Zapytaj
eksperta
Zapytaj
eksperta

Faktoring cichy - co to jest, najważniejsze korzyści i wady

W naszej spółce od lat obserwujemy wzrost zainteresowania faktoringiem cichym. Najważniejszą cechą odróżniającą faktoring cichy od jawnego, jest nieinformowanie  płatnika o tym, że wystawiona na niego faktura jest objęta finansowaniem. W artykule wyjaśniam z czego wynika popularność tej usługi finansowej.

Co to jest faktoring cichy?

Faktoring cichy   nazywany jest również faktoringiem niejawnym, ukrytym lub  tajnym. Usługa ta polega na finansowaniu przez firmę faktoringową (faktora) faktur niewymagalnych, czyli faktur z odroczonym terminem płatności.  Strona transakcji, która wystawia faktury, czyli sprzedawca towaru lub usługi  nazywany jest faktorantem. Strona kupująca i dokonująca zapłaty to płatnik faktoringowy.

W ramach faktoringu cichego, w odróżnieniu od  faktoringu jawnego, nie dochodzi do przelewu praw do wierzytelności (cesji), a finansowanie odbywa się bez wiedzy i zgody płatnika faktoringowego (strony kupującej produkty i usługi).

 

Faktoring cichy - na czym polega? W czym jesteśmy lepsi od konkurencji?

W wielu firmach finansowych faktoring cichy ma formę pożyczki pod fakturę. Wypłacają one klientom kwotę wynikającą z przesłanej do finansowania faktury. Następnie, gdy nadchodzi termin płatności  to klient, a nie płatnik, dokonuje spłaty wypłaconej zaliczki. W związku z tym weryfikacja wniosku o finansowanie opiera się wyłącznie na sprawdzeniu wiarygodności finansowej wystawcy faktury. Usługa w takiej postaci, ze względu na wysokie ryzyko po stronie podmiotu udostępniającego kapitał, ma wyższą cenę niż faktoring cichy w klasycznej postaci.

Faktoring cichy w naszej firmie to faktoring w pełnym tego słowa znaczeniu. Podobnie jak w faktoringu klasycznym transakcja jest trójstronna. Bierze w niej udział sprzedawca produktów lub usług (nasz klient), kupujący (płatnik) i firma finansowa (INDOS SA). Sprzedawca dostarcza produkty zgodnie z zamówieniem i wystawia fakturę z wydłużonym terminem płatności.  INDOS  przelewa mu środki finansowe w dniu wystawienia faktury.  Płatnik terminowo reguluje swoje zobowiązania. Sprzedawca jest właścicielem konta, na które dokonywana jest ta wpłata.

Nasza firma ma pełnomocnictwo do tego rachunku i może obserwować przepływy środków między sprzedawcą a płatnikiem. Cesja wierzytelności nie jest dokonywana, a obecność naszej firmy w transakcji nie jest ujawniana. Przewagą takiego rozwiązania nad pożyczką pod fakturę jest lepsze rozłożenie ryzyka finansowego, a dzięki temu niższe koszty.

Na czym polega faktoring cichy? Schemat działania


faktoring cichy
Klient wystawia fakturę swojemu odbiorcy i przesyła nam jej kopięWypłacamy mu do 75% kwoty faktury w ciągu 24h


Płatnik spłaca należność na rachunek, do którego mamy pełnomocnictwo i rozliczamy transakcję

Kiedy stosować faktoring cichy?

Ze względu na to, że faktoring cichy jest transakcją bardziej ryzykowną niż faktoring jawny, jego koszty są również wyższe. Dlatego z tego rodzaju faktoringu powinny korzystać tylko te firmy, które nie są w stanie uzyskać zgody na cesje od swojego kontrahenta i nie mogą skorzystać z faktoringu jawnego.

Sprawdź, jak radzimy sobie z zakazem cesji >>

Faktoring tajny- dedykowany dla budowlanki

Branżą , w której bardzo często stosuje się faktoring cichy jest budownictwo. Z jednej strony wynika to z wielkości projektów i inwestycji finansowych, a z drugiej z powszechnie stosowanego w umowach zakazu cesji.

Jest to szczególnie widoczne w przetargach publicznych. Jeżeli zamawiającym jest podmiot publiczny (Skarb Państwa lub jednostka samorządowa) to z dużym prawdopodobieństwem można stwierdzić, że większość rozpisanych przetargów będzie zawierała klauzulę zakazu cesji wierzytelności lub zapis, że cesja jest możliwa za wiedzą i zgodą zamawiającego.

Jednocześnie najważniejszym czynnikiem, na podstawie którego podejmowana jest decyzja o uruchomieniu finansowania w formie faktoringu jest wiarygodność finansowa płatnika. Jej pozytywna weryfikacja zabezpiecza zarówno klienta, jak i naszą firmę. Minimalizujemy w ten sposób ryzyko nieuregulowania zobowiązania przez płatnika, które może nastąpić z wielu powodów np. jego niewypłacalności. W przypadku faktoringu niejawnego sprawdzanie płatnika realizujemy w taki sposób, że nie wie on o tym, że jego rzetelność płatnicza jest poddawana ocenie.

W przypadku, gdy płatnikiem są organy władzy publicznej czy jednostki samorządu terytorialnego, problem niskiej wiarygodności finansowej w ogóle nie występuje. Dlatego faktoring cichy jest więc stworzony dla transakcji z udziałem tego rodzaju organizacji.

Faktoring cichy – przykład firmy budowlanej >>

Najważniejsza korzyść  – szybkie finansowanie

Największą korzyścią dla przedsiębiorcy płynącą ze stosowania faktoringu cichego jest możliwość otrzymania zapłaty za fakturę w ciągu 24 godzin od jej wystawienia, pomimo braku prawnej możliwości dokonania sprzedaży faktury.

Pozostałe zalety faktoringu cichego, w których jesteśmy lepsi niż konkurencja: 

  • Limit faktoringowy w wysokości do 3 mln zł
  • Nie pobieramy opłat za niewykorzystany limit 
  • Nie pobieramy żadnych opat  abonamentowych. Prowizję pobieramy wyłącznie za faktyczną ilość dni finansowania
  • Prowizja płatna z dołu – po spłacie należności dokonanej przez płatnika faktoringowego
  • Udzielamy finansowania również firmom, które w ocenie banków nie mają zdolności kredytowej oraz z zadłużeniem w ZUS i US.

Wymogi związane ze skorzystaniem z faktoringu ukrytego

Finansowanie w oparciu o faktoring cichy odbywa się przy dużym, wzajemnym zaufaniu stron umowy faktoringowej. Firma faktoringowa wypłacając zaliczkę nie ma bowiem możliwości potwierdzenia zasadności i bezsporności przekazanej do finansowania należności. Ta okoliczność może stanowić nie tyle wadę, co pewną uciążliwość dla stron transakcji. Szczególnie w sytuacji, gdy płatnik dokonuje potrąceń, kompensat, kwestionuje jakość wykonanej usługi i odmawia zapłaty za fakturę lub dokonuje płatności po terminie wymagalności faktury. Z tego względu do uruchomienia finansowania w formie faktoringu cichego wymagamy:

  • udzielenia pełnomocnictwa do rachunki bankowego, na który płatnik będzie dokonywał zapłat za faktury,
  • ustanowienia twardego zabezpieczenia (np. zastawu na ruchomościach ).

Więcej na temat rodzajów zabezpieczeń stosowanych przez instytucje finansowe >>

Faktoring cichy - koszty

Na opłaty związane z korzystaniem z faktoringu cichego składają się przede wszystkim:

INDOS nie stosuje opłaty w formie stałej miesięcznej opłaty ryczałtowej czy abonamentu. Firma korzystająca z faktoringu cichego płaci odsetki faktoringowe. Ich wysokość jest proporcjonalna do liczby dni finansowania i kwoty faktury. Są one naliczane z dołu. Po przesłaniu faktury do finansowania klient otrzymuje zaliczkę w kwocie do 75% wartości faktury. Należne odsetki faktoringowe, po wpłacie płatnika, potrącamy z wypłacanych klientowi pozostałych 25% wartości faktury.

Przykładowe wyliczenie kosztów faktoringu cichego

  • Kwota faktury: 50 000 zł brutto
  • Prowizja dzienna: 0,09% dziennie
  • Liczba dni finansowania: 70

Kwota wynagrodzenia INDOS za sfinansowanie faktury poprzez faktoring cichy
70 dni x 0,09% x 50 000 zł = 3 150 zł + VAT (23%)

Sprawdź kiedy bardziej opłaca się abonament, a kiedy prowizja za czas finansowania >>

Przeczytaj również

Czas czytania: 4 minuty
30 maja, 2022
Doradca Klienta, tel. 509 328 843 email: [email protected]
BĄDŹ NA BIEŻĄCO!
Otrzymuj powiadomienia o najświeższych artykułach

Zobacz naszą ofertę

FAKTORING JAWNY
Koniec z czekaniem na przelewy od kontrahentów.
Do 90% wartości faktury wypłacimy Ci w 24 h
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
Faktoring cichy
Finansowanie faktur bez cesji 
i informowania kontrahenta. Do 75% wartości faktury wypłacimy Ci w 24 h
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
Faktoring odwrotny
Spłacimy Twoje zobowiązania w 24 h i otrzymasz prolongatę terminu płatności do 90 dni

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
PożyczkI
Finansowanie dla firm na dowolny cel do 3 mln zł. Rozpatrzenie wniosku nawet w ciągu 1 dnia
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
INDOS SA ul. Kościuszki 63, 41-503 Chorzów
NIP: 627-23-51-283 | REGON: 276591100
Wpis do KRS: 0000343763 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach | Kapitał zakładowy: 7.126.560,00 zł wpłacony w całości
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram