Zapytaj
eksperta
Zapytaj
eksperta

Faktoring cichy - co to jest, najważniejsze korzyści i wady

Najważniejszą cechą odróżniającą faktoring cichy od jawnego, jest nieinformowanie  płatnika o tym, że wystawiona na niego faktura jest objęta finansowaniem. W artykule wyjaśniam czym jest faktoring cichy  oraz kiedy warto z niego skorzystać.

Co to jest faktoring cichy?

Faktoring cichy   nazywany jest również faktoringiem niejawnym, ukrytym lub  tajnym. Usługa ta polega na finansowaniu przez firmę faktoringową (faktora) faktur niewymagalnych, czyli faktur z odroczonym terminem płatności.  Strona transakcji, która wystawia faktury, czyli sprzedawca towaru lub usługi  nazywany jest faktorantem. Strona kupująca i dokonująca zapłaty to płatnik faktoringowy.

W ramach faktoringu cichego, w odróżnieniu od  faktoringu jawnego, nie dochodzi do przelewu praw do wierzytelności (cesji), a finansowanie odbywa się bez wiedzy i zgody płatnika faktoringowego (strony kupującej produkty i usługi).

Na czym polega faktoring cichy?

W wielu firmach finansowych faktoring cichy ma formę pożyczki pod fakturę. Wypłacają one klientom kwotę wynikającą z przesłanej do finansowania faktury. Następnie, gdy nadchodzi termin płatności  to klient, a nie płatnik, dokonuje spłaty wypłaconej zaliczki. W związku z tym weryfikacja wniosku o finansowanie opiera się wyłącznie na sprawdzeniu wiarygodności finansowej wystawcy faktury. Usługa w takiej postaci, ze względu na wysokie ryzyko po stronie podmiotu udostępniającego kapitał, ma wyższą cenę niż faktoring cichy w klasycznej postaci.

Faktoring cichy w naszej firmie to faktoring w pełnym tego słowa znaczeniu. Podobnie jak w faktoringu klasycznym transakcja jest trójstronna. Bierze w niej udział sprzedawca produktów lub usług (nasz klient), kupujący (płatnik) i firma finansowa (INDOS SA). Sprzedawca dostarcza produkty zgodnie z zamówieniem i wystawia fakturę z wydłużonym terminem płatności.  INDOS  przelewa mu środki finansowe w dniu wystawienia faktury.  Płatnik terminowo reguluje swoje zobowiązania. Sprzedawca jest właścicielem konta, na które dokonywana jest ta wpłata.

Nasza firma ma pełnomocnictwo do tego rachunku i może obserwować przepływy środków między sprzedawcą a płatnikiem. Cesja wierzytelności nie jest dokonywana, a obecność naszej firmy w transakcji nie jest ujawniana. Przewagą takiego rozwiązania nad pożyczką pod fakturę jest lepsze rozłożenie ryzyka finansowego, a dzięki temu niższe koszty.

Faktoring cichy - schemat działania


faktoring cichy
Klient wystawia fakturę swojemu odbiorcy i przesyła nam jej kopięWypłacamy mu do 75% kwoty faktury w ciągu 24h


Płatnik spłaca należność na rachunek, do którego mamy pełnomocnictwo i rozliczamy transakcję

Kiedy stosować faktoring cichy?

Ze względu na to, że faktoring cichy jest transakcją bardziej ryzykowną niż faktoring jawny, jego koszty są również wyższe. Dlatego z tego rodzaju faktoringu powinny korzystać tylko te firmy, które nie są w stanie uzyskać zgody na cesje od swojego kontrahenta i nie mogą skorzystać z faktoringu jawnego.

Sprawdź, jak radzimy sobie z zakazem cesji >>

Faktoring tajny- dedykowany dla budowlanki

Branżą , w której bardzo często stosuje się faktoring cichy jest budownictwo. Z jednej strony wynika to z wielkości projektów i inwestycji finansowych, a z drugiej z powszechnie stosowanego w umowach zakazu cesji.

Jest to szczególnie widoczne w przetargach publicznych. Jeżeli zamawiającym jest podmiot publiczny (Skarb Państwa lub jednostka samorządowa) to z dużym prawdopodobieństwem można stwierdzić, że większość rozpisanych przetargów będzie zawierała klauzulę zakazu cesji wierzytelności lub zapis, że cesja jest możliwa za wiedzą i zgodą zamawiającego.

Jednocześnie najważniejszym czynnikiem, na podstawie którego podejmowana jest decyzja o uruchomieniu finansowania w formie faktoringu jest wiarygodność finansowa płatnika. Jej pozytywna weryfikacja zabezpiecza zarówno klienta, jak i naszą firmę. Minimalizujemy w ten sposób ryzyko nieuregulowania zobowiązania przez płatnika, które może nastąpić z wielu powodów np. jego niewypłacalności. W przypadku faktoringu niejawnego sprawdzanie płatnika realizujemy w taki sposób, że nie wie on o tym, że jego rzetelność płatnicza jest poddawana ocenie.

W przypadku, gdy płatnikiem są organy władzy publicznej czy jednostki samorządu terytorialnego, problem niskiej wiarygodności finansowej w ogóle nie występuje. Dlatego faktoring cichy jest więc stworzony dla transakcji z udziałem tego rodzaju organizacji.

Faktoring cichy – przykład firmy budowlanej >>

Najważniejsza korzyść  – szybkie finansowanie

Największą korzyścią dla przedsiębiorcy płynącą ze stosowania faktoringu cichego jest możliwość otrzymania zapłaty za fakturę w ciągu 24 godzin od jej wystawienia, pomimo braku prawnej możliwości dokonania sprzedaży faktury.

Pozostałe zalety faktoringu cichego, w których jesteśmy lepsi niż konkurencja: 

  • Limit faktoringowy w wysokości do 3 mln zł
  • Nie pobieramy opłat za niewykorzystany limit 
  • Nie pobieramy żadnych opat  abonamentowych. Prowizję pobieramy wyłącznie za faktyczną ilość dni finansowania
  • Prowizja płatna z dołu – po spłacie należności dokonanej przez płatnika faktoringowego
  • Udzielamy finansowania również firmom, które w ocenie banków nie mają zdolności kredytowej oraz z zadłużeniem w ZUS i US.

Jak skorzystać z faktoringu ukrytego?

Finansowanie w oparciu o faktoring cichy odbywa się przy dużym, wzajemnym zaufaniu stron umowy faktoringowej. Firma faktoringowa wypłacając zaliczkę nie ma bowiem możliwości potwierdzenia zasadności i bezsporności przekazanej do finansowania należności. Ta okoliczność może stanowić nie tyle wadę, co pewną uciążliwość dla stron transakcji. Szczególnie w sytuacji, gdy płatnik dokonuje potrąceń, kompensat, kwestionuje jakość wykonanej usługi i odmawia zapłaty za fakturę lub dokonuje płatności po terminie wymagalności faktury. Z tego względu do uruchomienia finansowania w formie faktoringu cichego wymagamy:

  • udzielenia pełnomocnictwa do rachunki bankowego, na który płatnik będzie dokonywał zapłat za faktury,
  • ustanowienia twardego zabezpieczenia (np. zastawu na ruchomościach ).

Więcej na temat rodzajów zabezpieczeń stosowanych przez instytucje finansowe >>

Faktoring cichy - koszty

Na opłaty związane z korzystaniem z faktoringu cichego składają się przede wszystkim:

INDOS nie stosuje opłaty w formie stałej miesięcznej opłaty ryczałtowej czy abonamentu. Firma korzystająca z faktoringu cichego płaci odsetki faktoringowe. Ich wysokość jest proporcjonalna do liczby dni finansowania i kwoty faktury. Są one naliczane z dołu. Po przesłaniu faktury do finansowania klient otrzymuje zaliczkę w kwocie do 75% wartości faktury. Należne odsetki faktoringowe, po wpłacie płatnika, potrącamy z wypłacanych klientowi pozostałych 25% wartości faktury.

Przykładowe wyliczenie kosztów faktoringu cichego

  • Kwota faktury: 50 000 zł brutto
  • Prowizja dzienna: 0,09% dziennie
  • Liczba dni finansowania: 70

Kwota wynagrodzenia INDOS za sfinansowanie faktury poprzez faktoring cichy
70 dni x 0,09% x 50 000 zł = 3 150 zł + VAT (23%)

Sprawdź kiedy bardziej opłaca się abonament, a kiedy prowizja za czas finansowania >>

Przeczytaj również

Czas czytania: 4 minuty
30 maja, 2022
Doradca Klienta, tel. 509 328 843 email: [email protected]
BĄDŹ NA BIEŻĄCO!
Otrzymuj powiadomienia o najświeższych artykułach

Zobacz naszą ofertę

FAKTORING JAWNY
Koniec z czekaniem na przelewy od kontrahentów.
Do 90% wartości faktury wypłacimy Ci w 24 h
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
Faktoring cichy
Finansowanie faktur bez cesji 
i informowania kontrahenta. Do 75% wartości faktury wypłacimy Ci w 24 h
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
Faktoring odwrotny
Spłacimy Twoje zobowiązania w 24 h i otrzymasz prolongatę terminu płatności do 90 dni

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
PożyczkI
Finansowanie dla firm na dowolny cel do 3 mln zł. Rozpatrzenie wniosku nawet w ciągu 1 dnia
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
INDOS SA ul. Kościuszki 63, 41-503 Chorzów
NIP: 627-23-51-283 | REGON: 276591100
Wpis do KRS: 0000343763 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach | Kapitał zakładowy: 7.126.560,00 zł wpłacony w całości
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram