Zapytaj
eksperta
Zapytaj
eksperta

Faktoring cichy - co to jest, najważniejsze korzyści i wady

Najważniejszą cechą odróżniającą faktoring cichy od jawnego, jest nieinformowanie  płatnika o tym, że wystawiona na niego faktura jest objęta finansowaniem. W artykule wyjaśniam czym jest faktoring cichy  oraz kiedy warto z niego skorzystać.

Co to jest faktoring cichy?

Faktoring cichy to taki rodzaj faktoringu, w ramach którego nie dochodzi do przelewu praw do wierzytelności (cesji), a finansowanie odbywa się bez wiedzy i zgody płatnika faktoringowego (strony kupującej produkty i usługi). Ze względu na swoja specyfikę faktoring cichy nazywany jest również faktoringiem niejawnym, ukrytym lub  tajnym.

Na czym polega faktoring cichy?

Faktoring cichy polega na finansowaniu przez firmę faktoringową niewymagalnych faktur, czyli takich, których termin płatności jeszcze nie nadszedł. 

W faktoringu cichym, podobnie jak w faktoringu klasycznym, transakcja jest trójstronna. Bierze w niej udział:

 • Sprzedawca produktów lub usług, który wystawia fakturę (faktorant, czyli klient firmy faktoringowej),
 • Kupujący, który dokonuje zapłaty (płatnik faktoringowy)
 • Instytucja finansowa (faktor).

Sprzedawca dostarcza produkty zgodnie z zamówieniem i wystawia fakturę z wydłużonym terminem płatności.  Instytucja finansowa  przelewa mu środki w dniu wystawienia faktury. Płatnik reguluje swoje zobowiązania zgodnie z podanym na fakturze terminem.

Faktoring cichy - schemat działania

faktoring cichy
Sprzedawca wystawia fakturę swojemu odbiorcy i przesyła jej kopię do instytucji finansowej

Instytucja finansowa wypłaca mu do 75% kwoty faktury w ciągu 24h

Kupujący spłaca należność zgodnie z terminem płatności faktury i transakcja jest rozliczana

Faktoring jawny i cichy, czym się różnią?

Brak cesji

Najważniejszą cechą odróżniającą faktoring cichy od jawnego, jest brak cesji wierzytelności i nieinformowanie  płatnika o tym, że wystawiona na niego faktura jest objęta finansowaniem.

W faktoringu jawnym, płatnik faktoringowy dokonuje płatności na konto firmy faktoringowej, ponieważ to na nią cedowane są prawa do wierzytelności wynikających z faktur.

W faktoringu cichym finansowanie odbywa się bez wiedzy płatnika, w związku z tym nie dochodzi do przelewu wierzytelności, a spłatę należności płatnik dokonuje na konto sprzedawcy produktów lub usług (faktoranta).

Instytucja finansowa ma pełnomocnictwo do tego rachunku i może obserwować przepływ środków między płatnikiem a sprzedawcą. Jej obecność w transakcji nie jest tym samym ujawniana.

Wysokość zaliczki

Ważną różnica między faktoringiem cichym i jawnym jest także wielkość wypłacanej sprzedawcy kwoty tzw. zaliczki. W przypadku faktoringu jawnego wynosi ona do 90% kwoty faktury brutto, a w przypadku faktoringu cichego do 75% kwoty faktury brutto. Różnica to wynika z obowiązku stosowania przez instytucję finansową mechanizmu podzielonej płatności (split payment).

Faktoring a split payment w praktyce na przykładzie (indos.pl)

Kiedy stosować faktoring cichy?

Ze względu na to, że faktoring cichy jest transakcją bardziej ryzykowną niż faktoring jawny, instytucja finansowa wymaga majątkowego zabezpieczenia transakcji. Dlatego z tego rodzaju faktoringu powinny korzystać tylko te firmy, które nie są w stanie uzyskać zgody na cesję od swojego kontrahenta i nie mogą skorzystać z faktoringu jawnego.

Sprawdź, jak radzimy sobie z zakazem cesji >>

Najważniejsze korzyści faktoringu cichego

Podstawową korzyścią dla przedsiębiorcy płynącą ze stosowania faktoringu cichego jest możliwość jednoczesnego zaoferowania swoim kontrahentom wydłużonego terminu płatności za zakupione produkty i otrzymywania zapłaty za faktury w ciągu 24 godzin od ich wystawienia. Przedsiębiorca odnosi te korzyści pomimo, że zgodnie z prawem nie może dokonać sprzedaży faktury.

Inne zalety faktoringu cichego:

 • Niższe koszty w porównaniu z pożyczką pod fakturę (dzięki lepszemu rozłożeniu ryzyka finansowego)
 • Faktoring cichy jest łatwiej uzyskać niż kredyt czy pożyczkę
 • Finansowanie od jednej faktury
 • Dostępny wysoki limit faktoringowy do 3 mln zł
 • Brak opłat za niewykorzystany limit 
 • Prowizja płatna z dołu – po spłacie należności dokonanej przez płatnika faktoringowego
 • Dostępny również dla firm z zadłużeniem w ZUS i US.

Co jest potrzebne, aby skorzystać z faktoringu cichego?

Finansowanie w oparciu o faktoring cichy odbywa się przy dużym, wzajemnym zaufaniu stron umowy faktoringowej. Firma faktoringowa wypłacając faktorantowi środki nie ma możliwości potwierdzenia zasadności i bezsporności przekazanej do finansowania faktury. Ta okoliczność może stanowić nie tyle wadę, co pewną uciążliwość dla stron transakcji. Szczególnie w sytuacji, gdy płatnik dokonuje potrąceń, kompensat, kwestionuje jakość wykonanej usługi, odmawia zapłaty za fakturę lub dokonuje płatności po terminie wymagalności. Z tego względu do uruchomienia finansowania w formie faktoringu cichego wymagane jest:

 • udzielenie pełnomocnictwa do rachunki bankowego, na który płatnik będzie dokonywał zapłat za faktury,
 • ustanowienie zabezpieczenia majątkowego (np. zastawu na ruchomościach).

Więcej na temat rodzajów zabezpieczeń stosowanych przez instytucje finansowe >>

Ile kosztuje faktoring cichy?

Na opłaty związane z korzystaniem z faktoringu cichego składają się przede wszystkim:

 • odsetki faktoringowe  proporcjonalne do liczby dni finansowania i wartości faktury.
 • prowizja przygotowawcza w wysokości do 3% przyznanego limitu finansowania.

Przykładowe wyliczenie kosztów sfinansowania faktury w formie faktoringu cichego

 • Kwota faktury: 50 000 zł brutto
 • Prowizja dzienna: 0,08% dziennie
 • Liczba dni finansowania: 70
 • Kwota wypłacona sprzedawcy: 37 500 zł

Koszt sfinansowania faktury poprzez faktoring cichy
70 dni x 0,08% x 50 000 zł = 2 800 zł + VAT (23%)

Sprawdź kiedy bardziej opłaca się abonament, a kiedy prowizja za czas finansowania >>

Dla jakich firm faktoring cichy jest najlepszym rozwiązaniem?

Branżą , w której bardzo często stosuje się faktoring cichy jest budownictwo. Z jednej strony wynika to z wielkości projektów i inwestycji finansowych, a z drugiej z powszechnie stosowanego w umowach zakazu cesji.

Jest to szczególnie widoczne w przetargach publicznych. Jeżeli zamawiającym jest podmiot publiczny (Skarb Państwa lub jednostka samorządowa) to z dużym prawdopodobieństwem można stwierdzić, że większość rozpisanych przetargów będzie zawierała klauzulę zakazu cesji wierzytelności lub zapis, że cesja jest możliwa za wiedzą i zgodą zamawiającego.

Jednocześnie najważniejszym czynnikiem, na podstawie którego podejmowana jest decyzja o uruchomieniu finansowania w formie faktoringu jest wiarygodność finansowa płatnika. Jej pozytywna weryfikacja zabezpiecza zarówno klienta, jak i instytucję finansową. Minimalizowane jest w ten sposób ryzyko nieuregulowania zobowiązania przez płatnika, które może nastąpić z wielu powodów np. jego niewypłacalności.  W przypadku, gdy płatnikiem są organy władzy publicznej czy jednostki samorządu terytorialnego, problem niskiej wiarygodności finansowej w ogóle nie występuje. Dlatego faktoring cichy jest więc bardzo dobrym rozwiązaniem do finansowania transakcji z udziałem tego rodzaju organizacji.

Faktoring cichy – przykład firmy budowlanej >>

Przeczytaj również

Czas czytania: 4 minuty
16 listopada, 2022
Doradca Klienta, tel. 509 328 843 email: [email protected]
BĄDŹ NA BIEŻĄCO!
Otrzymuj powiadomienia o najświeższych artykułach

Zobacz naszą ofertę

FAKTORING JAWNY
Koniec z czekaniem na przelewy od kontrahentów.
Do 90% wartości faktury wypłacimy Ci w 24 h
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
Faktoring cichy
Finansowanie faktur bez cesji 
i informowania kontrahenta. Do 75% wartości faktury wypłacimy Ci w 24 h
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
Faktoring odwrotny
Spłacimy Twoje zobowiązania w 24 h i otrzymasz prolongatę terminu płatności do 90 dni

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
PożyczkI
Finansowanie dla firm na dowolny cel do 3 mln zł. Rozpatrzenie wniosku nawet w ciągu 1 dnia
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
INDOS SA ul. Kościuszki 63, 41-503 Chorzów
NIP: 627-23-51-283 | REGON: 276591100
Wpis do KRS: 0000343763 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach | Kapitał zakładowy: 7.126.560,00 zł wpłacony w całości
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram