Zapytaj
eksperta
Zapytaj
eksperta

Faktoring z regresem, czyli zapłata za fakturę w 24h

Faktoring niepełny i faktoring z regresem to dwa określenia dla tego samo rodzaju faktoringu. Dowiedz się jak z niego korzystać oraz poznaj opinie ekspertów na temat tej usługi.

Co to jest faktoring z regresem (faktoring niepełny)?

Faktoring z regresem polega na finansowaniu faktur, przy czym firma faktoringowa nie przejmuje ryzyka niewypłacalności płatnika faktoringowego i w przypadku braku zapłaty przez płatnika ma ona prawo zwrócić się do faktoranta z regresem o zwrot wypłaconej mu zaliczki. Jeśli weźmiemy pod uwagę cesję wierzytelności to można wyróżnić dwa rodzaje faktoringu z regresem:

Kompendium wiedzy o faktoringu >>

Dla kogo faktoring z regresem?

Faktoring jest usługą dedykowaną dla firm udzielających kredytu kupieckiego, czyli oferujących długie terminy płatności za faktury. Usługa ta pozwala odblokować środki zamrożone w fakturach i zapewnia szybki dopływ gotówki do firmy. Faktoring z regresem jest szczególnie korzystny dla firm realizujących cykliczne transakcje ze stałymi odbiorcami. Usługa stanowi alternatywę także dla tych przedsiębiorstw, które wykorzystały już swoje limity kredytowe lub których zdolność kredytowa w ocenie banku jest niewystarczająca do uzyskania pożyczki lub kredytu . Dzięki faktoringowi przedsiębiorca uzyskuje finansowanie bieżącego obrotu.

 "Dodatkową zaletą korzystania z faktoringu niepełnego jest to, że usługa pomaga zdyscyplinować kontrahentów do terminowego wywiązywania się z płatności "– rekomenduje Katarzyna Sokoła, Wiceprezes INDOS SA.

Sprawdź, na czym polega regres w faktoringu >>

Na czym polega faktoring z regresem?

Faktoring z regresem polega na zamianie faktur z wydłużonym terminem zapłaty na gotówkę. Firma korzystająca z faktoringu może zaoferować swoim Klientom kredyt kupiecki, jednocześnie utrzymując płynność finansową i terminowo regulując własne zobowiązania. Dzięki temu zwiększa swoją konkurencyjność oraz buduje pozytywny wizerunek.

Schemat działania faktoringu z regresem

Dostarczasz Klientowi produkt/usługę

faktoring cichy

Wystawiasz Klientowi fakturę, a jej kopię przesyłasz do firmy faktoringowej

Firma faktoringowa
wypłaca Ci do 90% kwoty faktury w ciągu 24h

Firma faktoringowa czeka na płatność od Twojego kontrahenta, a następnie rozliczamy transakcję

Kiedy faktoring z regresem się opłaca?

Faktoring, obok kredytu bankowego i leasingu, powoli staje się jednym z podstawowych źródeł zewnętrznego finansowania w przedsiębiorstwach. Faktoring z regresem, zwany również faktoringiem niepełnym, jest najbardziej odpowiedni dla podmiotów gospodarczych posiadających stałych i godnych zaufania odbiorców. Wynika to z faktu, iż  w przypadku korzystania z tej formy faktoringu również faktorant ponosi ryzyko niewypłacalności płatników faktoringowych. Ponoszenie tego ryzyka jest jednak rekompensowane przez niższy koszt usługi w porównaniu z faktoringiem pełnym. Faktorant może także w tym przypadku liczyć na mniejszą, w stosunku do faktoringu pełnego, liczbę formalności związanych z oceną sytuacji finansowej i przyznawaniem limitów odbiorcom. Skraca to proces decyzyjny podmiotów udzielających finansowania. Także wymogi co do zabezpieczeń transakcji są zminimalizowane.

Główna różnica między faktoringiem pełnym i niepełnym polega przejmowaniu lub braku przejęcia przez firmę faktoringową ryzyka niewypłacalności kontrahenta (płatnika faktoringowego).

W faktoringu pełnym (faktoringu bez regresu, właściwym) instytucja finansująca (faktor) bierze na siebie ryzyko niewypłacalności płatników faktoringowych. Dla firmy korzystającej z faktoringu (faktoranta) oznacza to zwiększone bezpieczeństwo transakcji.  Jeśli płatnik nie dokona płatności wynikających z faktur przekazanych do faktoringu, firma faktoringowa nie ma prawa do regresu, czyli nie może wymagać od faktoranta zwrotu wypłaconej zaliczki.

W faktoringu niepełnym (faktoringu z regresem, niewłaściwym) w sytuacji kiedy kontrahent nie zapłaci należności w ustalonym terminie następuje tzw. regres. Oznacza to, że firma faktoringowa ma prawo prosić faktoranta o zwrot wypłaconej mu kwoty wraz z odsetkami faktoringowymi.

Faktoring pełny i niepełny - na czym polega różnica? >>

Zalety faktoringu z regresem

 • Szybki dostęp do pieniędzy: przelew na konto faktoranta lub do jego dostawcy jest wykonywany przez faktora np. w ciągu 24h od przesłania faktury.
 • Usługę faktoringu niepełnego łatwiej uzyskać niż inne formy faktoringu oraz inne formy finansowania:tj. pożyczka, kredyt
 • Dostępny także dla firm nowo powstałych oraz dla małych przedsiębiorstw
 • Brak wymogu zabezpieczenia majątkowego
 • Brak wymogu ubezpieczenia należności
 • Korzystanie z faktoringu jawnego wiąże się z niższymi kosztami w porównaniu z innymi rodzajami faktoringu
 • Działa jak limit odnawialny. Każda spłata (nawet częściowa ) zwalnia limit dostępnych środków i możesz finansować kolejne faktury.
 • Nie obciąża bilansu, nie jest ujawniany w raportach BIK, nie obniża zdolności kredytowej przedsiębiorstwa.

Wady faktoringu z regresem

 • Faktor ma prawo do regresu, czyli żądania zwrotu wypłaconej zaliczki w sytuacji braku zapłaty od płatnika
 • Faktoring jawny wymaga uzyskania zgody płatnika na cesję wierzytelności

Minimalizowanie ryzyka, czyli jak zacząć korzystać z faktoringu z regresem

W przypadku faktoringu z regresem ryzyko transakcyjne rozkłada się  zarówno na firmę faktoringową jak i faktoranta. Ryzyko po stronie klienta firmy faktoringowej wynika przede wszystkim z zagrożenia nieuregulowania płatności przez płatnika faktoringowego, które może nastąpić z wielu powodów np. niewypłacalności płatnika czy uznania przez niego należności za sporną.

W takiej sytuacji, po ustalonym w umowie faktoringu okresie karencji, faktorant zobowiązany jest do zwrotu faktorowi kwoty zaliczki wypłaconej z tytułu wykupu należności. Warto jednak wspomnieć, że faktor wspomaga faktoranta w zakresie minimalizacji takiego ryzyka w następujący sposób:

 • Weryfikacja kontrahentów - już na etapie włączania płatników do umowy faktoringu firma faktoringowa bezpłatnie dokonuje ich weryfikacji pod względem rzetelności płatniczej.
 • Monitorowanie należności - jest to bezpłatna usługa realizowana w ramach faktoringu, która polega na dopilnowywaniu, aby płatnik faktoringowy terminowo dokonywał spłaty swoich zobowiązań.
 • Dochodzenie niezapłaconych należności - tzw. windykacja miękka (wezwania do zapłaty, telefony ponaglające kontrahentów)

 "Aby ograniczyć ryzyko braku zapłaty ze strony płatnika przedsiębiorca korzystający z faktoringu z regresem, powinien przede wszystkim upewnić się co do dyscypliny w regulowaniu zobowiązań swojego kontrahenta. Kolejną sprawą jest zadbanie o stronę formalną transakcji. Trzeba zabezpieczyć odpowiednie dokumenty dotyczących transakcji (umowy, zlecenia, zamówienia, WZ, protokoły). Muszą one być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji płatnika. Do wykupu faktoringowego faktorant powinien oddawać jedynie te wierzytelności, które są bezsporne" – tłumaczy Katarzyna Sokoła

Księgowanie faktoringu niepełnego w bilansie >>

Jakie parametry decydują o kosztach faktoringu z regresem?

Do przygotowania wstępnej oferty faktor potrzebuje zwykle takich informacji, jak: liczba kontrahentów, wysokość limitu finansowania, ilość i terminy płatności faktur. Na koszty faktoringu wpływ ma także:

 • wiarygodności płatnika faktoringowego i faktoranta (im bardziej stabilna kondycja finansowa tych podmiotów tym niższa prowizja)
 • jakość zabezpieczeń transakcji (nieruchomości i ruchomości obniżają wysokość prowizji)
 • wysokość wypłacanej zaliczki (im wyższa tym wyższa prowizja).

Podmioty udzielające finansowania stosują różne sposoby obliczania kosztu faktoringu, a ich struktura różni się w zależności od wybranego faktora. Prowizja podstawowa od wykorzystanego kapitału to nie jedyny koszt, z jakimi może spotkać się faktorant. Wśród opłat mogą pojawić się także: odsetki za przekroczenie terminu płatności, opłata przygotowawcza – wynikająca z konieczności wykonania analizy dłużników, opłata za obsługę prawną.

Firmy faktoringowe często pobierają także opłatę za niewykorzystany limit w sytuacji, gdy faktorant nie wykorzysta określonego w umowie limitu lub nie będzie cyklicznie przekazywał do finansowania nowych faktur. Czasami lista opłat dodatkowych może być bardzo długa.  Może zawierać opłaty za takie czynności jak: przelew,  korzystanie z serwisu on-line, dojazdy doradców, tworzenie raportów czy windykacja. Wyliczając całkowity koszt faktoringu należy wszystkie te koszty wziąć pod uwagę.

Składam wniosek o faktoring jawny >>

Przeczytaj również

Czas czytania: 5 minuty
20 lutego, 2019
specjalista ds. marketingu, email: [email protected]
BĄDŹ NA BIEŻĄCO!
Otrzymuj powiadomienia o najświeższych artykułach

Zobacz naszą ofertę

FAKTORING JAWNY
Koniec z czekaniem na przelewy od kontrahentów.
Do 90% wartości faktury wypłacimy Ci w 24 h
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
Faktoring cichy
Finansowanie faktur bez cesji 
i informowania kontrahenta. Do 75% wartości faktury wypłacimy Ci w 24 h
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
Faktoring odwrotny
Spłacimy Twoje zobowiązania w 24 h i otrzymasz prolongatę terminu płatności do 90 dni

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
PożyczkI
Finansowanie dla firm na dowolny cel do 4 mln zł. Rozpatrzenie wniosku nawet w ciągu 1 dnia
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
INDOS SA ul. Kościuszki 63, 41-503 Chorzów
NIP: 627-23-51-283 | REGON: 276591100
Wpis do KRS: 0000343763 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach | Kapitał zakładowy: 7.126.560,00 zł wpłacony w całości
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram