Zapytaj
eksperta
Zapytaj
eksperta

Faktoring odwrotny i pożyczka biznesowa – porównanie

Faktoring odwrotny i pożyczka to dwa produkty finansowe, z których często korzystają  przedsiębiorcy, aby zapewnić swoim firmom środki na zapłatę należności podwykonawcom, na zakup maszyn czy materiałów do produkcji. W artykule wyjaśniam, kiedy korzystniej jest zaciągnąć pożyczkę, a kiedy przedsiębiorca powinien sięgnąć po faktoring odwrócony.

Czym jest faktoring odwrotny, a czym pożyczka biznesowa?

Faktoring odwrotny (odwrócony, zakupowy, zamówieniowy) to produkt finansowy, skierowany do firm dokonujących zakupów za gotówkę lub z krótkim terminem płatności, które chcą skorzystać z długoterminowego kredytu kupieckiego. Usługa polega na tym, że firma faktoringowa spłaca zobowiązania swojego klienta w ciągu 24 godzin lub zgodnie z ich terminem płatności. Wypłata środków dokonywana jest na podstawie przedstawionych przez klienta  faktur zakupowych  na konta bankowe wierzycieli klienta np. na konto hurtowni, w której dokonał zakupów. Natomiast klient reguluje należności wobec instytucji finansującej w dogodnym dla siebie czasie.  W naszej spółce maksymalna prolongata terminu płatności to 90 dni.

W przypadku korzystania z pożyczki, firma finansowa wypłaca przedsiębiorcy środki na jego konto bankowe. Może on przeznaczyć je na dowolny cel związany z prowadzoną działalnością gospodarczą. W naszej firmie maksymalny okres udzielenia pożyczki wynosi 12 m-cy.  

Faktoring odwrotny i pożyczka - różny charakter finansowania

Finansowanie w formie pożyczki ma zazwyczaj charakter jednorazowy i krótkoterminowy. Zarówno kwota pożyczki, jak i okres finansowania są z góry określone. Po spłacie pożyczki współpraca między pożyczkobiorcą i firmą finansową się kończy.

W związku z tym zaciągnięcie pożyczki jest dobrym rozwiązaniem w przypadku jednorazowego zapotrzebowania na dodatkowe środki finansowe,  np. przedsiębiorca potrzebuje środków do realizacji kontraktu o wyjątkowo wysokiej wartości i nie przewiduje, że podobna sytuacja może się powtórzyć najbliższej przyszłości.

Sytuacja wygląda zupełnie inaczej w przypadku faktoringu odwrotnego. Ten rodzaj finansowania ma charakter długoterminowy, powtarzalny i działa w oparciu o umowę zawartą na czas nieokreślony. Maksymalną kwotę zadłużenia klienta wyznacza limit faktoringowy, który działa na podobnej zasadzie jak limit odnawialny udzielany przez banki. Każda spłata (nawet częściowa), której dokona klient  zwalnia limit dostępnych środków i można finansować kolejne faktury. Klient może dokonać spłaty w każdej chwili, kiedy dysponuje wolnymi środkami i dzięki temu zmniejsza koszty finansowania. Klient może również wydłużyć termin zapłaty korzystając z okresu karencji.

Biorąc pod uwagę wymienione cechy faktoringu odwrotnego jest on dobrym rozwiązaniem dla  firm, które w sposób ciągły potrzebują dodatkowych środków na pokrywanie kosztów dokonywanych zakupów.

Faktoring odwrotny i pożyczka - różny sposób wypłaty środków

W ramach faktoringu odwrotnego firma finansująca wypłaca 100% wartości faktury, którą przedsiębiorca przekazuje do sfinansowania. Płatność może zostać dokonana za:

 • Faktury przed terminem płatności
 • Faktury, których termin płatności już zapadł
 • Faktury proforma
 • Faktury zaliczkowe
 • Opłaty wynikające z umów np. raty leasingowe czy kaucje

W przypadku pożyczki pożyczkobiorca otrzymuje umówioną kwotę na własne konto. Środki może przeznaczyć na dowolny cel związany z prowadzoną działalnością gospodarczą. Może więc dokonać opłat nieudokumentowanych fakturami czy rachunkami np. środki może przeznaczyć na wypłaty pensji dla pracowników, spłatę zadłużenia w ZUS czy US.

Faktoring odwrotny i pożyczka - różny sposób pobierania opłat

W przypadku faktoringu odwrotnego na koszty finansowania składają się:

 • Jednorazowa opłata przygotowawcza w wysokości do 3% przyznanego limitu faktoringowego. Wysokość tej opłaty zależy od kwoty limitu finansowania, kondycji finansowej klienta, branży w jakiej działa. Klient dokonuje tej opłaty na podstawie faktury wystawionej po podpisaniu umowy faktoringowej.
 • Odsetki faktoringowe w wysokości od 0,09% dziennie naliczane są jest proporcjonalnie do ilość dni finansowania. Faktura z tytułu odsetek jest wystawiana klientowi po dokonaniu przez niego spłaty zobowiązania.

Sprawdź zestawienie wszystkich kosztów faktoringu >>

Natomiast na koszty pożyczki składa się opłata przygotowawcza i odsetki kapitałowe. RRSO pożyczki w naszej firmie mieści się w przedziale od 20% do 40%. Opłata przygotowawcza potrącana jest z wypłacanej klientowi kwoty pożyczki. Odsetki liczone są proporcjonalnie do ilości dni finansowania. Fakturę z tytułu odsetek  od pożyczonej kwoty  klient otrzymuje do zapłaty w każdym miesiącu do czasu spłaty pożyczonego kapitału.

Faktoring odwrotny i pożyczka – podobne kryteria udzielenia finansowania

Aby firma mogła ubiegać się o faktoring odwrotny, bądź pożyczkę powinna posiadać doświadczenie w prowadzeniu działalności gospodarczej. Najczęściej wymagane jest, aby działała na rynku minimum  12 m-cy. Zdarzają się sytuacje, kiedy podmiot korzystający z finansowania jest nowo zarejestrowany, jednak wtedy poręczycielem musi być firma o dużej wiarygodności finansowej.

Dokumenty potrzebne do wnioskowania o przyznanie finansowania w formie faktoringu odwrotnego i pożyczki są tożsame:

 • wypełniony wniosek o faktoring odwrotny/pożyczkę
 • dokumenty finansowe: w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej i spółki cywilnej – KPiR 2022, PIT 2021, w przypadku pozostałych spółek, zgłoszonych do KRS – bilans i RZiS za 2 lata
 • zaświadczenia z ZUS i US o zaleganiu /niezaleganiu w podatkach
 • propozycja zabezpieczenia. Mogą nimi być: cesje wierzytelności z kontraktów, nieruchomości oraz ruchomości tj. maszyny, urządzenia, środki transportu.

Warto wiedzieć, że faktoring odwrotny jest usługą obciążoną mniejszym ryzykiem transakcyjnym, dlatego  łatwiej go uzyskać niż pożyczkę.

Faktoring odwrotny i pożyczka w jednym

Ciekawym narzędziem do finansowania firmy jest Ramowa Umowa Finansowania. W ramach tej umowy przyznajemy klientowi limit finansowania, dzięki któremu może realizować różne cele związane z działalnością gospodarczą i korzystać jednocześnie lub osobno, w dowolnym czasie z takich produktów jak:

Faktoring odwrotny i pożyczka biznesowa – porównanie

Faktoring odwrotnyPożyczka
Różnice
Gdzie wypłacane są środki?Na konto wierzycieli klientaNa konto klienta
Okres finansowaniaUmowa na czas nieokreślony
Maksymalna prolongata terminu płatności - 90 dni
Umowa na czas określony
Od 3 – 12 m-cy
Cel finansowaniaSpłata zobowiązańDowolny cel związany z działalnością gospodarczą
Podobieństwa
Kwota finansowaniaOd 50 tys. do 3 mln złOd 50 tys. do 3 mln zł
Czas na weryfikację wnioskuOk. 3 dni od dostarczenia dokumentówOk. 3 dni od dostarczenia dokumentów
ZabezpieczenieWymagane na ruchomości lub nieruchomościWymagane na ruchomości lub nieruchomości

Przeczytaj również

Czas czytania: 3 minuty
30 sierpnia, 2022
Doradca Klienta, tel. 799 075 838 email: joanna.kurtysiak@indos.pl
BĄDŹ NA BIEŻĄCO!
Otrzymuj powiadomienia o najświeższych artykułach

Zobacz naszą ofertę

FAKTORING JAWNY
Koniec z czekaniem na przelewy od kontrahentów.
Do 90% wartości faktury wypłacimy Ci w 24 h
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
Faktoring cichy
Finansowanie faktur bez cesji 
i informowania kontrahenta. Do 75% wartości faktury wypłacimy Ci w 24 h
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
Faktoring odwrotny
Spłacimy Twoje zobowiązania w 24 h i otrzymasz prolongatę terminu płatności do 90 dni

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
PożyczkI
Finansowanie dla firm na dowolny cel do 4 mln zł. Rozpatrzenie wniosku nawet w ciągu 1 dnia
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
INDOS SA ul. Kościuszki 63, 41-503 Chorzów
NIP: 627-23-51-283 | REGON: 276591100
Wpis do KRS: 0000343763 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach | Kapitał zakładowy: 7.126.560,00 zł wpłacony w całości
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram