Zapytaj
eksperta
Zapytaj
eksperta

Faktoring a forfaiting

Faktoring i forfaiting to dwa różne instrumenty finansowe, które pomagają przedsiębiorcom w zarządzaniu płynnością finansową oraz zabezpieczaniu się przed ryzykiem niewypłacalności kontrahentów. Rozwiązania te różnią się pod względem struktury, zakresu usług oraz rodzajów transakcji, które obejmują. W dalszej części poruszymy kwestie dotyczące porównania: faktoring a forfaiting. Omówimy szczegółowo, czym jest faktoring, jakie są jego główne korzyści, strony umowy faktoringu, rodzaje faktoringu oraz kiedy warto go wybrać. Następnie przedstawimy, na czym polega forfaiting, jak przebiega schemat forfaitingu, jakie są główne korzyści związane z tym rozwiązaniem, strony umowy forfaitingu, rodzaje forfaitingu oraz kiedy warto się na niego zdecydować.

Faktoring to usługa finansowa, która polega na finansowaniu należności wynikających z faktur sprzedaży towarów lub usług. Podstawowymi funkcjami faktoringu są: finansowanie, zarządzanie należnościami oraz zabezpieczanie ryzyka niewypłacalności kontrahentów. Faktoring dotyczy faktur, których termin płatności zazwyczaj wynosi maksymalnie 210 dni. Tym rodzajem finansowania można objąć zarówno pojedyncze faktury i jak i cały obrót z danym kontrahentem lub wszystkimi kontrahentami.

1. odbiorca składa zamówienie u dostawcy

2. dostawca dostarcza produkt lub/i usługę odbiorcy i wystawia fakturę

3. dostawca przedstawia faktorowi  fakturę do wykupu

4. faktor płaci dostawcy większą część kwoty wierzytelności (80-95% kwoty faktury)

5. odbiorca spłaca faktorowi należność (100% kwoty faktury)

6. faktor wypłaca pozostałą wartość dostawcy faktury

W umowie faktoringowej występują dwie strony: faktorant (dostawca) oraz faktor (instytucja finansowa). Uczestnikiem transakcji faktoringowej, który nie jest stroną w umowie faktoringu jest odbiorca - płatnik faktoringowy.

Jedną z głównych korzyści płynących z faktoringu jest natychmiastowa płatność. Dzięki temu przedsiębiorstwo może szybko uzyskać środki na bieżące potrzeby, co przekłada się na lepszą płynność finansową. Ponadto, faktoring ogranicza ryzyko niewypłacalności kontrahentów, gdyż firma faktoringowa zajmuje się ich weryfikację oraz monitoringiem należności.

Rynek usług finansowych oferuje przedsiębiorcom wiele rodzajów faktoringu i każda firma może wybrać najbardziej odpowiadający jej potrzebom wariant tej usługi. Najważniejsze rodzaje faktoringu to:

 • faktoring pełny i niepełny - różnica polega na tym, czy firma finansowa przejmuje czy też nie przejmuje ryzyka niewypłacalności kontrahenta,
 • faktoring jawny i cichy - różnica polega na tym, czy płatnik faktoringowy musi czy nie musi wyrazić zgody na cesję wierzytelności
 • faktoring klasyczny i odwrotny - różnica polega na tym, czy finansowane są faktury sprzedażowe , czy faktury zakupowe

Rodzaje faktoringu. Poznaj ich zalety i wady różnych form faktoringu >>

Faktoring jest dobrym rozwiązaniem dla firm, które:

 • wystawiają faktury z wydłużonym terminem płatności i chcą przyspieszyć zapłatę
 • chcą być bardziej konkurencyjne i udzielać swoim klientom kredytu kupieckiego bez zachowania własnej płynności finansowej
 • chcą zmobilizować kontrahentów do terminowego wywiązywania się z płatności.

Forfaiting polega na wykupie przez instytucję finansową (forfaitera) wierzytelności handlowych od eksportera za określoną kwotę, zwykle niższą od ich wartości nominalnej.Forfaiting pełni dwie podstawowe funkcje:

 • gwarancyjną - zbywca wierzytelności zawsze otrzyma za nią zapłatę, forfaiter nie ma prawa do regresu,
 • finansującą - jest to forma zasilenia przedsiębiorstwa o kapitał obcy, oparta w głównej mierze na dyskoncie i akredytywach weksli, które mają odroczony termin płatności.

Umowa forfaitingu stosowana jest głównie w obrocie międzynarodowym do finansowania dużych wierzytelności. Może występować również w transakcjach krajowych dla należności o okresie spłaty od 1 roku do lat 10. Może dotyczyć wierzytelności handlowych, z weksla, a także leasingowych. Forfaiting nie zabezpiecza wierzytelności przyszłych, a tylko te, które już powstały, z tym że termin ich wymagalności nie może jeszcze upłynąć.

W transakcji forfaitingu uczestniczą 4 podmioty:

 • forfaitysta, eksporter - strona transakcji dokonująca sprzedaży produktów lub/i usług, korzystająca z usługi forfaitingu
 • forfaiter, instytucja wykupująca należność, która w zamian za to wypłaca pieniądze forfaityście (bank)
 • kontrahent, importer - strona transakcji dokonująca zakupu produktów lub/i usług
 • bank kontrahenta (importera)

W umowie forfaitingu występują dwie strony: forfaitysta (przedsiębiorstwo - eksporter) oraz forfaiter (instytucja finansowa, bank). Uczestnikami transakcji forfaitingu, którzy nie są stroną umowy są importer oraz jego bank.

 1. Eksporter sprzedaje towar za granicę
 2. Importer, czyli kontrahent, płaci za towar wekslem
 3. Eksporter sprzedaje weksel forfaiterowi (bankowi), za co otrzymuje zdyskontowaną wartość wierzytelności
 4. W dniu płatności weksla bank w kraju eksportera sprzedaje weksel
 5. Bank importera dokonuje przelewu należnych środków
 6. Bank importera przekazuje weksel do dłużnika
 7. Przekazanie pełnej sumy wekslowej

Główne korzyści forfaitingu to szybkie uzyskanie płatności przez eksportera oraz zabezpieczenie przed ryzykiem niewypłacalności kontrahentów. Ponadto forfaiting stanowi dla eksportera korzystny i najtańszy sposób finansowania jego transakcji, ponieważ pozwala uniknąć korzystania z kredytu dla sfinansowania odroczonych wierzytelności. Umowa forfaitingu zabezpiecza także przed niekorzystnymi zmianami wynikającymi ze zmian kursów walut.

Możne wyróżnić kilka rodzajów forfaitingu:

 • Forfaiting właściwy - nabywca wierzytelności przejmuje całe ryzyko płatności
 • Forfaiting niewłaściwy - nabywca obciąża sprzedającego różnego rodzaju kosztami związanymi z transakcją
 • Forfaiting pośredni - bank kupuje wierzytelności nie od eksportera lecz od innej instytucji forfaitingowej
 • Forfaiting tajny - umowa zostaje zawarta bez wiedzy importera
 • Forfaiting poszerzony - instytucja kupująca wierzytelności świadczy dodatkowe usługi na rzecz eksportera

Forfaiting jest przeznaczony dla dużych podmiotów gospodarczych, które realizują transakcje międzynarodowe (eksporterzy) o wysokiej wartości i chcą przyspieszyć płatność za zrealizowane dostawy oraz pozbyć się ryzyka niewypłacalności kontrahenta.

Faktoring a forfaiting - cechy wspólne i najważniejsze różnice

Najważniejszym podobieństwem faktoringu i forfaitingu jest to, że obie usługi finansowe opierają się na dyskontowaniu przez instytucję finansową wierzytelności z tytułu transakcji handlowych. Oprócz tego zasadniczego podobieństwa istnieją istotne różnice w sposobie funkcjonowania tych rozwiązań biznesowych

FaktoringForfaiting
Zakres umowy Umowa może dotyczyć jednej wierzytelności lub wieluUmowa dotyczy zawsze jednej wierzytelności
Rodzaj transakcji Dotyczy zarówno transakcji krajowych, jak i zagranicznych.Dotyczy najczęściej transakcji zagranicznych
Rodzaj firm dla jakich przeznaczona jest usługaZrówno małe podmioty gospodarcze, jak i duże firmyPrzeznaczony jest raczej dla dużych przedsiębiorstw, które prowadza handel zagraniczny, a swoje płatności zabezpieczają gwarancjami, wekslami lub akredytywami
Czas trwania umowyUmowa występuje w charakterze zarówno ciągłym, jak i okresowym - np. roczny lub dłuższy i obejmuje zarówno istniejące jak i przyszłe wierzytelnościJednorazowa, ponieważ w danym kontrakcie może być zawarta tylko jedna wierzytelność
Wypłacana kwotaNajczęściej 80-90% wartości faktury a reszta, gdy płatność zostanie uregulowana przez kontrahenta 100% wartości wierzytelności pomniejszonej o stopę forfaitingową

Źródło: Encyklopedia Zarządzania

Przeczytaj również

Czas czytania: 4 minuty
2 kwietnia, 2024
specjalista ds. marketingu, email: [email protected]
BĄDŹ NA BIEŻĄCO!
Otrzymuj powiadomienia o najświeższych artykułach

Zobacz naszą ofertę

FAKTORING JAWNY
Koniec z czekaniem na przelewy od kontrahentów.
Do 90% wartości faktury wypłacimy Ci w 24 h
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
Faktoring cichy
Finansowanie faktur bez cesji 
i informowania kontrahenta. Do 75% wartości faktury wypłacimy Ci w 24 h
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
Faktoring odwrotny
Spłacimy Twoje zobowiązania w 24 h i otrzymasz prolongatę terminu płatności do 90 dni

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
PożyczkI
Finansowanie dla firm na dowolny cel do 4 mln zł. Rozpatrzenie wniosku nawet w ciągu 1 dnia
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
INDOS SA ul. Kościuszki 63, 41-503 Chorzów
NIP: 627-23-51-283 | REGON: 276591100
Wpis do KRS: 0000343763 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach | Kapitał zakładowy: 7.126.560,00 zł wpłacony w całości
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram