Zapytaj
eksperta
Zapytaj
eksperta

Faktoring – porównanie ofert

Faktoring jawny, cichy, odwrotny, pożyczka na firmę i sprzedaż wierzytelności to tylko część usług finansowych, które ma do wyboru przedsiębiorca. W artykule przedstawiamy zarówno porównanie ofert różnych rodzajów faktoringu, jak i zestawiamy cechy faktoringu z innymi usługami finansowymi.

Faktoring jawny i cichy

Faktoring jawny i cichy to dwa rodzaje faktoringu klasycznego, czyli takiego, w którym to sprzedawca produktów lub/i usług przedstawia firmie faktoringowej fakturę do finansowania i to jemu wypłacane są środki.

Kryterium, według którego można wyróżnić dwa rodzaje faktoringu klasycznego: jawny i cichy (niejawny, tajny) to przelew wierzytelności, czyli cesja.

Do przeprowadzenia transakcji w faktoringu jawnym konieczna  jest cesja, czyli przelew praw do wierzytelności z wystawcy faktury na firmę faktoringową.  Strona transakcji, która dokonuje płatności (płatnik faktoringowy) musi  wyrazić na nią zgodę.

Jeśli płatnik nie wyraża zgody na cesję stosuje się faktoring cichy.  Aby z niego skorzystać przelew wierzytelności nie jest wymagany, a płatnik nie wie, że jest stroną transakcji faktoringowej.

Faktoring jawny i cichy - porównanie ofert

Faktoring jawnyFaktoring cichy
Cesja wierzytelnościtaknie
Wysokość wypłacanej zaliczkido 90%do 75%
Zabezpieczenie majątkowenietak  
Konto, na które wypłacane są środkikonto Klientakonto Klienta
Kosztodsetki faktoringowe od 2% m-codsetki faktoringowe od 2% m-c
Kiedy pobierane jest wynagrodzenie?z dołu, po wpłacie przez płatnikaz dołu, po wpłacie przez płatnika

Czym się różnią faktoring jawny i cichy? Porównanie usług >>

Faktoring odwrotny i pożyczka biznesowa

Faktoring odwrotny i pożyczka to dwa produkty finansowe, z których często korzystają przedsiębiorcy, aby zapewnić swoim firmom środki na zapłatę należności podwykonawcom, na zakup maszyn czy materiałów do produkcji.

Odwrotność faktoringu odwrotnego, w stosunku jego wersji klasycznej, polega na tym, że jest usługą skierowaną do podmiotów dokonujących zakupów, a nie do sprzedawców. Przedsiębiorcy korzystający z tej usługi mogą skorzystać z prolongaty terminu płatności, a  firma faktoringowa spłaca ich zobowiązania w ciągu 24 godzin lub zgodnie z ich terminem płatności.  Ten rodzaj finansowania ma charakter długoterminowy, powtarzalny i działa w oparciu o umowę zawartą na czas nieokreślony.

W przypadku korzystania z pożyczki biznesowej, firma finansowa wypłaca przedsiębiorcy środki na jego konto bankowe. Może on przeznaczyć je na dowolny cel związany z prowadzoną działalnością gospodarczą. W naszej firmie maksymalny okres udzielenia pożyczki wynosi 12 m-cy.  Finansowanie w formie pożyczki ma zazwyczaj charakter jednorazowy i krótkoterminowy.

Faktoring odwrotny i pożyczka biznesowa - porównanie ofert

Faktoring odwrotnyPożyczka dla firm
Okres finansowaniaumowa na czas nieokreślony
Maksymalna prolongata terminu płatności - 90 dni
umowa na czas określony
Od 3 – 12 m-cy
Cel finansowaniaspłata zobowiązańdowolny cel związany z działalnością gospodarczą
Zabezpieczenie majątkowetaktak
Konto, na które wypłacane są środkikonto dostawcy klientakonto Klienta
Kosztodsetki faktoringowe od 2,5% m-cRRSO od 36%
Kiedy pobierane jest wynagrodzenie?z dołu, po wpłacie przez klientaspłata odsetek w każdym miesiącu

Faktoring odwrotny i pożyczka biznesowa – porównanie >>

Faktoring a kredyt obrotowy - 10 najważniejszych różnic >>

Faktoring pełny i niepełny

Faktoring pełny i niepełny to dwa rodzaje faktoringu klasycznego, czyli kierowanego do sprzedawców produktów i/lub usług. W tym przypadku kryterium,  w oparciu o które wyróżnia się te dwa rodzaje finansowania to przejęcie ryzyka niewypłacalności płatnika faktoringowego przez firmę faktoringową. 

W faktoringu pełnym (faktoringu bez regresu, właściwym) instytucja finansująca (faktor) bierze na siebie ryzyko niewypłacalności płatników faktoringowych. Jeśli płatnik nie dokona płatności wynikających z faktur przekazanych do faktoringu, firma faktoringowa nie ma prawa do regresu, czyli nie może wymagać od faktoranta zwrotu wypłaconej zaliczki. Faktoring pełny to tzw. faktoring z ubezpieczeniem należności.  Ubezpieczyciel weryfikuje kondycję finansową płatników faktoringowych i na tej podstawie dla każdego z nich ustala wysokość limitu transakcji, na jaką udzieli ubezpieczenia.

W faktoringu niepełnym (faktoringu z regresem, niewłaściwym) w sytuacji kiedy płatnik nie zapłaci należności w ustalonym terminie następuje tzw. regres. Oznacza to, że firma faktoringowa ma prawo prosić faktoranta o zwrot wypłaconej mu kwoty. W związku z tym ten rodzaj faktoringu stosuje się do finansowania faktur wystawianych sprawdzonym i godnym zaufania kontrahentom. Faktoring niepełny jest zazwyczaj  najkorzystniejszy pod względem kosztów, a wymogi formalne dotyczące transakcji są zminimalizowane.

Faktoring pełny i niepełny - na czym polega różnica? >>

Faktoring i sprzedaż wierzytelności

Transakcje sprzedaży wierzytelności i faktoringu mają tą samą podstawę - przeniesienie wierzytelności, zazwyczaj w drodze cesji. Jedną z głównych cech odróżniających sprzedaż wierzytelności i faktoring jest rodzaj wierzytelności, które są  przedmiotem cesji.

Zazwyczaj przedmiotem sprzedaży są wierzytelności przedawnione, czyli takie, których termin zapłaty już minął. Wierzytelności niewymagalne (czyli takie, które są przed terminem płatności) są przeważnie przedmiotem nabycia w drodze usługi faktoringu. 

Umowa sprzedaży wierzytelności obejmuje transakcję przeniesienia jednej wierzytelności. Aby przekazać kolejne faktury do dyskonta, klient musi za każdym razem podpisywać nową umowę sprzedaży. Sprzedaż wierzytelności w formie faktoringu może odbywać się na podstawie cesji pojedynczych wierzytelności, cesji wierzytelności na wybrane faktury od danego płatnika/dłużnika lub cesji generalnej. 

Dowiedz się więcej o rodzajach cesji >>

Sprzedaż wierzytelności a faktoring - porównanie ofert

Faktoring jawnySprzedaż wierzytelności
Cesja wierzytelnościtaktak
Zabezpieczenie majątkowenietak
Konto, na które wypłacane są środkikonto Klientakonto Klienta
Okres karencjitaknie
Okres regresu7 dni60 dni
Kosztodsetki faktoringowe od 2% m-c10-50%  wartości nominalnej wierzytelności
Sposób pobierania wynagrodzeniaodsetki faktoringowe liczone za liczbę dni finansowania. Pobierane z dołu, po wpłacie przez płatnikaustalona w umowie kwota

Sprzedaż wierzytelności a faktoring – czym się różnią? >>

Przeczytaj również

Czas czytania: 3 minuty
20 lutego, 2023
specjalista ds. marketingu, email: marketing@indos.pl
BĄDŹ NA BIEŻĄCO!
Otrzymuj powiadomienia o najświeższych artykułach

Zobacz naszą ofertę

FAKTORING JAWNY
Koniec z czekaniem na przelewy od kontrahentów.
Do 90% wartości faktury wypłacimy Ci w 24 h
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
Faktoring cichy
Finansowanie faktur bez cesji 
i informowania kontrahenta. Do 75% wartości faktury wypłacimy Ci w 24 h
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
Faktoring odwrotny
Spłacimy Twoje zobowiązania w 24 h i otrzymasz prolongatę terminu płatności do 90 dni

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
PożyczkI
Finansowanie dla firm na dowolny cel do 4 mln zł. Rozpatrzenie wniosku nawet w ciągu 1 dnia
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
INDOS SA ul. Kościuszki 63, 41-503 Chorzów
NIP: 627-23-51-283 | REGON: 276591100
Wpis do KRS: 0000343763 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach | Kapitał zakładowy: 7.126.560,00 zł wpłacony w całości
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram