę  do egzekucji komorniczej. Kierując do komornika wniosek o rozpoczęcie egzekucji, INDOS SA ma rozeznanie w tym, co może być źródłem spłaty długu. Rola windykatora jest tutaj ogromna. To właśnie on wskazuje odpowiedni majątek, sprawuje kontrolę nad przebiegiem procesu egzekucji, począwszy od ustalenia najkorzystniejszego terminu czynności komorniczych, po osobiste w nich uczestnictwo. Klient nie ponosi kosztów adwokackich w egzekucji.

Windykacja po bezskutecznej egzekucji

Zdarza się jednak, że komornikowi nie uda się wyegzekwować należności i  umarza postępowanie egzekucyjne. Po otrzymaniu zawiadomienia o bezskutecznej egzekucji wierzyciel w każdym czasie może złożyć ponowny wniosek egzekucyjny. Sytuacja majątkowa dłużnika może się z czasem poprawić np. może on założyć nowy, dobrze prosperujący biznes. W przypadku bezskutecznej egzekucji komorniczej INDOS w całości bierze koszty zastępstwa procesowego na siebie.

Bezskuteczna egzekucja komornicza – udowadniamy, że to nie same straty >>

Windykacja bezpośredniaWindykacja pośrednia
Polega ona na bezpośrednich kontaktach z dłużnikiem zarówno w formie negocjacji przez telefon, jak i osobistych spotkań windykatora z dłużnikiem.W ramach windykacji pośredniej firma windykacyjna koncentruje swoje działania na takich środkach komunikacji z dłużnikiem jak pisma (monity, wezwania do zapłaty, propozycje ugody) wysyłane pocztą, korespondencja elektroniczna (e-maile) oraz kontakt telefoniczny - smsy.

Na czym polega windykacja terenowa?

Windykacja terenowa to nic innego jak osobiste spotkania windykatora z dłużnikiem. Ma ona na celu zwiększenie presji na spłatę zaległych zobowiązań.

Dzięki wizycie u dłużnika windykator może:

  • lepiej ocenić sytuacje finansową dłużnika, sprawdzić jak w rzeczywistości funkcjonuje jego biznes, rozpoznać składniki majątku dłużnika i ewentualne źródła spłaty długu
  • uzgodnić z dłużnikiem harmonogram spłaty zobowiązań, podpisać ugodę i uzyskać uznanie długu
  • skuteczniej niż listowne czy e-mailowe wezwanie do zapłaty zmotywować dłużnika do spłaty należności.
Windykacja miękkaWindykacja twarda
Windykacja miękka to inaczej mówiąc windykacja polubowna. Jej głównym celem jest doprowadzenie do dobrowolnej spłaty długu przez dłużnika. Windykatorzy prowadzą z dłużnikiem negocjacje,  mające na celu ustalenie kwoty i terminu spłaty należności. Często efektem windykacji miękkiej jest podpisanie z dłużnikiem ugody.Windykacja twarda to windykacja z użyciem środków przymusu prawnego, czyli postępowanie sądowe oraz egzekucja komornicza.
Windykacja powierniczaWindykacja na zlecenie
Firma windykacyjna działa na podstawie powierniczego przelewu wierzytelności i wstępuje czasowo w prawa i obowiązki pierwotnego wierzyciela i wobec dłużnika występuje w roli nowego wierzyciela.Firma windykacyjna działa na podstawie udzielonego pełnomocnictwa (nie dochodzi do cesji wierzytelności, a firma windykacyjna reprezentuje pierwotnego wierzyciela).
Windykacja B2CWindykacja B2B
Windykacja B2C (business to consumer) to dochodzenie tzw. należności konsumenckich. W przypadku windykacji B2C wierzycielem jest podmiot gospodarczy (firma np. bank, dostawca internetu czy telewizji, operator sieci komórkowej) a dłużnikiem osoba fizyczna, czyli konsument. Windykacja B2B (business to business) to odzyskiwanie należności pochodzących z obrotu gospodarczego, gdzie zarówno dłużnik jak i wierzyciel są podmiotami gospodarczymi (firmami).

Windykacja B2B a windykacja B2C - czym się różnią? >>

Nasza firma nie pobiera żadnych opłat stałych, wstępnych ani abonamentowych. Nasze jedyne wynagrodzenie to prowizja od odzyskanych od dłużnika kwot.  Wysokości prowizji zależy od szans na odzyskanie należności. Jej obliczenia dokonuje się w oparciu o wiele kryteriów, do których należą m.in.: termin wymagalności i nominał wierzytelności oraz kondycja finansowa dłużnika. Czynniki te decydują o nakładach pracy i kosztach, jakie trzeba ponieść, aby odzyskać należność.

Prowizja za windykację zwykle wynosi od kilku do kilkunastu procent wartości dochodzonej wierzytelności (ale nie mniej niż 250 zł). Wysokość prowizji można doprecyzować w umowie w postaci tabeli (robi się tak przy większej ilości spraw, z różnym nominałem)  lub wyceniać indywidualnie (sprawdza się w przypadku pojedynczych zleceń). Klient ponosi również koszty na etapie sądowym i komorniczym. Ich wysokość uzależniona jest od rodzaju podejmowanych czynności i wynosi od kilkudziesięciu do kilkuset złotych. Największe koszty trzeba ponieść, jeśli dokonuje się egzekucji komorniczej z nieruchomości. Wówczas ich wysokość to kilka tysięcy złotych. Klient nie ponosi kosztów adwokackich, które kredytujemy.

Trzeba jednak pamiętać, że wszystkie koszty (sądowe, egzekucyjne, urzędowe) są zwracane przez dłużnika w pierwszej kolejności.

Niezapłacona faktura. 8 rzeczy, które warto zrobić, gdy dłużnik nie płaci >>

Profesjonalna firma windykacyjna, aby zająć się dochodzeniem należności potrzebuje odpowiedniego jej udokumentowania. Podstawowym dokumentem jest faktura wystawiona za zrealizowaną sprzedaż czy świadczoną usługę. Jeśli posiadasz inne dokumenty potwierdzające zdarzenie gospodarcze  np. protokół odbioru, WZ, CMR lub inne tego typu dokumenty to warto je również przekazać firmie windykacyjnej.

Przed podpisaniem umowy firma windykacyjna ustala aktualną sytuację prawną, składniki majątku i źródła przychodów dłużnika. W ten sposób ocenia szanse na wyegzekwowanie należności. Od nich zależy decyzja o przyjęciu lub rezygnacji ze zlecenia windykacji. Wyniki takiej analizy pozwalają również ocenić nakład pracy i koszty, jakie trzeba ponieść, aby odzyskać dług. Na tym etapie określana jest wysokość prowizji za odzyskanie należności.

Po wynegocjowaniu zasad współpracy strony podpisują stosowną umowę (windykacja powiernicza lub na zlecenie). Następnie firma windykacyjna podejmuje kolejne kroki zgodnie z omówionymi wcześniej etapami windykacji.

Jak zlecić windykację? Przewodnik krok po kroku >>

Zgodnie z obowiązującym prawem przedsiębiorca może pomniejszyć kwotę swojego przychodu o kwotę należności, które nie zostały zapłacone przez jego kontrahentów. W praktyce oznacza to, że nie musi już odprowadzać podatków od kwoty nieuregulowanych płatności. Jest to tzw. ulga na złe długi.

Również decydując się na skorzystanie z usług profesjonalnej firmy windykacyjnej przedsiębiorca nadal może  skorzystać z ulgi na złe długi. Te dwa działania mogą się wzajemnie uzupełniać. Warunkiem jest wybór właściwej formy odzyskania należności, która jest windykacja na zlecenie. Przedsiębiorca nadal pozostaje jedynym wierzycielem i to on dokonuje wszelkich rozliczeń podatkowych z tytułu tej wierzytelności.

Więcej na temat ulgi na złe długi>>

Przeczytaj również

Czas czytania: 6 minuty
12 marca, 2024
Doradca Klienta, tel. 661 073 384 email: [email protected]
BĄDŹ NA BIEŻĄCO!
Otrzymuj powiadomienia o najświeższych artykułach

Zobacz naszą ofertę

FAKTORING JAWNY
Koniec z czekaniem na przelewy od kontrahentów.
Do 90% wartości faktury wypłacimy Ci w 24 h
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
Faktoring cichy
Finansowanie faktur bez cesji 
i informowania kontrahenta. Do 75% wartości faktury wypłacimy Ci w 24 h
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
Faktoring odwrotny
Spłacimy Twoje zobowiązania w 24 h i otrzymasz prolongatę terminu płatności do 90 dni

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
PożyczkI
Finansowanie dla firm na dowolny cel do 4 mln zł. Rozpatrzenie wniosku nawet w ciągu 1 dnia
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
INDOS SA ul. Kościuszki 63, 41-503 Chorzów
NIP: 627-23-51-283 | REGON: 276591100
Wpis do KRS: 0000343763 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach | Kapitał zakładowy: 7.126.560,00 zł wpłacony w całości
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram